Synchronizacja – etap IV – zmiana zrealizowana w 2021 r.

Kole­jnym etapem zadań związanych z syn­chro­niza­cją rozkładów jazdy będzie przys­tąpi­e­nie do prac związanych z koor­dy­nacją linii o charak­terze uzu­peł­ni­a­ją­cym w następu­ją­cych rejonach komu­nika­cyjnych miasta:

1. Lip­nik
Syn­chro­niza­c­ja linii nr 13, 13w, 27, 35, 35L/35S w rejonie pętli auto­bu­sowej Lip­nik Dol­ny.
Zakła­da się także w miarę możli­woś­ci koor­dy­nację godzin odjazdów w ciągu ul. Krakowskiej (lin­ie nr 6 i 27).

2. Hałc­nów
Syn­chro­niza­c­ja linii nr 12, 13, 17, 31, 32 w rejonie pętli auto­bu­sowej Hałc­nów Kościół.

3. Wapi­eni­ca
Syn­chro­niza­c­ja linii nr 10, 20, 24 w rejonie pętli auto­bu­sowej Wapi­eni­ca Strażac­ka, jak również tak­tu kur­sowa­nia na ciągu ul. Cieszyńskiej (lin­ie nr 7, 10, 16, 20, 24, 52).

4. Stare Biel­sko
Syn­chro­niza­c­ja linii nr 22, 27 i 52 w rejonie os. Sarni Stok. 

Syn­chro­niza­c­ja rozkładów jazdy zakła­da równomierne rozłoże­nie odjazdów, przy jed­noczes­nym uwzględ­nie­niu potrzeb społecznych w zakre­sie dojaz­du do placówek oświa­towych oraz zakładów pracy.