Optymalizacja — zmiana nazw przystanków — zrealizowana w 2022 r.

Nazwy przys­tanków komu­nika­cyjnych, których właś­ci­cielem lub zarządza­ją­cym jest Gmi­na Biel­sko-Biała zostały określone w Uch­wale nr XVII/318/2016 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 26 kwiet­nia 2016 r.

Zgod­nie z obow­iązu­jącą Uch­wałą – nazwa przys­tanku komu­nika­cyjnego skła­da się trzech członów określających: 

 1. lokaliza­cję przys­tanku (nazwa osiedla/ulicy lub/i charak­terysty­cznego punktu);
 2. kierunek jazdy (nazwa osied­la, charak­terysty­cznego punk­tu lub nazwa mias­ta, w kierunku, którego usy­tuowany jest przystanek);
 3. numer przys­tanku (zakres od 1 do 428).

Część obow­iązu­jącego nazewnict­wa przys­tanków auto­bu­sowych odnosi się do nazw nieist­nieją­cych placówek lub do obiek­tów, które na przestrzeni ostat­nich lat zmieniły swo­ją nazwę, np. Best­wińs­ka Cegiel­nia, Bystrza­ńs­ka Bewe­lana, Kon­wo­jowa TNT, a także jako nazwę kierunku wskazu­je różne punk­ty docelowe, np. Jutrzen­ki Sam kier. Os. Złote Łany, Gościn­na Karpac­ka kier. Złote Łany, Urodza­j­na Osiedle Lang­iewicza kier. Os. Lang­iewicza, Tuwima Osiedle Lang­iewicza kier. Langiewicza.

Pon­ad­to, stosowane obec­nie w Biel­sku-Białej nazewnict­wo przys­tanków komu­nika­cyjnych (w zakre­sie numer­acji – naras­ta­ją­co od 1 do 428) nie wypeł­nia znamion zgod­noś­ci z obow­iązu­ją­cym Roz­porządze­niem Min­is­tra Trans­portu, Budown­ict­wa i Gospo­dar­ki Morskiej z dnia 10 kwiet­nia 2012 r. w spraw­ie rozkładów jazdy  (Rozdzi­ał 2, §3, ust. 7), które wskazu­je iż: „Numer przys­tanku komu­nika­cyjnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, nadawanego przez właś­ci­ciela albo zarządza­jącego przys­tankiem komu­nika­cyjnym, jest:

 1. dwucyfrowy, parzysty – dla ciągu dróg pub­licznych według kilo­me­trażu narastającego;
 2. dwucyfrowy, nieparzysty – dla ciągu dróg pub­licznych według kilo­me­trażu malejącego;
 3. dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, określany stosowanie do wzras­ta­jącej numer­acji porząd­kowej nieru­chomoś­ci – dla miejscowości.”

Mając na uwadze wszys­tkie powyższe kwest­ie, kluc­zowym sta­je się wprowadzanie powyższych zmi­an kom­plek­sowo – równole­gle, wprowadza­jąc zmi­any w nazewnictwie przys­tanków, jak również w numer­acji wszys­t­kich przys­tanków komu­nika­cyjnych na tere­nie Biel­s­ka-Białej – dos­tosowu­jąc je do wymogów wskazanych w ww. Rozporządzeniu.

Zakładane zmi­any w nazewnictwie przys­tanków komunikacyjnych:

 1. Wprowadze­nie numerów przys­tanków auto­bu­sowych, zgod­nych z Roz­porządze­niem Min­is­tra Trans­portu, Budown­ict­wa i Gospo­dar­ki Morskiej z dnia 10 kwiet­nia 2012 r. w spraw­ie rozkładów jazdy.
 2. Utrzy­manie ist­niejącej numer­acji naras­ta­jącej przys­tanków (1–428 itd.) jako iden­ty­fika­to­ra przys­tanku w sys­temie infor­ma­cji pasażer­skiej, w tym sys­temie dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej (OnTime oraz kiedyprzyjedzie.pl).
 3. Wprowadze­nie do Uch­wały nowych przys­tanków uru­chomionych w lat­ach 2018–2019 oraz planowanych do uru­chomienia w 2020 r.
 4. Ujed­no­lice­nie nazw przys­tanków komu­nika­cyjnych – aktu­al­iza­c­ja nazw przys­tanków
  w opar­ciu o aktu­alne nazwy obiek­tów hand­lowych i zakładów pracy.
 5. Ujed­no­lice­nie nazw kierunk­ów – wprowadze­nie prze­drostków Os., ul. oraz przyję­cie nomen­klatu­ry kierunk­owej dla przys­tanków na głównych cią­gach komu­nika­cyjnych wskazu­ją­cych kierunek jako pier­wsza miejs­cowość poza grani­ca­mi admin­is­tra­cyjny­mi mias­ta Biel­sko-Biała, tj. Wilkow­ice, Jaworze itd.

Wykaz pro­ponowanych zmi­an w nazewnictwie przys­tanków auto­bu­sowych na tere­nie Gminy Biel­sko-Biała.