Informacje dotyczące sprzedaży biletów

Pod­sta­wowe infor­ma­c­je o sprzedaży biletów:

 1. Imi­en­ny bilet miesięczny jest ważny z dowo­dem oso­bistym lub legi­t­y­macją: MZK, szkol­ną, studencką.
 2. Bilet 7‑dniowy jest ważny z dowo­dem oso­bistym lub legi­t­y­macją: szkol­ną studencką.
 3. Przed­sprzedaż biletów miesięcznych jest prowad­zona od 12-tego dnia każdego miesiąca.
 4. Przed­sprzedaż biletów 30-dniowych jest prowad­zona wyłącznie w aplikac­jach mobil­nych z 14-dniowym okre­sem przedsprzedaży.
 5. Bilet miesięczny obow­iązu­je w okre­sie jed­nego miesią­ca kalendarzowego.
 6. Bilet 30-dniowy obow­iązu­je od daty wskazanej przez pasażera przez okres 30 dni. W przy­pad­ku, gdy pasażer jako datę początku obow­iązy­wa­nia bile­tu wskaże dzień zakupu, bilet będzie obow­iązy­wał od godziny zakupu do godz. 23:59 trzy­dzi­estego dnia od daty zakupu. W przy­pad­ku, gdy pasażer wskaże inną datę bilet będzie obow­iązy­wał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzy­dzi­estego dnia od daty początku obow­iązy­wa­nia biletu.
 7. Prze­jazd z biletem miesięcznym / 30-dniowym bez wpisanego numeru doku­men­tu lub z niepraw­idłowo wpisanym numerem stanowi narusze­nie obow­iązu­jącej taryfy. 
 8. Legi­t­y­mac­ja do biletów miesięcznych, wydana przez MZK, jest waż­na m.in. pod warunk­iem trwałego umieszczenia na niej zdję­cia pasażera, dla którego została wydana.
 9. Sprzeda­jąc bilet miesięczny kas­jer­ka – na życze­nie kupu­jącego — wpisu­je numer dowodu oso­bis­tego lub legi­t­y­macji: MZK, szkol­nej, studenckiej.
 10. W przy­pad­ku zakupu bile­tu miesięcznego w automa­cie bile­towym i doko­na­nia wyboru opcji wpisa­nia numeru dowodu oso­bis­tego / nr legi­t­y­macji (MZK, szkol­nej, stu­denck­iej) — bezpośred­nio przy zakupie, należy wpisać 6 ostat­nich cyfr jed­nego z wyżej wymienionych dokumentów.
 11. Na rew­er­sie bile­tu 7‑dniowego należy umieś­cić: imię i nazwisko pasażera, nr doku­men­tu oso­bis­tego lub legi­t­y­macji: szkol­nej, stu­denck­iej. Bilet wypełniony niepraw­idłowo lub niekom­plet­nie jest nieważny. 
 12. Pasażerowie korzys­ta­ją­cy z biletów ulgo­wych, pod­czas ich kon­troli, są zobow­iązani do okaza­nia doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do zniżki.
 13. Warun­ki zwro­tu / wymi­any bile­tu:
  a) zwroty nieuszkod­zonych biletów miesięcznych mogą zostać przyjęte tylko do ostat­niego dnia miesią­ca poprzedza­jącego miesiąc, od którego obow­iązu­ją;
  b) ter­min zwro­tu nieuszkod­zonych biletów 7‑dniowych, miesięcznych upły­wa w dniu poprzedza­ją­cym rozpoczę­cie ter­minu ich ważnoś­ci;
  c) wymi­any uszkod­zonych biletów 7‑dniowych, miesięcznych mogą być dokony­wane w każdym cza­sie, ale tylko w przy­pad­ku, gdy ist­nieje możli­wość iden­ty­fikacji bile­tu;
  d) przy zwro­cie lub wymi­an­ie bile­tu konieczne jest przed­staw­ie­nie dowodu jego zakupu (paragonu lub fak­tu­ry);
  e) bile­ty jed­no­ra­zowe, jednod­niowe, 60-min­u­towe i week­endowe nie podle­ga­ją wymi­an­ie oraz zwrotom. 

Kanały zakupu biletów:
Punk­ty Obsłu­gi Pasażera — możli­wość zakupu wszys­t­kich rodza­jów biletów. Lista i lokaliza­c­je POP.
Bile­tomaty stacjonarne — możli­wość zakupu biletów jed­no­ra­zowych, 60-min­u­towych, jednod­niowych, 7‑dniowych, week­endowych i miesięcznych. Lista i lokaliza­c­je bile­tomatów.
Bile­tomaty solarne — możli­wość zakupu biletów jed­no­ra­zowych, 60-min­u­towych i jednod­niowych. Płat­ność wyłącznie gotówką. Lista i lokaliza­c­je bile­tomatów.
Płat­noś­ci mobilne — możli­wość zakupu wszys­t­kich rodza­jów biletów oraz dodatkowo biletów 30-dniowych. Infor­ma­c­je o płat­noś­ci­ach mobil­nych.
Punk­ty hand­lowe (kios­ki, sklepy, placów­ki pocz­towe) - możli­wość zakupu biletów jed­no­ra­zowych. Punk­ty zlokali­zowane w grani­cach admin­is­tra­cyjnych Gminy Biel­sko-Biała oraz na tere­nie gmin ości­en­nych: Czechow­ic-Dziedz­ic i Wilkow­ic. Wykaz punk­tów prowadzą­cych sprzedaż biletów.

Przy­pom­i­namy! Brak możli­woś­ci doko­na­nia zakupu bile­tu poprzez dany kanał dys­try­bucji nie zwal­nia pasażera z odpowiedzial­noś­ci za prze­jazd bez ważnego biletu. 

Opłaty dodatkowe (man­dat za jazdę bez ważnego bile­tu)
Opła­ta dodatkowa za prze­jazd bez ważnego bile­tu lub zaniże­nie opłaty wynosi 200 zł.
Infor­ma­c­je o kon­troli biletów i windykacji należności.