Synchronizacja – etap III rejon Os. Polskich Skrzydeł, Os. Wojska Polskiego oraz Os. Kopernika – zmiana zrealizowana w 2022 r.

Po zmi­anach, wynika­ją­cych z opty­mal­iza­cji sieci Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł będzie obsługi­wane przez 4 lin­ie komu­nika­cyjne (4, 9, 15 oraz 21). Lin­ie nr 4 oraz 15 zapew­ni­a­ją połącze­nie osied­la z cen­trum. Po wzmoc­nie­niu linii nr 15, zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia będzie wynosić 30 min. Poz­woli to, w połącze­niu z lin­ią nr 4 osiągnąć w szczy­cie wspólne częs­totli­woś­ci na  poziomie 10 min i zrekom­pen­su­je usunię­cie linii nr 28 z Os. Wojs­ka Pol­skiego. Pon­ad­to w relac­jach pomiędzy Os. Koperni­ka a cen­trum mias­ta w ciąg koor­dy­na­cyjny włączy się linia nr 2 – będą­ca uzu­pełnie­niem linii nr 4 w ciągu ul. Piastowskiej.

Linia Dzień roboczy Dzień roboczy waka­cyjny Sobo­ty Niedziele
4 15/20 20/25 30 40
15 30 30 30 30

Planu­je się skierować lin­ię nr 15 w ul. Sta­wową, w zami­an za lik­wid­owaną lin­ię 28. Poz­woli to utrzy­mać obsługę komu­nika­cyjną przys­tanków zlokali­zowanych przy tej uli­cy. Nato­mi­ast wzmoc­niona linia nr 4 w połącze­niu z pozostały­mi lini­a­mi obsługu­ją­cy­mi Os. Koperni­ka zrekom­pen­su­ją brak obsłu­gi osied­la przez lin­ię 15.

Częs­totli­woś­ci odjazdów Dzień roboczy Dzień roboczy waka­cyjny Sobo­ty Niedziele
Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł – cen­trum (4, 15) 10/12 min 12/15 min 15 min 8/20 min

Układ linii komu­nika­cyjnych po zmi­anach w rejonie Os. Pol­s­kich Skrzy­deł, Os. Wojs­ka Pol­skiego oraz Os. Koperni­ka prezen­tu­je schemat:

os.-wojska-polskiego
os.-wojska-polskiego