Optymalizacja – etap V

1. Wydłuże­nie linii nr 57 do przys­tanku os. Sarni Stok

Pro­jekt zakłada­ją­cy wydłuże­nie linii nr 57 (Bystra Leśniczówka > Filarowa Med-Work) do Osied­la Sarni Stok – scen­tral­i­zowanie odjazdów kur­su­ją­cych w różne rejony trans­portowe mias­ta z jed­nego punk­tu początkowego.

Głównym założe­niem zmi­an jest zgrupowanie wszys­t­kich linii obsługu­ją­cych rejon Os. Sarni Stok do jed­nej pętli początkowej – utworze­nie mini cen­trum prze­si­ad­kowego, a także uporząd­kowanie prze­jrzys­toś­ci sieci komunikacyjnej.

Aktu­al­nie przys­tanek początkowy linii nr 57 (Filarowa Med-Work) odd­alony jest od pętli o 400 m – co negaty­wnie wpły­wa na pro­ces planowa­nia podróży.

Pro­ponowana zmi­ana jest uwarunk­owana koniecznoś­cią prze­bu­dowy pętli na Os. Sarni Stok.

Zmieniona trasa prze­jaz­du linii:

Linia nr 57     
OSIEDLE SARNI STOK – Sarni Potok – Filarowa – WARSZAWSKA DWORZEC – Filarowa – Czechow­ic­ka – Warsza­wska – WARSZAWSKA DWORZEC – 3 Maja – Zamkowa – Par­tyzan­tów – Bystrza­ńs­ka – Szczyrkows­ka – Fała­ta – BYSTRA LEŚNICZÓWKA

opty57
opty57
opty57mapa
opty57mapa