Podstawy prawne

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. L 315, 03/12/2007 P. 0001 – 0013)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego


Uchwała nr XVII/394/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Uchwała nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Zarządzenie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Zarządzenie nr Nr ON.0050.1475.2020.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr ON.0050.765.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Zarządzenie nr ON.0050.2519.2022.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad poboru i uiszczania opłat za korzystanie przez operatora/przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała

Uchwała Nr XXVII/686/2013 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym

Uchwała nr XXXVII/888/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała

Uchwała nr XVII/393/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała

Uchwała nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała