Rozkład jazdy pozostałych przewoźników

Poniżej prezen­tu­je­my listę prze­woźników pub­licznych i pry­wat­nych real­izu­ją­cych komu­nikację na lini­ach użytecznoś­ci pub­licznej zatrzy­mu­ją­cych się na przys­tankach zlokali­zowanych na tere­nie Gminy Biel­sko-Biała. Zamieszc­zone infor­ma­c­je mają charak­ter infor­ma­cyjny — Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za wprowadzane zmi­any w rozkładach jazdy prze­woźników, cen biletów oraz nie udziela infor­ma­cji w przed­miotowym zakresie.

Przed­siębiorstwo Komu­nikacji Miejskiej w Czechow­icach-Dziedz­i­cach Sp. z o.o.

Linia nr 5 relacji Czechow­ice-Dziedz­ice Sile­sia — Biel­sko-Biała Kon­wo­jowa PKP Komorow­ice
Linia nr VII relacji Czechow­ice-Dziedz­ice Sile­sia — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec
Linia nr X relacji Zabrzeg Pocz­ta — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


Komu­nikac­ja Beskidz­ka S.A.

Linia nr 101 – Biel­sko-Biała przez Best­winę, Kaniów, Dankow­ice, Starą Wieś,
Linia nr 102 – Biel­sko-Biała przez Best­winę, Starą Wieś, Dankow­ice, Kaniów,
Linia nr 103 – Czechow­ice-Dziedz­ice Sile­sia – Dankow­ice przez Czechow­ice – Dziedz­ice Kon­takt, Best­winę, Starą Wieś,
Linia nr 104 – Czechow­ice-Dziedz­ice Sile­sia – Janow­ice Koś­ciół przez Kaniów, Best­winę,
Linia nr 105 – Biel­sko-Biała – Bielany Koś­ciół przez Zasole Bielańskie, Hecz­narow­ice Odsole,
Linia nr 106 – Biel­sko-Biała – Hecz­narow­ice przez Pis­ar­zow­ice Harszów­ki, Hecz­narow­ice Odsole,
Linia nr 107 – Pis­ar­zow­ice – Kęty ZML przez Pis­ar­zow­ice Harszów­ki,
Linia nr 108 – Wil­am­ow­ice – Kęty przez Hecz­narow­ice Odsole,
Linia nr 109 – Biel­sko-Biała – Kozy Kamieniołom,
Linia nr 110 – Biel­sko-Biała – Andrychów przez Kozy Skrzyżowanie, Kęty Podle­sie, Kęty D.A.,
Linia nr 111 – Biel­sko-Biała – Czaniec Górny Grani­ca przez Kozy, Kobier­nice Skrzyżowanie,
Linia nr 112 – Biel­sko-Biała – Porąb­ka Kuzub­nik przez Kozy, Kobier­nice Skrzyżowanie,
Linia nr 113 – Biel­sko-Biała – Czer­nichów przez Kozy, Kobier­nice, Między­brodzie Ponikiew, Żywieck­ie,
Linia nr 114 – Biel­sko-Biała – Między­brodzie Ponikiew przez Kozy, Kobier­nice,
Linia nr 116 – Biel­sko-Biała – Pietrzykow­ice przez Wilkow­ice Górne, Łody­gow­ice,
Linia nr 117 – Biel­sko-Biała – Rybar­zow­ice przez Bystrą, Meszną, Buczkow­ice Skrzyżowanie,
Linia nr 118 – Biel­sko-Biała – Rybar­zow­ice przez Wilkow­ice, Łody­gow­ice Skrzyżowanie,
Linia nr 119 – Biel­sko-Biała – Kalna przez Bystrą, Meszną, Buczkow­ice, Godziszkę,
Linia nr 120 – Biel­sko-Biała – Szczyrk Biały Krzyż przez Bystrą, Meszną, Buczkow­ice, Szczyrk Biłą,
Linia nr 121 – Biel­sko-Biała – Jaworze Nałęże przez Jaworze Śred­nie, Jaworze Cen­trum,
Linia nr 122 – Biel­sko-Biała – Jaworze Górne przez Jaworze Dolne, Jaworze Cen­trum,
Linia nr 123 – Biel­sko-Biała – Roztrop­ice Mleczar­nia przez Jaworze Dolne, Jasienicę, Rudz­icę,
Linia nr 124 – Biel­sko-Biała – Wieszczę­ta przez Jasienicę Skrzyżowanie, Świę­toszówkę, Grodziec, Bielow­icko,
Linia nr 125 – Biel­sko-Biała – Chy­bie przez Jasienicę, Rudz­icę, Lan­dek, Iłown­icę,
Linia nr 126 – Biel­sko-Biała – Grodziec Zagóra przez Biery, Łazy, Świę­toszówkę, Grodziec Spółdziel­nię,
Linia nr 127 – Biel­sko-Biała – Międzyrzecze Dolne przez Międzyrzecze Górne,
Linia nr 128 – Biel­sko-Biała – Maza­ń­cow­ice Ośrodek Zdrowia przez Komorow­ice,
Linia nr 129 – Biel­sko-Biała – Maza­ń­cow­ice Ośrodek Zdrowia przez Stare Biel­sko,
Linia nr 136 Biel­sko-Biała Czechow­ice-Dziedz­ice Dworzec przez Hałc­nów, Janow­ice, Best­wina Cen­trum,
Linia nr 150 – Dankow­ice – Kaniówek II przez Dankow­ice Wiela, Starą Wieś (kur­su­je w dni nau­ki szkol­nej),
Linia nr 151 – Pis­ar­zow­ice Czer­nichów – Pis­ar­zow­ice Szkoła (kur­su­je w dni nau­ki szkol­nej),
Linia nr 152 – Buczkow­ice Żyli­ca – Szczyrk Salmopol (kur­su­je w dni nau­ki szkol­nej),
Linia nr 156 – Bystra Śląs­ka – Mesz­na, Wilkow­ice Grani­ca (kur­su­je w dni nau­ki szkol­nej),
Linia nr 157 – Pis­ar­zow­ice – Wil­am­ow­ice przez Starą Wieś, Zasole Bielańskie (kur­su­je w dni nau­ki szkol­nej),
Linia nr 160 – Czechow­ice-Dziedz­ice Sile­sia – Dankow­ice przez Kaniów (kur­su­je w okre­sie let­nich wakacji),
Linia nr 161 – Biel­sko-Biała – Wilkow­ice Stre­fa Prze­mysłowa przez Bystrą
Linia nr 161 – Szczyrk Skalite – Szczyrk Solisko przez Szczyrk Biła Pęt­la
Linia nr 162 – Szczyrk Skalite – Szczyrk Biały Krzyż przez Szczyrk Cen­trum
Linia nr 190 – Biel­sko-Biała – Rybar­zow­ice Cen­trum przez Szczyrk Solisko, Wilkow­ice Sklep
Linia nr 191 – Biel­sko-Biała – Iłown­i­ca Cen­trum przez Grodziec, Bielow­icko, Międzyrzecze
Linia nr 192 – Biel­sko-Biała – Czaniec Skrzyżowanie przez Hecz­narow­ice, Kozy Cen­trum, Best­wina Koś­ciół

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


Woj-Tur Przewóz Osób Sp. z o.o.

Linia bezpłat­na relacji Auchan — Warsza­wska Dworzec — Os. Koperni­ka — Wapi­eni­ca — Auchan

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


ZPG WISPOL Leszek Podżorski

Linia relacji Wisła — Biel­sko-Biała D.A.

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


LINEA–TRANS Spół­ka z o.o.

Linia relacji Cieszyn D.A. — Biel­sko-Biała ul. Wałowa
Linia relacji Stru­mień — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


JM BUS Jolan­ta Mrowiec Han­del i Usłu­gi Transportowe

Linia relacji Żywiec D.A. — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


Trav­el-Bus Usłu­gi Trans­portowe Robert Dziewit

Linia relacji Żywiec D.A. — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec
Linia relacji Twar­dorzecz­ka — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


CHRUSTEK TRAVEL Radosław Chrustek

Linia relacji Trze­binia — Biel­sko-Biała Pod­wale Dworzec

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


Między­nar­o­dowe i Kra­jowe Usłu­gi Turysty­czne Krzysztof Janowiec

Linia relacji Sucha Beskidz­ka — Biel­sko-Biała Pod­wale Dworzec

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


Fir­ma prze­wozowa LAJKONIK Sp. Jaw­na Tomasz Cieś­lik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus

Linia relacji Wisła / Cieszyn — Kraków

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


BUS Janiso Sp. J.
Leszek Janiso Przewóz Osób Mechani­ka Pojazdowa

Linia relacji Kraków — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska (stac­ja BP)
Linia relacji Andrychów — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska (stac­ja BP)

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu


Fir­ma Trans­portowo Usłu­gowa Konkret-Bus Tomasz Matu­ra
Maciej Pytel Fir­ma Trans­portowo Usłu­gowa Konkret

Linia relacji Oświęcim Kow­al — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec
Linia relacji Bielany Koś­ciół — Biel­sko-Biała ul. Warsza­wska Dworzec

Rozkład jazdy prze­woźni­ka »> link do rozkładu