Synchronizacja – etap II rejon os. Karpackiego oraz os. Beskidzkiego – zmiana zrealizowana w 2021 r. i 2022 r.

Pęt­la auto­bu­sowa na osied­lu Karpackim jest wyko­rzysty­wana przez 6 linii auto­bu­sowych (3, 6, 28, 30, 32, 50). Każ­da z tych linii jest linia całodzi­en­ną. Dodatkowo przez pob­liskie przys­tan­ki zlokali­zowane przy al. gen. Władysława Ander­sa prze­b­ie­ga­ją lin­ie 21 oraz 34. Bezpośred­ni dojazd do cen­trum mias­ta (rejon dwor­ca kole­jowego) jest zapewniony przez pięć linii komu­nika­cyjnych (6, 28, 30, 32, 50). Lin­ie te charak­teryzu­ją się sto­sunkowo dużą liczbą odjazdów w ciągu dnia, ale ich potenc­jał prze­wozowy nie jest wyko­rzys­tany z powodu niesko­or­dynowa­nia odjazdów między sobą. Powodu­je to sku­mu­lowanie odjazdów kilku linii, po czym następu­je duża luka między następ­ny­mi odjaz­da­mi.  Osiedle Karpack­ie posi­a­da obec­nie bezpośred­nie połączenia z cen­trum mias­ta, Osiedlem Beskidzkim, Osiedlem Złote Łany, Osiedlem Lang­iewicza, Osiedlem Wojs­ka Pol­skiego, Osiedlem Pol­s­kich Skrzy­deł oraz Osiedlem Kopernika.

Zmi­any na lini­ach, wprowadzane w ramach reor­ga­ni­za­cji sieci komu­nika­cyjnej obe­j­mu­ją lin­ie nr 3 i 32 (skróce­nie linii nr 3 do Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego a w zami­an wydłuże­nie linii nr 32 uli­ca­mi Kolistą i Gościn­ną do Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego). Dodatkowo planu­je się lik­widację linii nr 28 w zami­an za wzmoc­nie­nie linii nr 30 na odcinku Osiedle Karpack­ie – Dworzec, z wariantowy­mi kur­sa­mi do Sarniego Stoku. Utrzy­mane zostanie jed­nak bezpośred­nie, szy­bkie połącze­nie Os. Karpack­iego z Osiedlem Pol­s­kich Skrzy­deł, Szpi­talem Wojew­ódzkim i Akademią Tech­niczno-Human­isty­czną oraz Osiedlem Złote Łany dzię­ki dodatkowo wzmoc­nionej linii nr 21.

Po zmi­anach, spośród linii łączą­cych Os. Karpack­ie z cen­trum moż­na wydzielić dwie grupy, zgod­nie z trasą przejazdu:

  • linia nr 6 docier­a­ją­ca do cen­trum uli­ca­mi Ander­sa i Piastowską;
  • lin­ie nr 30 oraz 50 docier­a­jące do cen­trum uli­ca­mi Michałow­icza, Par­tyzan­tów, 3‑go Maja. 

Koor­dy­nac­ja rozkładów jazdy nastąpiła­by w ramach drugiej grupy linii, tj. 30+50.

Trasy linii nr 28, 30 oraz 50 na odcinku od osied­la Karpack­iego do dwor­ca są zbieżne (wyjątek stanowi brak obsłu­gi pętli na osied­lu Beskidzkim przez lin­ię 28). Tak duża sub­sty­tucyjność linii stanowi przesłankę do wprowadzenia ich koor­dy­nacji. Zakładane jest wprowadze­nie mod­ułowej częs­totli­woś­ci odjazdów na lini­ach, z wprowadze­niem rozkładów jazdy linii nr 50 jako bazowych oraz dos­tosowanie od nich rozkładów jazdy wzmoc­nionej linii nr 30.

Linia Dzień roboczy Dzień roboczy waka­cyjny Sobo­ty Niedziele
30 20/30 20/30 30 30
50 20/30 20/30 60 60

Zgod­nie z tymi założe­ni­a­mi linia nr 50, kur­su­ją­ca do cen­trum mias­ta i dalej do Czechow­ic-Dziedz­ic będzie kur­sowała w szczy­cie co 20 min­ut. Pomiędzy nią zostaną dołożone kursy linii 30 zapew­ni­a­jąc śred­nie częs­totli­woś­ci odjazdów auto­busów na odcinku osiedle Karpack­ie — Dworzec na poziomie ok. 10 min­ut. Dodatkowym uzu­pełnie­niem ofer­ty prze­wozowej na odcinku od osiedle Karpack­iego do
ul. Michałow­icza będzie linia nr 3, której kur­sowanie zakładane jest jedynie na odcinku Os. Karpack­ie  — Komorow­ic Sos­na (wyco­fanie z obsłu­gi Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego, w zami­an za lin­ię nr 32). 

Wprowadze­nie koor­dy­nacji odjazdów na lini­ach (3, 6, 21, 30, 50)  obsługu­ją­cych Os. Karpack­ie i Os. Beskidzkie poz­woli także na ich lep­sze sko­mu­nikowanie z lin­ią nr 32 na Os. Beskidzkim, która zapewni dojazd do Szpi­ta­la Wojewódzkiego. 

Koor­dy­nac­ja linii nr 6 i 21 umożli­wi sprawne prze­si­ad­ki na lin­ię nr 15, która umożli­wi dojazd na ul. Konop­nick­iej i Grun­waldzką, w zami­an za zlik­wid­owaną lin­ię nr 23. 

Częs­totli­woś­ci odjazdów Dzień roboczy Dzień roboczy waka­cyjny Sobo­ty Niedziele
Osiedle Karpack­ie – cen­trum (30, 50) 10/15 min 10/15 min 20 min 20 min
Osiedle Karpack­ie – cen­trum (3, 6, 30, 50) 5/10 min 5/10 min 10 min 10 min 

Układ linii komu­nika­cyjnych po zmi­anach w rejonie Os. Karpack­iego oraz Os. Beskidzkiego prezen­tu­je schemat:

os.-karpackie
os.-karpackie