Optymalizacja — synchronizacja rozkładów jazdy

Opty­mal­iza­c­ja sieci połączeń komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez Gminę Biel­sko-Biała jest podyk­towana przede wszys­tkim koniecznoś­cią dos­tosowa­nia ofer­ty do potrzeb pasażerów oraz oczeki­wań mieszkańców, wykre­owaniem podaży usług zaspoka­ja­jącej popyt oraz unowocześnie­niem ofer­ty prze­wozowej. Oczeki­wanym efek­tem opty­mal­iza­cji rozkładów jazdy będzie zmi­ana częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia, syn­chro­niza­c­ja odjazdów linii kur­su­ją­cych wspól­ny­mi odcinka­mi oraz koor­dy­nac­ja odjazdów, a także utworze­nie odręb­nej grupy rozkładów jazdy waka­cyjnych (o obniżonej częs­totli­woś­ci kursowania). 

synchronizacja
syn­chro­niza­c­ja

Założe­nia optymalizacji:

1. Syn­chro­niza­c­ja linii kur­su­ją­cych wspól­ny­mi odcinkami

Zapewnie­nie wysok­iej częs­totli­woś­ci odjazdów poprzez syn­chro­niza­cję rozkładów jazdy linii kur­su­ją­cych wspól­ny­mi odcinka­mi tras – dzię­ki czemu wye­lim­i­nowane zostaną odjazdy auto­busów następu­jące bezpośred­nio po sobie, a czytelne rozkłady jazdy z pow­tarzal­ny­mi końcówka­mi godzin odjazdów (stosowane m.in. w Krakowie, Gdańsku, Warsza­w­ie, Poz­na­niu) będą łat­wo zapamię­ty­wane, w kon­sek­wencji czego wzrośnie odczuwal­na częs­totli­wość kursowania.

2. Wprowadze­nie kat­e­go­ryza­cji linii

Wszys­tkie lin­ie komu­nika­cyjne zostaną skat­e­go­ry­zowane ze wzglę­du na ich częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia oraz dopa­sowane do ich znaczenia w sys­temie komu­nika­cyjnym, głównie w odniesie­niu do pełnionej roli w kon­tekś­cie wielkoś­ci popy­tu oraz efek­ty­wnoś­ci przewozów.

3. Nowe rozkłady jazdy wakacyjne

Tworze­nie odręb­nych rozkładów jazdy na dni robocze waka­cyjne – pro­jekt opty­mal­iza­cji zakła­da stosowanie równomiernie rozłożonych odjazdów w typowych okre­sach ze spad­ka­mi licz­by pasażerów w okre­sie let­nich wakacji szkol­nych, co w kon­sek­wencji spowodu­je wprowadze­nie nowej klasy rozkładów jazdy na dni robocze wakacyjne.

4. Sys­te­mowe pory dnia kursowania

Wprowadze­nie sys­te­mowych pór dnia dla częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia – godziny szczytów komu­nika­cyjnych ustalone zostały w przedzi­ałach między godz. 7 i 8 oraz 13 i 16, do okresów o wzmożonej licz­bie real­i­zowanych podróży zal­iczać się będą przedzi­ały 6–7, 8–13 oraz 16–18. W pozostałych godz­i­nach stosowane będą obniżone częs­totli­woś­ci kursowania.

Pro­jekt syn­chro­niza­cji rozkładów jazdy zakłada­ją­cy koor­dy­nację linii pod­sta­wowych oraz uzu­peł­ni­a­ją­cych wraz z lini­a­mi dodatkowy­mi i pozostały­mi, obsługu­ją­cych wybrane rejony trans­portowe został podzielony na etapy:

synchro1

rejon os. Złote Łany — syn­chro­niza­c­ja rozkładów jazdy linii nr: 2, 4, 11, 15, 21, 22 — zmi­ana zre­al­i­zowana w 2021 r. i 2022 r.

czy­taj więcej »>


synchro2

rejon os. Karpack­iego oraz os. Beskidzkiego — syn­chro­niza­c­ja rozkładów jazdy linii nr: 3, 6, 30, 32, 50 — zmi­ana zre­al­i­zowana w 2021 r. i 2022 r.

czy­taj więcej »>


synchro3

rejon os. Pol­s­kich Skrzy­deł, os. Wojs­ka Pol­skiego oraz os. Koperni­ka — syn­chro­niza­c­ja rozkładów jazdy linii nr: 2, 4, 15, 21 — zmi­ana zre­al­i­zowana w 2022 r.

czy­taj więcej »>


synchro4

rejony komu­nika­cyjne: Lip­nik, Hałc­nów, Wapi­eni­ca, Stare Biel­sko — zmi­ana zre­al­i­zowana w 2021 r. 

czy­taj więcej »>


Sza­cu­je się, że wprowadze­nie poszczegól­nych etapów syn­chro­niza­cji obszarowej będzie wyma­gało ok. 3 miesięcznego okre­su przy­go­towań dla każdego eta­pu oddzielnie.

Sieć komu­nika­cyj­na funkcjonu­je jako zwarty sys­tem naczyń połąc­zonych, w związku z czym dopiero po wprowadze­niu syn­chro­niza­cji rozkładów jazdy obję­tych w eta­pach I do IV możli­wym będzie wskazanie dodatkowych obszarów wyma­ga­ją­cych poprawy.