Informacje dotyczące sprzedaży biletów

Podstawowe informacje o sprzedaży biletów:

 1. Imienny bilet miesięczny / trzymiesięczny jest ważny z dowodem osobistym lub legitymacją: MZK, szkolną, studencką.
 2. Bilet 7-dniowy jest ważny z dowodem osobistym lub legitymacją: szkolną studencką.
 3. Przedsprzedaż biletów miesięcznych jest prowadzona od 12-tego dnia każdego miesiąca.
 4. Przedsprzedaż biletów 30-dniowych jest prowadzona wyłącznie w aplikacjach mobilnych z 14-dniowym okresem przedsprzedaży.
 5. Bilet miesięczny obowiązuje w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
 6. Bilet 30-dniowy obowiązuje od daty wskazanej przez pasażera przez okres 30 dni. W przypadku, gdy pasażer jako datę początku obowiązywania biletu wskaże dzień zakupu, bilet będzie obowiązywał od godziny zakupu do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty zakupu. W przypadku, gdy pasażer wskaże inną datę bilet będzie obowiązywał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.
 7. Bilet trzymiesięczny obowiązuje przez okres trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca oznaczonego na bilecie.
 8. Przejazd z biletem miesięcznym / trzymiesięcznym / 30-dniowym bez wpisanego numeru dokumentu lub z nieprawidłowo wpisanym numerem stanowi naruszenie obowiązującej taryfy.
 9. Legitymacja do biletów miesięcznych / trzymiesięcznych, wydana przez MZK, jest ważna m.in. pod warunkiem trwałego umieszczenia na niej zdjęcia pasażera, dla którego została wydana.
 10. Sprzedając bilet miesięczny / trzymiesięczny kasjerka – na życzenie kupującego – wpisuje numer dowodu osobistego lub legitymacji: MZK, szkolnej, studenckiej.
 11. W przypadku zakupu biletu miesięcznego w automacie biletowym i dokonania wyboru opcji wpisania numeru dowodu osobistego / nr legitymacji (MZK, szkolnej, studenckiej) – bezpośrednio przy zakupie, należy wpisać 6 ostatnich cyfr jednego z wyżej wymienionych dokumentów.
 12. Na rewersie biletu 7-dniowego należy umieścić: imię i nazwisko pasażera, nr dokumentu osobistego lub legitymacji: szkolnej, studenckiej. Bilet wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie jest nieważny. 
 13. Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych, podczas ich kontroli, są zobowiązani do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.
 14. Warunki zwrotu / wymiany biletu:
  a) zwroty nieuszkodzonych biletów miesięcznych / trzymiesięcznych mogą zostać przyjęte tylko do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego obowiązują;
  b) termin zwrotu nieuszkodzonych biletów 7-dniowych, miesięcznych i trzymiesięcznych upływa w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ich ważności;
  c) wymiany uszkodzonych biletów 7-dniowych, miesięcznych i trzymiesięcznych mogą być dokonywane w każdym czasie, ale tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość identyfikacji biletu;
  d) przy zwrocie lub wymianie biletu konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (paragonu lub faktury);
  e) bilety jednorazowe, jednodniowe, 60-minutowe i weekendowe nie podlegają wymianie oraz zwrotom. 
 15. Szczegółowe informacje dotyczące biletów socjalnych są udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 499 56 00; fax. 33 499 56 52, e-mail: sekretariat@mops.bip.wizja.net.

Kanały zakupu biletów:
Punkty Obsługi Pasażera – możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów. Lista i lokalizacje POP.
Biletomaty stacjonarne – możliwość zakupu biletów jednorazowych, 60-minutowych, jednodniowych, 7-dniowych, weekendowych i miesięcznych. Lista i lokalizacje biletomatów.
Biletomaty solarne – możliwość zakupu biletów jednorazowych, 60-minutowych i jednodniowych. Lista i lokalizacje biletomatów.
Płatności mobilne – możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów oraz dodatkowo biletów 30-dniowych. Informacje o płatnościach mobilnych.
Punkty handlowe (kioski, sklepy, placówki pocztowe) – możliwość zakupu biletów jednorazowych. Punkty zlokalizowane w granicach administracyjnych Gminy Bielsko-Biała oraz na terenie gmin ościennych: Czechowic-Dziedzic, Wilkowic, Jasienicy i Bestwiny. Wykaz punktów prowadzących sprzedaż biletów.

Sprzedaż biletów u kierowców jest zawieszona do odwołania z powodu epidemii koronawirusa.

Przypominamy! Brak możliwości dokonania zakupu biletu poprzez dany kanał dystrybucji nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. 

Opłaty dodatkowe (mandat za jazdę bez ważnego biletu)
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub zaniżenie opłaty wynosi 200 zł.
Informacje o kontroli biletów i windykacji należności.