Optymalizacja — zrealizowane w III i IV kwartale 2019 r.

Dzię­ki współpra­cy z Miejskim Zakła­dem Komu­nika­cyjnym w Biel­sku-Białej już w III i IV kwartale 2019 r. możli­wym było wdroże­nie trzech pro­jek­tów w zakre­sie zmi­any prze­biegu linii komunikacyjnych:

1. Całoroczne wydłuże­nie linii nr 7 do przys­tanku Szyn­dziel­nia (od 1 październi­ka 2019 r.)

Pro­jekt zakładał wydłuże­nie całoroczne (również w okre­sie zimowym od 1 listopa­da do 30 kwiet­nia) linii nr 7 (Wapi­eni­ca Dzwonkowa > Hala Sportowa/ Szyn­dziel­nia) do przys­tanku Szyn­dziel­nia.

Pro­ponowana zmi­ana miała na celu zapewnie­nie całorocznego dojaz­du do terenów rekrea­cyjnych Olszów­ki Górnej oraz dol­nej stacji KL Szyn­dziel­nia, a także poprawę czytel­noś­ci rozkładów jazdy.

Dzię­ki całoroczne­mu wydłuże­niu linii możli­wym jest przeprowadze­nie syn­chro­niza­cji z lin­ią 8 na wspól­nym odcinku trasy – osiąg­nię­cie zakładanego tak­tu z przys­tanku Szyn­dziel­nia w kierunku cen­trum mias­ta na poziomie co ok. 15–20 min. 

Zmieniona trasa prze­jaz­du linii:

Linia nr 7       
WAPIENICA DZWONKOWA
– Dzwonkowa – Cieszyńs­ka – Browar­na – Jana III Sobieskiego – Wyspi­ańskiego – Pias­tows­ka – 3 Maja – Zamkowa – Par­tyzan­tów – Karpac­ka – KAMIENICA – Kar­bowa – Armii Kra­jowej — SZYNDZIELNIA

Powyższe zmi­any zostały przed­staw­ione na schemacie:

opty-7
opty‑7

2. Wydłuże­nie wybranych kursów linii nr 24 do Parku Prze­mysłowego ABB (od 2 wrześ­nia 2019 r.)

Pro­jekt zakładał wydłuże­nie wybranych kursów linii nr 24 do Parku Prze­mysłowego ABB w celu poprawy dostęp­noś­ci dojaz­du do Stre­fy Prze­mysłowej — obsłu­ga dodatkowych przys­tanków: Międzyrzec­ka Strażac­ka, Międzyrzec­ka Wiadukt, Park Prze­mysłowy oraz Park Prze­mysłowy ABB.

Pro­ponowana zmi­ana miała na celu zapewnie­nie dojaz­du i powro­tu z Parku Prze­mysłowego dla osób pracu­ją­cych w sys­temie trzy-zmi­anowym — na godz. 6:00, 14:00 oraz 22:00.

Zmieniona trasa prze­jaz­du linii:

Linia nr 24       
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH
– Wil­lowa – Bystrza­ńs­ka – Par­tyzan­tów – Zamkowa – 3 Maja – Pias­tows­ka – Jana III Sobieskiego – Strażac­ka – WAPIENICA STRAŻACKAMiędzyrzec­kaRudawkaPark Prze­mysłowy ABB

opty24
opty24

3. Zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 12 (obsłu­ga rejonu ul. Nowohałc­nowskiej — od 2 grud­nia 2019 r.)

Pro­jekt zakładał zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 12 (Mikus­zow­ice Bło­nia ATH > Hałc­nów Koś­ciół) na odcinku północ­nym – obsłu­ga rejonu Hałc­nowa nowym śla­dem dro­gi – KDZ‑1 (ul. Nowohałcnowska).

Wprowad­zona została zmi­ana trasy prze­jaz­du na północ­nym frag­men­cie trasy – prze­tra­sowanie auto­busów z ul. Wyz­wole­nia na ul. Niepodległoś­ci > KDZ‑1 (ul. Nowohałc­nowską) > Hałc­nowską do pętli Hałc­nów Koś­ciół. Na zmienionym frag­men­cie trasy obsługi­wane są przys­tan­ki: Nowohałc­nows­ka, Hałc­nows­ka Sto­lar­nia i Hałc­nows­ka Piekarnia.

Zmieniona trasa prze­jaz­du linii:

Linia nr 12
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH – Czołgistów – Sze­ro­ka – Bystrza­ńs­ka – Dłu­ga – Boboli – Armii Kra­jowej – Ander­sa – Par­tyzan­tów – 1 Maja – PCK – Broniewskiego – Kierowa – Dmowskiego – (Sto­jałowskiego > Wyz­wole­nia > Paderewskiego)/(Konfederatów Bars­kich < Głębo­ka) – Komorow­ic­ka – Czer­wona – Niepodległoś­ci – KDZ‑1 – Hałc­nows­ka – Wyz­wole­nia – HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ

opty12
opty12