Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych

Uprawnienia do ulg i prze­jazdów bezpłat­nych — obow­iązu­jące od dnia 1 sty­cz­nia 2021 r.

Uprawnienia do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgo­wych w komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała (wyciąg z zarządzenia Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej i przepisów powszech­nie obowiązujących)

§ 4. Do korzys­ta­nia z bezpłat­nych prze­jazdów na wszys­t­kich lini­ach są uprawnieni:

 1. umundurowani funkcjonar­iusze Straży Miejskiej i Policji oraz kon­trol­erzy biletów wykonu­ją­cy czyn­noś­ci służbowe – na pod­staw­ie ważnych legitymacji, 
 2. dzieci od urodzenia do 30 wrześ­nia roku, w którym kończą 7 rok życia — na pod­staw­ie doku­men­tów rodz­iców (opiekunów) lub dziec­ka umożli­wia­ją­cych stwierdze­nie wieku dziecka,
 3. oso­by, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na pod­staw­ie doku­men­tu tożsamoś­ci (ze zdję­ciem i datą urodzenia), 
 4. oso­by całkowicie niez­dolne do pra­cy i samodziel­nej egzys­tencji lub uznane za niepełnosprawne w stop­niu znacznym (I gru­pa inwalidz­ka) wraz z towarzyszą­cym im w cza­sie podróży opiekunem (oso­ba pełno­let­nia) na pod­staw­ie legi­t­y­macji oso­by niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia o stop­niu niepełnosprawnoś­ci wraz z dowo­dem oso­bistym lub innym doku­mentem umożli­wia­ją­cym potwierdze­nie tożsamoś­ci oso­by uprawnionej,
 5. oso­by niewidome lub ociem­ni­ałe wraz z towarzyszą­cym im opiekunem (oso­ba pełno­let­nia lub pies prze­wod­nik) – na pod­staw­ie legi­t­y­macji oso­by niepełnosprawnej lub orzeczenia z określe­niem znacznego lub umi­arkowanego stop­nia niepełnosprawnoś­ci, z wpisem sym­bolu przy­czyny niepełnosprawnoś­ci „04‑O” lub legi­t­y­macji Pol­skiego Związku Niewidomych. Doku­men­ty bez zdję­cia okazu­je się wraz z dowo­dem oso­bistym lub innym doku­mentem umożli­wia­ją­cym potwierdze­nie tożsamoś­ci oso­by uprawnionej, 
 6. dzieci niepełnosprawne uczęszcza­jące do przed­szkoli lub odd­zi­ałów przed­szkol­nych w szkołach pod­sta­wowych oraz dzieci i młodzież niepełnospraw­na do lat 18 real­izu­ją­ca obow­iązek szkol­ny lub nau­ki w innej formie, wraz z towarzyszą­cym im w cza­sie podróży opiekunem (oso­ba pełno­let­nia) – na pod­staw­ie ważnej legi­t­y­macji szkol­nej wydanej według wzoru określonego przez właś­ci­wego min­is­tra lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 7. Oso­by, których uprawnienia wynika­ją z przepisów prawa powszech­nie obowiązującego.

§ 5. 1. Do korzys­ta­nia z biletów ulgo­wych na wszys­t­kich lini­ach są uprawnieni:

 1. dzieci i młodzież w okre­sie od rozpoczę­cia nau­ki w szkole pod­sta­wowej do ukończenia szkoły pon­ad­pod­sta­wowej – pub­licznej lub niepub­licznej o uprawnieni­ach szkoły pub­licznej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia na pod­staw­ie ważnej legi­t­y­macji szkol­nej wydanej według wzoru określonego przez właś­ci­wego min­is­tra. Pra­wo do korzys­ta­nia z biletów ulgo­wych nie doty­czy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek ksz­tałce­nia ustaw­icznego, placówek ksz­tałce­nia prak­ty­cznego, ośrod­ków dok­sz­tał­ca­nia i doskonale­nia zawodowego — po ukończe­niu 19 roku życia,
 2. emeryci i ren­ciś­ci – na pod­staw­ie ważnej legi­t­y­macji emery­ta-ren­cisty oraz doku­men­tu tożsamości,
 3. inwalidzi słuchu oraz inwalidzi narzą­du ruchu kończyn dol­nych – na pod­staw­ie legi­t­y­macji oso­by niepełnosprawnej lub orzeczenia z określe­niem wpisu jed­nego z sym­boli przy­czyn niepełnosprawnoś­ci: „03‑L”, „05‑R” i „10‑N”, wraz z zaświad­cze­niem lekarskim potwierdza­ją­cym niepełnosprawność z narzą­du ruchu kończyn dol­nych oraz doku­men­tu umożli­wia­jącego potwierdze­nie tożsamoś­ci oso­by uprawnionej, 
 4. Oso­by, których uprawnienia wynika­ją z przepisów prawa powszech­nie obowiązującego.

2. Do korzys­ta­nia ze spec­jal­nych biletów ulgo­wych są uprawnieni:

 1. dzieci i młodzież posi­ada­jące kartę „Rodz­i­na+” wydaną przez Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej i jed­nocześnie wychowu­jące się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzin­nego – na pod­staw­ie kar­ty „rodz­i­na+” oraz doku­men­tu stwierdza­jącego tożsamość, a także aktu­al­nego zaświad­czenia wydanego przez Miejs­ki Ośrodek Pomo­cy Społecznej w Biel­sku-Białej potwierdza­jącego uprawnie­nie do zasiłku rodzinnego, 
 2. oso­by niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legi­t­y­mu­jące się orzecze­niem o niepełnosprawnoś­ci lub orzecze­niem o umi­arkowanym stop­niu niepełnosprawnoś­ci – na pod­staw­ie legi­t­y­macji oso­by niepełnosprawnej wydanej przez powia­towy zespół ds. orzeka­nia o niepełnosprawności. 

3. Do korzys­ta­nia ze spec­jal­nego imi­en­nego bile­tu rocznego są uprawnieni:

 1. dzieci i młodzież posi­ada­jące, na dzień naby­cia uprawnień do korzys­ta­nia z bile­tu, kartę „Rodz­i­na+” wydaną przez Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej, które to oso­by jed­nocześnie speł­ni­a­ją przy­na­jm­niej jeden z następu­ją­cych warunk­ów:
  a) wychowu­ją się w rodzin­nych for­ma­ch pieczy zastępczej lub
  b) wychowu­ją się w rodz­i­nach, w których jest co najm­niej pię­cioro dzieci zamieszkałych na tere­nie mias­ta Biel­s­ka-Białej
  - na pod­staw­ie doku­men­tu stwierdza­jącego tożsamość, a także kar­ty pasażera „Rodz­i­na+” wydanej przez Wydzi­ał Poli­ty­ki Społecznej Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej, potwierdza­jącej spełnie­nie jed­nego z powyższych warunków, 
 2. pra­cown­i­cy Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. (MZK) zatrud­nieni w pełnym lub niepełnym wymi­arze cza­su pra­cy, małżonkowie pra­cown­ików i ich dzieci do lat 18, a dzieci uczące się i niepracu­jące do 25 lat, emeryci i ren­ciś­ci oraz oso­by korzys­ta­jące ze świad­czeń reha­bil­i­ta­cyjnych, którzy bezpośred­nio przed prze­jś­ciem na emery­turę, ren­tę lub do korzys­ta­nia ze świad­czeń reha­bil­i­ta­cyjnych byli zatrud­nieni w MZK oraz współ­małżonkowie emery­tów, ren­cistów i osób korzys­ta­ją­cych ze świad­czeń reha­bil­i­ta­cyjnych – na pod­staw­ie doku­men­tu wydanego przez MZK, 
 3. Hon­orowi Daw­cy Krwi posi­ada­ją­cy tytuł „Hon­orowy Daw­ca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Nar­o­du” ustal­eni na pod­staw­ie listy Rejonowej Rady Hon­orowych Daw­ców Krwi PCK w Biel­sku-Białej – wraz z dowo­dem tożsamości.

4. Do korzys­ta­nia z week­endowego bile­tu rodzin­nego (obow­iązu­jącego w sobo­ty i niedziele, na wszys­t­kich lini­ach) uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni (obo­je lub jeden) posi­ada­ją­cy kar­ty „Rodz­i­na+” podróżu­ją­cy z co najm­niej jed­nym dzieck­iem — na pod­staw­ie kart „Rodz­i­na+” oraz doku­men­tów stwierdza­ją­cych tożsamość.

bezpłatne-i-ulgowe
bezpłatne-i-ulgo­we

Pod­stawa prawna

Zarządze­nie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 16 listopa­da 2020 r. w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała oraz uprawnień do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgo­wych.