Optymalizacja — zmiany w układzie sieci komunikacyjnej w Bielsku-Białej

Pro­jekt zakła­da podzie­le­nie opty­mal­iza­cji sieci na poszczególne etapy, ujęte grupowo charak­tery­zowane jako:

  • zmi­any „miękkie” – możli­we do wprowadzenia nieza­leżnie od pozostałych zmi­an na sieci komu­nika­cyjnej – zmi­any pętli, łącze­nie i lik­widac­ja linii (etap I);
  • zmi­any „grupowe” – trak­towane jako sys­tem naczyń połąc­zonych, możli­we do wprowadzenia tylko i wyłącznie jako paki­et zmi­an na sieci komu­nika­cyjnej – skróce­nie jed­nej linii wyma­ga wprowadzenia zmi­an w trasie prze­jaz­du innej linii (etap II i III);
  • zmi­any możli­we do wprowadza­nia po zakończe­niu kluc­zowej inwest­y­cji dro­gowej – tj. prze­bu­dowy ul. Cieszyńskiej (etap IV);
  • zmi­any możli­we do wprowadzenia po zakończe­niu prze­bu­dowy pętli auto­bu­sowych (etap V).

Pro­ponowane zmi­any (etapy stanow­iące ingerencję w ok. 1/5 sieci komu­nika­cyjnej) mogą być wprowadzane nieza­leżnie od siebie. Po wdroże­niu poniższych propozy­cji możli­wym będzie przeprowadze­nie szczegółowej anal­izy ksz­tał­towa­nia się potoków pasażer­s­kich na zmody­fikowanej sieci komu­nika­cyjnej i wskazanie kole­jnych obszarów – rejonów komu­nika­cyjnych wyma­ga­ją­cych wprowadzenia zmian.

opty-etap6

PROJEKTY ZREALIZOWANE w III i IV kwartale 2019 r.
- całoroczne wydłuże­nie linii nr 7 do Szyn­dziel­ni;
- wydłuże­nie wybranych kursów linii nr 24 do Parku Prze­mysłowego;
- zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 12 (obsłu­ga rejonu ul. Nowohałcnowskiej).

Czy­taj więcej »>


opty-etap1

ETAP I

- zmi­ana tras linii nr 10 i 24 (zre­al­i­zowana w 2021 r.);
- włącze­nie linii nr 24BIS do linii nr 10 (zre­al­i­zowana w 2021 r.);
- włącze­nie linii nr 56BIS do linii nr 56 (zre­al­i­zowana w 2020 r.);
- zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 17, 31, 56 w rejonie dwor­ca PKP (linia nr 56 — zre­al­i­zowana w 2021 r.);
- włącze­nie linii nr 33 do linii nr 51 (zre­al­i­zowana w 2021 r.).

Czy­taj więcej »>


opty-etap2

ETAP II

- lik­widac­ja nieefek­ty­wnych linii nr 37 i 38 (zre­al­i­zowana w 2021 r.);
- zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 3 i 32 — obsłu­ga ul. Kolis­tej i Gościn­nej w sobo­ty (w zakre­sie linii nr 3 zre­al­i­zowana w 2022 r.);
- połącze­nie linii nr 15 i 23 w jed­ną lin­ię;
- połącze­nie linii nr 21 i 34 w jed­na lin­ię (zre­al­i­zowana w 2022 r.);
- lik­widac­ja linii nr 14 (zre­al­i­zowana w 2021 r.);
- lik­widac­ja linii nr 28, wzmoc­nie­nie linii nr 30 (zmi­ana założeń — lik­widac­ja linii nr 30 w 2021 r.)

Czy­taj więcej »>


opty-etap3

ETAP III

- zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 56 (obsłu­ga ul. Nowohałc­nowskiej) — wyco­fanie się z pro­ponowanych zmi­an w wyniku protestów mieszkańców;
- zmi­ana prze­biegu trasy linii nr 12 (połud­niowy odcinek trasy);
- zmi­ana trasy linii nr 27, połącze­nie linii nr 26 i 27 w lin­ię okrężną.

Czy­taj więcej »>


opty-etap4

ETAP IV

- zmi­ana pętli koń­cowych linii nr 7 i 16 — wyco­fanie się z pro­ponowanych zmi­an — uru­chomie­nie w okre­sie let­nim dodatkowych kursów linii nr 16 na skró­conej trasie;
- zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 20 lub 52 (obsłu­ga ul. Dzwonkowej);
- wydłuże­nie linii nr 9 do os. Pol­s­kich Skrzy­deł;
- zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 16 — obsłu­ga os. Koperni­ka, os. Wojs­ka Pol­skiego (zre­al­i­zowana w 2022 r.);
Czy­taj więcej »>


opty-etap5

ETAP V

- wydłuże­nie trasy linii nr 57 do os. Sarni Stok.
Zmi­any możli­we do wprowadzenia po prze­bu­dowie pętli auto­bu­sowej na os. Sarni Stok

Czy­taj więcej »>