Optymalizacja sieci komunikacyjnej

optymalizacja
opty­mal­iza­c­ja

Opis założeń optymalizacyjnych

opty-ban1

charak­terysty­ka sieci komunikacyjnej 

czy­taj więcej »>


opty-ban2

główne założe­nia pro­jek­tu optymalizacji

czy­taj więcej »>


opty-ban3

zmi­any w układzie sieci komu­nika­cyjnej - etapy realizacji

czy­taj więcej »>


opty-ban4

syn­chro­niza­c­ja rozkładów jazdy - etapy real­iza­cji

czy­taj więcej »>


opty-ban5

nowe stan­dardy infor­ma­cji pasażerskiej

czy­taj więcej »>


opty-ban6

prze­bu­dowa pętli i przys­tanków autobusowych

czy­taj więcej »>


opty-ban7

nowe rozwiąza­nia inżynierii ruchu

czy­taj więcej »>


opty-ban8

zmi­ana nazw przystanków

czy­taj więcej »>


Uwa­gi i wnios­ki doty­czące poszczegól­nych ele­men­tów pro­jek­tu “Pub­liczny trans­port zbiorowy w Biel­sku-Białej 2020+” prosimy kierować do dnia 15 sty­cz­nia 2020 r.: drogą mailową na adres transport@mzd.bielsko.pl lub składać oso­biś­cie w Biurze Obsłu­gi Intere­san­ta — Miejskiego Zarzą­du Dróg w Biel­sku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Pon­ad­to infor­mu­je­my, iż spotka­nia kon­sul­ta­cyjne doty­czące pro­jek­tu “Pub­liczny trans­port zbiorowy w Biel­sku-Białej 2020+” będą prowad­zone w siedz­i­bie Miejskiego Zarzą­du Dróg w Biel­sku-Białej w środy w godz. od 12:00 do 14:00 — pokój nr 14, w dni­ach: 18 grud­nia 2019 r., 8 sty­cz­nia 2020 r., 15 sty­cz­nia 2020 r.

konsultacje społeczne raport
kon­sul­tac­je społeczne raport

15 sty­cz­nia 2020 r. zakończyły się trwa­jące pon­ad miesiąc kon­sul­tac­je społeczne pro­jek­tu pn. „Pub­liczny trans­port zbiorowy w Biel­sku-Białej 2020+”, pod­czas których zebrane zostały łącznie 483 uwa­gi i wnios­ki od 194 wniosko­daw­ców (przed­siębior­ców, rad osiedli, mieszkańców oraz pasażerów MZK). Infor­ma­c­ja o rapor­cie została zamieszc­zona pod linkiem.


Klauzu­la infor­ma­cyj­na o przetwarza­niu danych osobowych (RODO)