Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych

Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych – obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała (wyciąg z zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej i przepisów powszechnie obowiązujących)

§ 4. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:

 1. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji oraz kontrolerzy biletów wykonujący czynności służbowe – na podstawie ważnych legitymacji,
 2. dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
 3. osoby, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia), 
 4. osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 5. osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności „04-O” lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych. Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 6. dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna do lat 18 realizująca obowiązek szkolny lub nauki w innej formie, wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego ministra lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 7. Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5. 1. Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach są uprawnieni:

 1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego ministra. Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – po ukończeniu 19 roku życia,
 2. emeryci i renciści – na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty oraz dokumentu tożsamości,
 3. inwalidzi słuchu oraz inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia z określeniem wpisu jednego z symboli przyczyn niepełnosprawności: „03-L”, „05-R” i „10-N”, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych oraz dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 4. Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Do korzystania ze specjalnych biletów ulgowych są uprawnieni:

 1. dzieci i młodzież posiadające kartę „Rodzina+” wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej i jednocześnie wychowujące się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego – na podstawie karty „rodzina+” oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także aktualnego zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającego uprawnienie do zasiłku rodzinnego,
 2. osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. Do korzystania ze specjalnego imiennego biletu rocznego są uprawnieni:

 1. dzieci i młodzież posiadające, na dzień nabycia uprawnień do korzystania z biletu, kartę „Rodzina+” wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które to osoby jednocześnie spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:
  a) wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub
  b) wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej
  – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także karty pasażera „Rodzina+” wydanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, potwierdzającej spełnienie jednego z powyższych warunków,
 2. pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (MZK) zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, małżonkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci uczące się i niepracujące do 25 lat, emeryci i renciści oraz osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacyjnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w MZK oraz współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych – na podstawie dokumentu wydanego przez MZK,
 3. Honorowi Dawcy Krwi posiadający tytuł „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Bielsku-Białej – wraz z dowodem tożsamości.

4. Do korzystania z weekendowego biletu rodzinnego (obowiązującego w soboty i niedziele, na wszystkich liniach) uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty „Rodzina+” podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem – na podstawie kart „Rodzina+” oraz dokumentów stwierdzających tożsamość.

bezpłatne-i-ulgowe
bezpłatne-i-ulgowe

Podstawa prawna

Zarządzenie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.