Informacje dotyczące sprzedaży biletów

Podstawowe informacje o sprzedaży biletów:

 1. Imienny bilet miesięczny jest ważny z dowodem osobistym lub legitymacją: MZK, szkolną, studencką.
 2. Bilet 7-dniowy jest ważny z dowodem osobistym lub legitymacją: szkolną studencką.
 3. Przedsprzedaż biletów miesięcznych jest prowadzona od 12-tego dnia każdego miesiąca.
 4. Przedsprzedaż biletów 30-dniowych jest prowadzona wyłącznie w aplikacjach mobilnych z 14-dniowym okresem przedsprzedaży.
 5. Bilet miesięczny obowiązuje w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
 6. Bilet 30-dniowy obowiązuje od daty wskazanej przez pasażera przez okres 30 dni. W przypadku, gdy pasażer jako datę początku obowiązywania biletu wskaże dzień zakupu, bilet będzie obowiązywał od godziny zakupu do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty zakupu. W przypadku, gdy pasażer wskaże inną datę bilet będzie obowiązywał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.
 7. Przejazd z biletem miesięcznym / 30-dniowym bez wpisanego numeru dokumentu lub z nieprawidłowo wpisanym numerem stanowi naruszenie obowiązującej taryfy.
 8. Legitymacja do biletów miesięcznych, wydana przez MZK, jest ważna m.in. pod warunkiem trwałego umieszczenia na niej zdjęcia pasażera, dla którego została wydana.
 9. Sprzedając bilet miesięczny kasjerka – na życzenie kupującego – wpisuje numer dowodu osobistego lub legitymacji: MZK, szkolnej, studenckiej.
 10. W przypadku zakupu biletu miesięcznego w automacie biletowym i dokonania wyboru opcji wpisania numeru dowodu osobistego / nr legitymacji (MZK, szkolnej, studenckiej) – bezpośrednio przy zakupie, należy wpisać 6 ostatnich cyfr jednego z wyżej wymienionych dokumentów.
 11. Na rewersie biletu 7-dniowego należy umieścić: imię i nazwisko pasażera, nr dokumentu osobistego lub legitymacji: szkolnej, studenckiej. Bilet wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie jest nieważny. 
 12. Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych, podczas ich kontroli, są zobowiązani do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.
 13. Warunki zwrotu / wymiany biletu:
  a) zwroty nieuszkodzonych biletów miesięcznych mogą zostać przyjęte tylko do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego obowiązują;
  b) termin zwrotu nieuszkodzonych biletów 7-dniowych, miesięcznych upływa w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ich ważności;
  c) wymiany uszkodzonych biletów 7-dniowych, miesięcznych mogą być dokonywane w każdym czasie, ale tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość identyfikacji biletu;
  d) przy zwrocie lub wymianie biletu konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (paragonu lub faktury);
  e) bilety jednorazowe, jednodniowe, 60-minutowe i weekendowe nie podlegają wymianie oraz zwrotom. 

Kanały zakupu biletów:
Punkty Obsługi Pasażera – możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów. Lista i lokalizacje POP.
Biletomaty stacjonarne – możliwość zakupu biletów jednorazowych, 60-minutowych, jednodniowych, 7-dniowych, weekendowych i miesięcznych. Lista i lokalizacje biletomatów.
Biletomaty solarne – możliwość zakupu biletów jednorazowych, 60-minutowych i jednodniowych. Lista i lokalizacje biletomatów.
Płatności mobilne – możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów oraz dodatkowo biletów 30-dniowych. Informacje o płatnościach mobilnych.
Punkty handlowe (kioski, sklepy, placówki pocztowe) – możliwość zakupu biletów jednorazowych. Punkty zlokalizowane w granicach administracyjnych Gminy Bielsko-Biała oraz na terenie gmin ościennych: Czechowic-Dziedzic i Wilkowic. Wykaz punktów prowadzących sprzedaż biletów.

Przypominamy! Brak możliwości dokonania zakupu biletu poprzez dany kanał dystrybucji nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. 

Opłaty dodatkowe (mandat za jazdę bez ważnego biletu)
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub zaniżenie opłaty wynosi 200 zł.
Informacje o kontroli biletów i windykacji należności.