Optymalizacja — nowe standardy informacji pasażerskiej

Na potrze­by prowad­zonych zadań inwest­y­cyjnych, związanych z budową nowej lub prze­bu­dową ist­niejącej infra­struk­tu­ry przys­tankowej opra­cow­ane zostały niniejsze stan­dardy prezen­towa­nia infor­ma­cji pasażerskiej.

1. Wiaty przys­tankowe w obszarze konserwatorskim

Wiaty przys­tankowe w dopuszczal­nych konfiguracjach:

 • 3 mod­ułowe o wymi­arach 4,5 x 1,8m*;
 • 4 mod­ułowe o wymi­arach 5,5 x 1,8m*.

* w przy­pad­ku przys­tanków auto­bu­sowych na których nie ma możli­woś­ci zamon­towa­nia stan­dar­d­owej wiaty przys­tankowej dopuszcza się mon­taż wiat z cofnię­tym słup­kiem bocznym (sze­rokość bocznej ściany wiaty w kon­fig­u­rac­jach: 1m, 0,5m, 0,35m).

Stan­dardy wyposaże­nia wiat przystankowych:

 • wydzielona przestrzeń o dłu­goś­ci ok. 1,5m, w której nie instalu­je się ław­ki, przez­nac­zona do zaję­cia przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym;
 • gablota rozkład­owo-reklam­owa na bocznej ścian­ie wiaty, do której nie przyle­ga ławka;
 • siedzisko wyko­nane z ław­ki drew­ni­anej o dłu­goś­ci trzech mod­ułów wiaty (wia­ta 4 mod­ułowa), dwóch mod­ułów wiaty (wia­ta 3 modułowa);
 • tabli­ca czołowa zamon­towana na przodzie wiaty z nazwą przys­tanku autobusowego;
 • tabli­ca czołowa zamon­towana na przodzie wiaty z numera­mi linii komunikacyjnymi; 
 • malatu­ra wiaty: kon­strukc­ja wsporcza i zadaszenia w kolorze piaskowym z pomarańc­zowy­mi ele­men­ta­mi, tablice infor­ma­cyjne w kolorze brą­zowym z piaskowy­mi napisami.

2. Pozostałe wiaty przystankowe

Wiaty przys­tankowe w dopuszczal­nych konfiguracjach:

 • 2 mod­ułowe o wymi­arach 3 x 1,5m*;
 • 3 mod­ułowe o wymi­arach 4,5 x 1,5m*;
 • 4 mod­ułowe o wymi­arach 6 x 1,5m*.

* w przy­pad­ku przys­tanków auto­bu­sowych na których nie ma możli­woś­ci zamon­towa­nia stan­dar­d­owej wiaty przys­tankowej dopuszcza się mon­taż wiat z cofnię­tym słup­kiem bocznym (sze­rokość bocznej ściany wiaty w kon­fig­u­rac­jach: 1m, 0,5m, 0,35m).

Stan­dardy wyposaże­nia wiat przystankowych:

 • wydzielona przestrzeń o dłu­goś­ci ok. 1,5m, w której nie instalu­je się ław­ki, przez­nac­zona do zaję­cia przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym;
 • gablota rozkład­owo-reklam­owa na bocznej ścian­ie wiaty, do której nie przyle­ga ławka;
 • siedzisko wyko­nane z ław­ki drew­ni­anej o dłu­goś­ci trzech mod­ułów wiaty (wia­ta 4 mod­ułowa), dwóch mod­ułów wiaty (wia­ta 3 mod­ułowa), o dłu­goś­ci 1 mod­ułu wiaty (wia­ta 2 modułowa);
 • tabli­ca czołowa zamon­towana na przodzie wiaty z logiem Mias­ta Biel­sko-Biała oraz nazwą przys­tanku autobusowego;
 • nakle­j­ka z nazwą przys­tanku oraz numera­mi linii komu­nika­cyjnych obsługu­ją­cych przys­tanek nakle­jona w gablocie rozkładowej;
 • malatu­ra wiaty: kolor grafitowy.

3. Infor­ma­c­ja pasażer­s­ka w gablotach rozkładowych

W każdej wia­cie przys­tankowej należy przewidzieć gablotę infor­ma­cyjną na rozkład jazdy i infor­ma­cję pasażer­ską, którą należy mon­tować we wiat­ach na tyl­nej ścian­ie wiaty, do której nie przyle­ga ławka.

4. Słup­ki przys­tankowe na przys­tankach o mniejszych potokach pasażerskich

Na przys­tankach, na których nie mon­tu­je się wiaty pod­sta­wowym wyposaże­niem przys­tanków auto­bu­sowych jest znak D‑15 z zamon­towaną gablotą/tabliczką do prezen­towa­nia rozkładów jazdy. W częś­ci przys­tanków obok znaku D‑15 zamon­towane zostaną ław­ki oraz kosze na śmieci.

5. Tablice dynam­icznej infor­ma­cji pasażerskiej

Tablice dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej (DIP) zgodne z już funkcjonu­ją­cy­mi tabli­ca­mi na tere­nie mias­ta uru­chomiony­mi w ramach pro­jek­tu ITS, wyko­nane w tech­nologii LED SMD. Słup do mon­tażu tablic utrzy­many w kolorystyce piaskowej, tabli­ca w kolorze brą­zowym z piaskowy­mi napisa­mi. Tablice prezen­tu­jące infor­ma­c­je o 7 lub 8 odjaz­dach, wyposażone w mod­uł zapowiedzi głosowych uruchami­anych z przy­cisku zamon­towanego na kon­strukcji tabl­i­cy lub z dedykowanego pilota. 

DIP
DIP