Zasady kontroli biletów oraz windykacji należności

Ogólne zasady kon­troli biletów przez kon­trol­erów w Komu­nikacji Miejskiej w Bielsku-Białej

 1. Pasażer, który podróżu­je (prze­wozi bagaż lub zwierzę­ta) niez­god­nie z obow­iązu­ją­cym Cen­nikiem zobow­iązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej. Druk opłaty dodatkowej za prze­jazd bez ważnego bile­tu zastępu­je bilet. Za narusze­nie tary­fy uważa się jazdę bez ważnego bile­tu, a w szczegól­noś­ci jazdę: bez bile­tu (jed­no­ra­zowego, okre­sowego), z biletem nieska­sowanym, z biletem zniszc­zonym, z biletem niewypełnionym, wypełnionym niepraw­idłowo lub w przy­pad­ku gdy z bile­tu korzys­ta inna oso­ba niż wymieniona na nim (doty­czy biletów okre­sowych imi­en­nych), z bile­ta­mi, które nie obow­iązu­ją na lini­ach Komu­nikacji Miejskiej w Bielsku-Białej.
 2. W przy­pad­ku stwierdzenia wys­tąpi­enia okolicznoś­ci stanow­ią­cych pod­stawę do nałoże­nia opłaty dodatkowej, kon­trol­er ma obow­iązek pobrać od kon­trolowanego opłatę dodatkową (gotówkę) oraz wydać na to pokwitowanie.
 3. W przy­pad­ku, gdy Pasażer nie jest w stanie ure­g­u­lować opłaty dodatkowej gotówką, kon­trol­er ma obow­iązek wydać druk opłaty dodatkowej kredy­towej, zgod­nie z obow­iązu­jącą taryfą, ustaloną zgod­nie z Uch­wałą Rady Miejskiej (patrz poniższa tabela).
 4. Wpłaty moż­na dokon­ać:
  a) przelewem (w tytule poda­jąc nr sprawy) na kon­to w Banku Pekao S.A. o nr: 14 1240 4142 1111 0010 9543 2815;
  b) bezpośred­nio w Dziale Kon­troli Lin­iowej, Biel­sko-Biała, ul. Dłu­ga 50, pokój nr 21 (parter), w dni robocze w godz. 8:00–14:00 (tel. 33 814–35-11, wew. 291).
 5. W razie nieuiszczenia wpłaty w wyz­nac­zonym ter­minie będą nal­iczane odset­ki usta­wowe i kosz­ty windykacji.
 6. Opła­ta dodatkowa za:
  a) prze­jazd bez odpowied­niego doku­men­tu prze­wozu, za prze­jazd bez ważnego doku­men­tu poświad­cza­jącego uprawnie­nie do bezpłat­nego lub ulgo­wego prze­jaz­du wynosi:
  - do 7 dni: 140 zł + właś­ci­wa należność za prze­jazd (50-cio krot­ność ceny bile­tu jed­no­ra­zowego pom­niejs­zona o 30%);
  - do 30 dni: 200 zł + właś­ci­wa należność za prze­jazd (50-cio krot­ność ceny bile­tu jed­no­ra­zowego).
  b) przewóz rzeczy lub zwierzę­cia bez zapłace­nia należnoś­ci albo narusze­nie przepisów o prze­wozie zwierząt wynosi: 80 zł + właś­ci­wa należność za prze­jazd (20-sto krot­ność ceny bile­tu jed­no­ra­zowego).
  c) nieuza­sad­nione spowodowanie zatrzy­ma­nia lub zmi­any trasy środ­ka trans­portu wynosi: 600 zł (150-cio krot­ność ceny bile­tu jednorazowego).
 7. Jeśli opła­ta dodatkowa zostanie uiszc­zona w ciągu 7 dni od daty wys­taw­ienia jej wysokość jest obniżana o 30%.
 8. Jeżeli pasażer w cza­sie kon­troli nie okaże imi­en­nego bile­tu lub doku­men­tu upraw­ni­a­jącego go do bezpłat­nego lub ulgo­wego prze­jaz­du, jest zobow­iązany w ciągu 7 dni do jego okaza­nia w Dziale Kon­troli Lin­iowej MZK i uiszczenia opłaty manip­u­la­cyjnej w wysokoś­ci 20 zł (5‑cio krot­ność ceny bile­tu jednorazowego).
 9. Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. jako wierzy­ciel infor­mu­je, że w przy­pad­ku nieureg­u­lowa­nia zobow­iąza­nia wyma­ga­jącego od co najm­niej 60 dni, przekaże dane doty­czące pasażera i jego zobow­iąza­nia pieniężnego do Kra­jowego Rejestru Długów Biuro Infor­ma­cji Gospo­dar­czej S.A. (51–214 Wrocław, ul. Danu­ty Siedzikówny 12), zgod­nie z aktu­al­ną ustawą o udostęp­ni­a­n­iu infor­ma­cji gospo­dar­czych i wymi­an­ie danych gospodarczych.
 10. Skar­gi doty­czące kon­troli biletów i odwoła­nia od nałożonych opłat dodatkowych moż­na składać pisem­nie lub oso­biś­cie w siedz­i­bie MZK przy ul. Długiej 50 w Dziale Kon­troli Liniowej.

Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe 2021
Opłaty dodatkowe 2021

Ogólne zasady postępowa­nia MZK w Biel­sku-Białej w przy­pad­ku windykacji i egzekucji należnoś­ci z tytułu opłat dodatkowych — tzn. man­datów nałożonych za jazdę bez ważnego doku­men­tu prze­wozu osób lub bagażu (bile­tu)

 1. Wprowadze­nie danych osobowych dłużni­ka do sys­te­mu infor­maty­cznego „Windyka­tor” oraz wys­taw­ie­nie i doręcze­nie pisem­nego Wezwa­nia do zapłaty – lis­town­ie lub bezpośred­nio przez windykatorów.
 2. W przy­pad­ku nie uiszczenia w określonym ter­minie kwoty długu — przekazanie danych osobowych dłużni­ka do:
  a) sądu grodzkiego – który wszczy­na postępowanie o wykrocze­nie, na pod­staw­ie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jed­no­li­ty z 2007 r., Dz. U. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.), art. 121 § 1: “Kto, pomi­mo nieuiszczenia dwukrot­nie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w tary­fie, po raz trze­ci w ciągu roku bez zami­aru uiszczenia należnoś­ci wyłudza prze­jazd kole­ją lub innym środ­kiem loko­mocji podle­ga karze aresz­tu, ograniczenia wol­noś­ci albo grzy­wny.” Z uwa­gi na uproszc­zony tryb postępowa­nia rozprawy toczą się nawet bez obec­noś­ci oskarżonego, a wyro­ki mogą być ogłaszane zaocznie w dniu wszczę­cia pro­ce­su. Po upra­wom­oc­nie­niu się wyroku, dane oso­by skazanej zosta­ją automaty­cznie umieszc­zone w Kra­jowym Rejestrze Karnym Min­is­terst­wa Spraw­iedli­woś­ci, w wyniku czego oso­ba taka otrzy­mu­je sta­tus oso­by karanej.
  b) Kra­jowego Rejestru Długów — zare­je­strowani w KRD dłużni­cy tracą wiary­god­ność w kon­tak­tach hand­lowych, mają utrud­niony dostęp do usług finan­sowych (kredy­ty, zakupy ratalne, leas­ing), teleko­mu­nika­cyjnych (możli­wość kup­na tele­fonu w cenie pro­mo­cyjnej), mul­ti­me­di­al­nych (telewiz­ja kablowa, sze­rokopas­mowy dostęp do Inter­ne­tu), wyna­j­mu lokali (mieszka­nia, biu­ra, mag­a­zyny).  
  c) firmy windyka­cyjnej – pro­fesjon­al­nie zaj­mu­jącej się ścią­ganiem nawet min­i­mal­nych długów. Wystar­czy już jeden nieza­pła­cony man­dat, aby tego typu fir­ma rozpoczęła czyn­noś­ci usta­la­jące skład­ni­ki majątkowe dłużni­ka, które mógł­by zająć Komornik Sądowy na pod­staw­ie Ustawa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) art. 845 Kodek­su cywilnego (zaję­cie ruchomoś­ci), art. 881 KC (zaję­cie wyna­grodzenia za pracę), art. 889 KC (zaję­cie kon­ta bankowego). Dzi­ałal­ność firm windyka­cyjnych charak­teryzu­je się sze­rokim zakre­sem możli­woś­ci i sprawd­zony­mi meto­da­mi w usta­la­niu dokład­nego adresu dłużni­ka, np. w przy­pad­ku zmi­any miejs­ca zamieszka­nia.  
  Uwa­ga: w przy­pad­ku zaan­gażowa­nia w sprawę firmy windyka­cyjnej i/lub sądu kwo­ta długu jest dodatkowo pow­ięk­szona o odset­ki usta­wowe, kosz­ty pro­ce­su, itd.

Pod­stawa praw­na
Uch­wała Nr XXVII/686/2013 w spraw­ie sposobu usta­la­nia wysokoś­ci opłat dodatkowych oraz opłaty manip­u­la­cyjnej w prze­wozach środ­ka­mi lokalnego trans­portu zbiorowego
Uch­wała nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 12 kwiet­nia 2011 r. Reg­u­lamin prze­wozu osób w pub­licznym trans­porcie zbiorowym Rozdzi­ał V Zasady prowadzenia kon­troli doku­men­tów prze­wozu osób lub bagażu.