Zasady kontroli biletów oraz windykacji należności

Ogólne zasady kontroli biletów przez kontrolerów w Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej

 1. Pasażer, który podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) niezgodnie z obowiązującym Cennikiem zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej. Druk opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu zastępuje bilet. Za naruszenie taryfy uważa się jazdę bez ważnego biletu, a w szczególności jazdę: bez biletu (jednorazowego, okresowego), z biletem nieskasowanym, z biletem zniszczonym, z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku gdy z biletu korzysta inna osoba niż wymieniona na nim (dotyczy biletów okresowych imiennych), z biletami, które nie obowiązują na liniach Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej.
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do nałożenia opłaty dodatkowej, kontroler ma obowiązek pobrać od kontrolowanego opłatę dodatkową (gotówkę) oraz wydać na to pokwitowanie.
 3. W przypadku, gdy Pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty dodatkowej gotówką, kontroler ma obowiązek wydać druk opłaty dodatkowej kredytowej, zgodnie z obowiązującą taryfą, ustaloną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej (patrz poniższa tabela).
 4. Wpłaty można dokonać:
  a) przelewem (w tytule podając nr sprawy) na konto w Banku Pekao S.A. o nr: 14 1240 4142 1111 0010 9543 2815;
  b) bezpośrednio w Dziale Kontroli Liniowej, Bielsko-Biała, ul. Długa 50, pokój nr 21 (parter), w dni robocze w godz. 8:00-14:00 (tel. 33 814-35-11, wew. 291).
 5. W razie nieuiszczenia wpłaty w wyznaczonym terminie będą naliczane odsetki ustawowe i koszty windykacji.
 6. Opłata dodatkowa za:
  a) przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wynosi:
  do 7 dni: 140 zł + właściwa należność za przejazd (50-cio krotność ceny biletu jednorazowego pomniejszona o 30%);
  do 30 dni: 200 zł + właściwa należność za przejazd (50-cio krotność ceny biletu jednorazowego).
  b) przewóz rzeczy lub zwierzęcia bez zapłacenia należności albo naruszenie przepisów o przewozie zwierząt wynosi: 80 zł + właściwa należność za przejazd (20-sto krotność ceny biletu jednorazowego).
  c) nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu wynosi: 600 zł (150-cio krotność ceny biletu jednorazowego).
 7. Jeśli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia jej wysokość jest obniżana o 30%.
 8. Jeżeli pasażer w czasie kontroli nie okaże imiennego biletu lub dokumentu uprawniającego go do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, jest zobowiązany w ciągu 7 dni do jego okazania w Dziale Kontroli Liniowej MZK i uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł (5-cio krotność ceny biletu jednorazowego).
 9. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. jako wierzyciel informuje, że w przypadku nieuregulowania zobowiązania wymagającego od co najmniej 60 dni, przekaże dane dotyczące pasażera i jego zobowiązania pieniężnego do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12), zgodnie z aktualną ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 10. Skargi dotyczące kontroli biletów i odwołania od nałożonych opłat dodatkowych można składać pisemnie lub osobiście w siedzibie MZK przy ul. Długiej 50 w Dziale Kontroli Liniowej.

Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe 2021
Opłaty dodatkowe 2021

Ogólne zasady postępowania MZK w Bielsku-Białej w przypadku windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat dodatkowych – tzn. mandatów nałożonych za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu osób lub bagażu (biletu)

 1. Wprowadzenie danych osobowych dłużnika do systemu informatycznego „Windykator” oraz wystawienie i doręczenie pisemnego Wezwania do zapłaty – listownie lub bezpośrednio przez windykatorów.
 2. W przypadku nie uiszczenia w określonym terminie kwoty długu – przekazanie danych osobowych dłużnika do:
  a) sądu grodzkiego – który wszczyna postępowanie o wykroczenie, na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.), art. 121 § 1: „Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Z uwagi na uproszczony tryb postępowania rozprawy toczą się nawet bez obecności oskarżonego, a wyroki mogą być ogłaszane zaocznie w dniu wszczęcia procesu. Po uprawomocnieniu się wyroku, dane osoby skazanej zostają automatycznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku czego osoba taka otrzymuje status osoby karanej.
  b) Krajowego Rejestru Długów – zarejestrowani w KRD dłużnicy tracą wiarygodność w kontaktach handlowych, mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w cenie promocyjnej), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny).  
  c) firmy windykacyjnej – profesjonalnie zajmującej się ściąganiem nawet minimalnych długów. Wystarczy już jeden niezapłacony mandat, aby tego typu firma rozpoczęła czynności ustalające składniki majątkowe dłużnika, które mógłby zająć Komornik Sądowy na podstawie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) art. 845 Kodeksu cywilnego (zajęcie ruchomości), art. 881 KC (zajęcie wynagrodzenia za pracę), art. 889 KC (zajęcie konta bankowego). Działalność firm windykacyjnych charakteryzuje się szerokim zakresem możliwości i sprawdzonymi metodami w ustalaniu dokładnego adresu dłużnika, np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.  
  Uwaga: w przypadku zaangażowania w sprawę firmy windykacyjnej i/lub sądu kwota długu jest dodatkowo powiększona o odsetki ustawowe, koszty procesu, itd.

Podstawa prawna
Uchwała Nr XXVII/686/2013 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego
Uchwała nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym Rozdział V Zasady prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.