Synchronizacja — etap I rejon os. Złota Łany – zmiana zrealizowana w 2021 r. i 2022 r.

Obszar Osied­la Złote Łany (główne przys­tan­ki: Os. Złote Łany, Jutrzen­ki SAM, Żywiec­ka Hotel, Żywiec­ka Os. Grun­waldzkie) jest obsługi­wany przez 13 dzi­en­nych linii komu­nika­cyjnych (2, 4, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 37, 38) kur­su­ją­cych ze zróżni­cow­aną częs­totli­woś­cią. Bezpośred­ni dojazd do cen­trum mias­ta (rejon dwor­ca kole­jowego) jest zapewniony przez lin­ie nr 2, 4, 9, 11, 15, 22, 23, 38, z czego 5 linii dojeżdża do cen­trum osied­la – głównego przys­tanku Osiedle Złote Łany. Pozostałe lin­ie auto­bu­sowe kur­su­ją ul. Żywiecką. Najwięk­szą częs­totli­woś­cią odjazdów charak­teryzu­ją się lin­ie nr 2, 4, 11 i 22 (co najm­niej dwa odjazdy na godz­inę), z kolei najm­niejszą lin­ie nr 9 i 38 (po 8 kursów na dzień). 

Pomi­mo dużej iloś­ci linii obsługu­ją­cych osiedle oraz sto­sunkowo wyso­kich częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia w relacji Os. Złote Łany – cen­trum wys­tępu­ją bard­zo długie prz­er­wy pomiędzy kole­jny­mi odjaz­da­mi, się­ga­jące nawet 18 min­ut, po których następu­je sku­mu­lowanie odjaz­du kilku linii kur­su­ją­cych tą samą lub zbliżoną trasą. Sytu­ac­ja ta powodu­je w odczu­ciu pasażerów obniże­nie odczuwal­nej częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia, jak również wpły­wa na nieop­ty­malne wyko­rzys­tanie taboru (bard­zo duże napełnie­nie na pier­wszym kur­sie po prz­er­wie i małe napełnienia na kole­jnych). Zakładane zmi­any w układzie połączeń — opisane tutaj w obrę­bie osied­la będą pod­stawą do wprowadzenia koor­dy­nacji odjazdów między poszczegól­ny­mi liniami.

Planowane jest połącze­nie linii nr 15 oraz 23 w jed­ną lin­ię kur­su­jącą na trasie Osiedle Lang­iewicza – Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł. Auto­busy, doty­chczas obsługu­jące lin­ię nr 23 zostały­by skierowane do obsłu­gi linii 15, co poz­woliło­by na zwięk­sze­nie jej częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia. Dodatkowo lik­widac­ja linii 38, charak­teryzu­jącej się bard­zo małą liczbą kursów (8 kursów na dzień, tylko w dni robocze szkolne) oraz znikomy­mi napełnieni­a­mi, poz­woli na uru­chomie­nie dodatkowych kursów na pod­sta­wowej linii nr 4. Nato­mi­ast połącze­nie linii nr 21 oraz 34, w jed­ną lin­ię nr 21 poz­woli na zagęszcze­nie kursów na linii, zapew­ni­a­jącej szy­bkie połącze­nie najwięk­szych osiedli (tj. Os. Lang­iewicza, Os. Złote Łany, Os. Karpack­ie, Os. Beskidzkie, Os. Koperni­ka, Os. Wojs­ka Pol­skiego) oraz Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego i Akademii Tech­niczno-Human­isty­cznej. Zmi­ana prze­biegu linii komu­nika­cyjnych będzie połąc­zona z wprowadze­niem mod­ułowej częs­totli­woś­ci odjazdów na lini­ach prze­b­ie­ga­ją­cych przez teren osiedla. 

Linia Dzień roboczy Dzień roboczy wakacyjny Sobo­ty Niedziele
2 20/30 30  30  40 
4 15/20 20/25 30  40 
11 20/30 30  30  30 
15 30  30  30  30 
22 30  30  60  60 

Zakładane jest wprowadze­nie rozkładów jazdy linii pod­sta­wowych (2, 4) jako bazowych i do nich dos­tosowywanie rozkładów jazdy linii uzu­peł­ni­a­ją­cych (11, 15, 22).  Lin­ie uzu­peł­ni­a­jące będą kur­sowały pomiędzy kur­sa­mi linii pod­sta­wowych będąc dopełnie­niem ofer­ty komu­nika­cyjnej na wspól­nym odcinku trasy. Dodatkowo rozkłady jazdy linii nr 2, 4 oraz 15 były by także ze sobą sko­or­dynowane, aby wye­lim­i­nować dublowanie się auto­busów na zbieżnych przys­tankach (od ul. 3 Maja do Osied­la Koperni­ka). Wprowadze­nie osob­nych rozkładów jazdy na dni robocze waka­cyjne, z równomierni rozłożony­mi odjaz­da­mi poz­woli wye­lim­i­nować nieak­cep­towal­nie długie prz­er­wy w dni o obniżonej licz­bie prze­wożonych pasażerów, pow­sta­jące przez usunię­cie poje­dynczych kursów z rozkładów obwiązu­ją­cych w dni robocze szkolne (aktu­al­nie prz­er­wy w kur­sowa­niu linii nr 4 wynoszą aż 45 minut). 

Częs­totli­woś­ci odjazdów Dzień roboczy Dzień roboczy waka­cyjny Sobo­ty Niedziele
Os. Złote Łany – cen­trum (4, 15, 22) 7,5/8 min 8,5/10 min 12 min 15 min 
Żywiec­ka Hotel – cen­trum (2, 11) 10 min 10 min 10 min 15 min

Układ linii komu­nika­cyjnych po zmi­anach w rejonie Os. Złote Łany prezen­tu­je schemat:

os.-zlote-lany
os.-zlote-lany