Optymalizacja — główne założenia projektu

Opty­mal­iza­c­ja sieci połączeń komu­nikacji miejskiej oraz syn­chro­niza­c­ja rozkładów jazdy linii kur­su­ją­cych wspól­ny­mi ciąga­mi komu­nika­cyjny­mi jest podyk­towana przede wszys­tkim koniecznoś­cią dos­tosowa­nia ofer­ty do potrzeb prze­wozowych pasażerów oraz oczeki­wań mieszkańców poprzez zapewnie­nie wysok­iej częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia auto­busów, dojaz­du do placówek oświa­towych, zakładów pra­cy, cen­trów handlowych. 

Pro­ponowane zmi­any zostaną wprowadzane w dwóch płaszczyznach:

  • zmi­any w układzie sieci komu­nika­cyjnej (wydłużenia/skrócenia linii, lik­widac­ja linii nier­en­townych, zmi­ana tras prze­jazdów, pętli końcowych);
  • opty­mal­iza­c­ja – syn­chro­niza­c­ja rozkładów jazdy obszarowa i lin­iowa (główne rejony trans­portowe mias­ta (Osied­la) oraz pod­sta­wowe cią­gi komunikacyjne).

Pod­sta­wowym założe­niem w ksz­tał­towa­niu sieci komu­nika­cyjnej jest zachowanie pra­cy prze­wozowej na zbliżonym poziomie do stanu obec­nego (z niez­nacznym zwięk­sze­niem licz­by wykony­wanych wzkm o ok. 1%) przy jed­noczes­nym zachowa­niu ist­niejącej licz­by bry­gad i kierow­ców niezbęd­nych do obsłu­gi zadań prze­wozowych. Pro­jekt opty­mal­iza­cji uwzględ­nia zmi­any w aktu­al­nej struk­turze posi­adanych typów pojazdów – eksploat­ację wyłącznie 20 szt. auto­busów przegubowych klasy MEGA.

Wprowadze­nie równych tak­tów kur­sowa­nia

Zapewnie­nie wysok­iej częs­totli­woś­ci odjazdów poprzez syn­chro­niza­cję rozkładów jazdy linii kur­su­ją­cych wspól­ny­mi odcinka­mi tras oraz zas­tosowanie pow­tarzal­nych końcówek godzin odjazdów – łatwych do zapamię­ta­nia przez pasażerów. Wprowadze­nie odręb­nych rozkładów jazdy w okre­sach ze spad­ka­mi licz­by prze­wożonych pasażerów (dni robocze waka­cyjne) – zakłada­ją­cych stosowanie równomiernie rozłożonych odjazdów – elim­i­nac­ja nieak­cep­towal­nie długich prz­erw pomiędzy kur­sa­mi. Wprowadze­nie sys­te­mowych pór dnia dla częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia – godziny szczytów komu­nika­cyjnych określone w przedzi­ałach między godz. 7 i 8 oraz 13 i 16, okresów o wzmożonej licz­bie real­i­zowanych podróży między godz. 6 i 7, 8 i 13 oraz 16 i 18. 

Wprowadze­nie kat­e­go­ryza­cji linii

Pro­jekt zakła­da wprowadzanie kat­e­go­ryza­cji linii ze wzglę­du na częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia oraz dopa­sowanie ich znaczenia w sys­temie komunikacyjnym.

W docelowym układzie komu­nika­cyjnym pro­ponu­je się wydzie­le­nie linii pod­sta­wowych, na których opier­ać się będzie trzon sieci komu­nika­cyjnej (lin­ie charak­teryzu­jące się wysoki­mi częs­totli­woś­ci­a­mi kur­sowa­nia) oraz linii uzu­peł­ni­a­ją­cych (takt co 30 min), dodatkowych (takt co 60 min) i pozostałych/szczytowych.

Zas­tosowanie kat­e­go­ryza­cji linii (tak­ty naprzemi­enne: 20, 40, 60 min) poz­woli na wypra­cow­anie spójnej strate­gii syn­chro­niza­cji linii kur­su­ją­cych wspól­ny­mi odcinka­mi tras – odjazdy w danym rejonie trans­portowym co 10, 20, 40, 60 minut.

Kategoryzacja linii.

Opty­mal­iza­c­ja tras i prze­biegu linii

Opty­mal­iza­c­ja rozkładów jazdy mają­ca na celu wye­lim­i­nowanie zjawiska „stad­nych odjazdów”, a zarazem poprawę efek­ty­wnoś­ci sieci trans­portowej poprzez osiąg­nię­cie lep­szego sko­or­dynowa­nia poszczegól­nych linii komu­nika­cyjnych na głównym ciągu komu­nika­cyjnym: ul. Cieszyńs­ka – ul. Pias­tows­ka – ul. 3 Maja – ul. Par­tyzan­tów oraz opty­mal­iza­c­ja obszarowa na tere­nie poszczegól­nych rejonów trans­portowych mias­ta (m. in. osied­la: Złote Łany/Langiewicza, Karpackie/Beskidzkie, Lip­nik, Wapi­eni­ca, Sarni Stok, Hałc­nów), jak również uruchami­an­ie połączeń na cią­gach komu­nika­cyjnych, na których auto­busy kur­su­ją wyłącznie w dni robocze oraz zwięk­sze­nie częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia na lini­ach obsługu­ją­cych tere­ny rekreacyjne.

Zami­any pętli końcowych

Opty­mal­iza­c­ja tras prze­jaz­du poszczegól­nych linii komu­nika­cyjnych pole­ga­ją­ca na zami­an­ie pętli koń­cowych w poszczegól­nych rejonach trans­portowych mias­ta mają­ca na celu lep­sze dos­tosowanie potrzeb prze­wozowych do głównych gen­er­a­torów ruchu – zakładów pra­cy, uczel­ni, terenów rekreacyjnych.

Więk­sza czytel­ność układu linii

Zmniejsze­nie licz­by eksploa­towanych linii komu­nika­cyjnych poprzez łącze­nie kilku linii w jed­ną, zmi­ana charak­teru linii promienistych w lin­ie śred­ni­cowe obsługu­jące więk­sze rejony trans­portowe mias­ta, więk­sza prze­jrzys­tość układu linii komu­nika­cyjnych, a także poprawa czytel­noś­ci rozkładów jazdy.

Lik­widac­ja wysoce nieefek­ty­wnych linii

Lik­widac­ja wysoce nieefek­ty­wnych linii komu­nika­cyjnych, sub­sty­tucyjnych wzglę­dem pozostałych linii, charak­teryzu­ją­cych się znikomy­mi potoka­mi pasażer­ski­mi – w zami­an za uru­chomie­nie dodatkowych kursów na lini­ach podstawowych.

Zmi­any tras linii uzupełniających

Wprowadze­nie korekt w trasach prze­jaz­du linii uzu­peł­ni­a­ją­cych – obsłu­ga nowych rejonów komu­nika­cyjnych, nie obję­tych doty­chczas komu­nikacją miejską.

Etapowanie zmi­an

Wprowadze­nie zmi­an na sieci komu­nika­cyjnej jest uwarunk­owane zakończe­niem kluc­zowych inwest­y­cji dro­gowych w mieś­cie – przed­miotowy zakres opra­cow­a­nia został podzielony na 6 etapów.

W przeprowad­zonej anal­izie zasad­noś­ci wprowadza­nia zmi­an na poszczegól­nych lini­ach komu­nika­cyjnych doko­nano porów­na­nia wielkoś­ci podaży do popy­tu oraz anal­i­zowano wpływ każdej linii z osob­na pod kątem odgry­wanej roli w przepły­wie potoków pasażer­s­kich w odniesie­niu do całego sys­te­mu komu­nika­cyjnego. Wyni­ki badań prowad­zonych na potrze­by opra­cow­anego w 2014 r. Mod­elu Ruchu dla mias­ta Biel­s­ka-Białej, wykaza­ły, iż dla 13,2% anki­etowanych mieszkańców przy wyborze komu­nikacji zbiorowej jed­ną z najis­tot­niejszych cech jest bezpośred­niość połączeń.

Z tego wzglę­du nie roz­pa­try­wano wari­antu linii w układzie pierś­cienia, po którym pojazdy kur­su­ją z wysoką częs­totli­woś­cią oraz dowożą­cych linii promienistych, jako że wyma­gały­by one jed­nej lub dwóch prze­si­adek w więk­szej licz­bie połączeń niż ma to miejsce obec­nie. Układ, opar­ty na lini­ach śred­ni­cowych przy opty­mal­nym planowa­niu, nie zmusza do więcej niż jed­nej prze­si­ad­ki oraz umożli­wia więcej połączeń bezpośred­nich niż w przy­pad­ku linii promienistych.

Przy wyko­na­niu anal­izy funkcjon­al­nej każdej linii zostały roz­pa­tr­zone następu­jące elementy:

  • zapewnie­nie bezpośred­niego połączenia w unikalnych relac­jach, nieob­sługi­wanych przez inne linie;
  • częs­totli­wość kur­sowa­nia oraz pow­iązana z tym mod­ułowość odjazdów i czytel­ność rozkładu jazdy;
  • zbieżność trasy linii z najkrót­szą drogą w relacji źródło – cel, zapew­ni­a­jącą min­i­mal­ny czas przejazdu.