Podstawy prawne

Ustawa z dnia 16 grud­nia 2010 r. o pub­licznym trans­porcie zbiorowym 

Ustawa z dnia 20 czer­w­ca 1992 r. o uprawnieni­ach do ulgo­wych prze­jazdów środ­ka­mi pub­licznego trans­portu zbiorowego 

Roz­porządze­nie Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 25 maja 2011 r. w spraw­ie szczegółowego zakre­su planu zrównoważonego roz­wo­ju pub­licznego trans­portu zbiorowego 

Roz­porządze­nie Min­is­tra Trans­portu, Budown­ict­wa i Gospo­dar­ki Morskiej z dnia 10 kwiet­nia 2012 r. w spraw­ie rozkładów jazdy 

Roz­porządze­nie (WE) nr 1370/2007 Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady z dnia 23 październi­ka 2007 r. doty­czące usług pub­licznych w zakre­sie kole­jowego i dro­gowego trans­portu pasażer­skiego oraz uchy­la­jące roz­porządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. L 315, 03/12/2007 P. 0001 – 0013)

Roz­porządze­nie Min­is­tra Infra­struk­tu­ry z dnia 20 sty­cz­nia 2005 r. w spraw­ie sposobu usta­la­nia wysokoś­ci opłat dodatkowych z tytułu prze­wozu osób, zabranych ze sobą do prze­wozu rzeczy i zwierząt oraz wysokoś­ci opłaty manipulacyjnej

Roz­porządze­nie Min­is­tra Trans­portu i Budown­ict­wa z dnia 24 lutego 2006 r. w spraw­ie usta­la­nia stanu przesyłek oraz postępowa­nia reklamacyjnego


Uch­wała nr XVII/394/2020 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 17 mar­ca 2020 r. w spraw­ie zmi­any uch­wały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 8 mar­ca 2011 r. w spraw­ie ustal­e­nia staw­ki opłat za korzys­tanie z przys­tanków komunikacyjnych

Uch­wała nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 8 mar­ca 2011 r. w spraw­ie ustal­e­nia staw­ki opłat za korzys­tanie z przys­tanków komunikacyjnych

Zarządze­nie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 16 listopa­da 2020 r. w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała oraz uprawnień do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgowych.

Zarządze­nie nr Nr ON.0050.1475.2020.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 20 listopa­da 2020 r. w spraw­ie w spraw­ie uchyle­nia Zarządzenia Nr ON.0050.765.2019.MZD Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 15 listopa­da 2019 r. w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez mias­to Biel­sko-Biała oraz uprawnień do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgo­wych.

Zarządze­nie nr ON.0050.2519.2022.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 17 lutego 2022 r. w spraw­ie określe­nia zasad poboru i uiszcza­nia opłat za korzys­tanie przez operatora/przewoźnika z przys­tanków komu­nika­cyjnych, których właś­ci­cielem lub zarządza­ją­cym jest Gmi­na Bielsko-Biała

Uch­wała Nr XXVII/686/2013 w spraw­ie sposobu usta­la­nia wysokoś­ci opłat dodatkowych oraz opłaty manip­u­la­cyjnej w prze­wozach środ­ka­mi lokalnego trans­portu zbiorowego

Uch­wała nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 12 kwiet­nia 2011 r. Reg­u­lamin prze­wozu osób w pub­licznym trans­porcie zbiorowym

Uch­wała nr XLIX/1142/2022 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 20 październi­ka 2022 r. w spraw­ie zmi­any załączni­ka nr 1 do Uch­wały Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 12 kwiet­nia 2011 r. w spraw­ie określe­nia przys­tanków komu­nika­cyjnych oraz warunk­ów korzys­ta­nia z przys­tanków komu­nika­cyjnych, których właś­ci­cielem lub zarządza­ją­cym jest Gmi­na Bielsko-Biała

Uch­wała nr XVII/393/2020 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 17 mar­ca 2020 r. w spraw­ie zmi­any załączni­ka nr 2 do uch­wały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 12 kwiet­nia 2011 r. w spraw­ie określe­nia przys­tanków komu­nika­cyjnych oraz warunk­ów korzys­ta­nia z przys­tanków komu­nika­cyjnych, których właś­ci­cielem lub zarządza­ją­cym jest Gmi­na Bielsko-Biała

Uch­wała nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 12 kwiet­nia 2011 r. w spraw­ie określe­nia przys­tanków komu­nika­cyjnych oraz warunk­ów korzys­ta­nia z przys­tanków komu­nika­cyjnych, których właś­ci­cielem lub zarządza­ją­cym jest Gmi­na Bielsko-Biała