Punkty Obsługi Pasażera (sprzedaży biletów)

Stacjonarne punk­ty sprzedaży biletów - Punk­ty Obsłu­gi Pasażera

1. Punkt Obsłu­gi Pasażera przy ul. Krasińskiego 6/9
tel. 33 822 80 53, e‑mail: kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl
godziny otwar­cia:
- poniedzi­ałek: 8:00 — 16:00;
- wtorek: 8:00 — 16:00;
- śro­da: 8:00 — 17:00;
- czwartek: 8:00 — 16:00;
- piątek: 8:00 — 16:00;
- sob­o­ta: 8:00 — 13:00 — zgod­nie z har­mono­gramem (poniżej);
- niedziela: nieczynne.
UWAGA! W pier­wszy i ostat­ni roboczy dzień miesią­ca czyn­ny od 8:00 do 18:00.

Punkt prowadzi sprzedaż w try­bie ciągłym — prz­er­wy w cza­sie pra­cy doty­czą wyłącznie funkcjonowa­nia poszczegól­nych kas:
- kasa nr 1: 9:30 – 9:50
- kasa nr 2: 9:50 – 10:10
- kasa nr 3: 10:10 – 10:30
- kasa nr 4: 10.30 – 10:50

POP Krasińskiego
POP Krasińskiego

2. Punkt Obsłu­gi Pasażera — Kasa Głów­na przy ul. Długiej 50 (biurowiec MZK)
Parter, tel. 33 814 35 11 wew. 242, e‑mail: kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl
godziny otwar­cia:
- poniedzi­ałek: 8:00 — 14:15;
- wtorek: 8:00 — 14:15;
- śro­da: 8:00 — 14:15;
- czwartek: 8:00 — 14:15;
- piątek: 8:00 — 14:15;
- sob­o­ta: nieczynne;
- niedziela: nieczynne.

Prz­er­wa w godz. od 9:00 do 9:15.

POP Długa
POP Dłu­ga

3. Punkt Obsłu­gi Pasażera przy ul. Pias­towskiej (obok prze­jś­cia podziem­nego)
Punkt zlokali­zowany na przys­tanku auto­bu­sowym Pias­tows­ka Dworzec, obsługu­je wyłącznie klien­tów indy­wid­u­al­nych.
godziny otwar­cia:
- poniedzi­ałek: 9:00 — 16:00;
- wtorek: 9:00 — 16:00;
- śro­da: 9:00 — 16:00;
- czwartek: 9:00 — 16:00;
- piątek: 9:00 — 16:00;
- sob­o­ta: 8:00 — 13:00 — zgod­nie z har­mono­gramem (poniżej);
- niedziela: nieczynne.
UWAGA! W pier­wszy i ostat­ni roboczy dzień miesią­ca czyn­ny od 8:00 do 17:00.

Prz­er­wy w godz. od 11:30 do 11:50 oraz 14:00 do 14:15.

POP Piastowska
POP Pias­tows­ka

W Punk­tach Obsłu­gi Pasażera możli­wy jest zakup wszys­t­kich typów biletów.

Har­mono­gram otwar­cia Punk­tów Obsłu­gi Pasażera w sobo­ty w 2023 r.
Punk­ty Obsłu­gi Pasażera przy ul. Krasińskiego oraz przy ul. Pias­towskiej będą czynne w następu­jące sobo­ty:
28 sty­cz­nia;
25 lutego;
1 kwiet­nia;
29 kwiet­nia;
1 lip­ca;
29 lip­ca;
2 wrześ­nia;
30 wrześ­nia;
28 październi­ka;
2 grud­nia;
30 grud­nia.

Bile­ty jed­no­ra­zowe moż­na nabyć również w punk­tach hand­lowo-usłu­gowych (kios­ki, sklepy, placów­ki pocz­towe) zlokali­zowanych w grani­cach admin­is­tra­cyjnych Gminy Biel­sko-Biała oraz na tere­nie gmin ości­en­nych - wykaz punk­tów sprzedaży biletów.