Optymalizacja – etap IV

1. Zami­ana pętli koń­cowych linii nr 7 i 16 w Wapi­eni­cy wyco­fanie się z pro­ponowanych zmi­an – uru­chomie­nie w okre­sie let­nim dodatkowych kursów linii nr 16 na skró­conej trasie

Pro­jekt zakła­da zami­anę pętli koń­cowych linii nr 7 (Wapi­eni­ca Dzwonkowa > Szyn­dziel­nia) oraz linii nr 16 (Wapi­eni­ca Zapo­ra > Warsza­wska Dworzec) w Wapi­eni­cy, a także zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 20 lub 52 – dodatkowa obsłu­ga pętli Wapi­eni­ca Dzwonkowa.

Założe­niem pro­jek­tu jest zami­ana pętli koń­cowych linii nr 7 i 16 w Wapi­eni­cy – skierowanie częś­ciej kur­su­jącej linii nr 7 do pętli Wapi­eni­ca Zapo­ra oraz prze­tra­sowanie linii nr 16 do pętli Wapi­eni­ca Dzwonkowa. 

Główną ideą zmi­an jest stworze­nie linii łączącej ze sobą dwa najpop­u­larniejsze w mieś­cie tere­ny rekrea­cyjne – rejon Olszów­ki Górnej (dol­na stac­ja KL Szyn­dziel­nia) z rejonem wapi­enick­iej zapory (obszary kon­cen­tracji początków górs­kich szlaków turysty­cznych), jak również zwięk­sze­nie częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia auto­busów na ul. Jaworza­ńskiej i ul. Zapo­ra – obser­wowane wyraźnie zapotrze­bowanie na zwięk­sze­nie pra­cy eksploat­a­cyjnej  w week­endy oraz w okre­sie waka­cyjnym (aktu­al­nie śred­nio jeden kurs na godz­inę – docelowo założe­nie odjazdów co 30–40 min.). 

Prze­suniecie przys­tanku koń­cowego linii nr 7 do krań­ca Wapi­eni­ca Zapo­ra i zastąpi­e­nie jej rzadziej kur­su­jącą lin­ią nr 16 zostanie zrekom­pen­sowane mieszkań­com ul. Dzwonkowej poprzez wydłuże­nie trasy prze­jaz­du linii nr 20 lub 52 przez pętlę Wapi­eni­ca Dzwonkowa. Szczegóły w pkt. 2.

Linia nr 7       
WAPIENICA ZAPORA – Zapo­ra – Jaworza­ńs­ka – Cieszyńs­ka – Browar­na – Sobieskiego – Wyspi­ańskiego – Pias­tows­ka – 3 Maja – Zamkowa – Par­tyzan­tów – Karpac­ka – Kar­bowa – Armii Kra­jowej – SZYNDZIELNIA

Linia nr 16     
WAPIENICA DZWONKOWA – Dzwonkowa – Cieszyńs­ka – Pias­tows­ka – WARSZAWSKA DWORZEC – WARSZAWSKA FIAT

opty7-16a
opty7-16a
opty7-16
opty7-16

2. Zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 20 lub 52 (obsłu­ga ul. Dzwonkowej)

Pro­jekt zakła­da zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 20 lub 52 – dodatkowa obsłu­ga pętli Wapi­eni­ca Dzwonkowa.

Prze­suniecie przys­tanku koń­cowego linii nr 7 do krań­ca Wapi­eni­ca Zapo­ra i zastąpi­e­nie jej rzadziej kur­su­jącą lin­ią nr 16 zostanie zrekom­pen­sowane mieszkań­com ul. Dzwonkowej poprzez wydłuże­nie trasy prze­jaz­du linii nr 20 lub 52 przez pętlę Wapi­eni­ca Dzwonkowa. Od przys­tanku Wapi­eni­ca Cen­trum auto­busy zostaną skierowane ul. Cieszyńską > Dzwonkową > Zaga­jnik > Przy Torach do ul. Międzyrzeck­iej obsługu­jąc po drodze nową parę przys­tanków Wapi­eni­ca Znic­zowa, przys­tanek Dzwonkowa Cieszyńs­ka oraz pętlę Wapi­eni­ca Dzwonkowa.

Przed­miotowa zmi­ana będzie możli­wa do wprowadzenia po zakończe­niu prze­bu­dowy ul. Cieszyńskiej oraz prze­bu­dowie ul. Dzwonkowej i frag­men­tu ul. Zagajnik.

Linia nr 20     
OSIEDLE ZŁOTE ŁANY
– Jutrzen­ki – Lenar­tow­icza – Żywiec­ka – PCK – 1 Maja – Michałow­icza – Babiogórs­ka – Szarot­ki – Cieszyńs­ka – Dzwonkowa – Zaga­jnik – Przy Torach – Międzyrzec­ka – Strażac­ka – WAPIENICA STRAŻACKA – PAKR PRZEMYSŁOWY – PARK PRZEMYSŁOWY ABB

Linia nr 52     
OSIEDLE SARNI STOK
– Sarni Potok – Sarni Stok – Warsza­wska – Pias­tows­ka – Cieszyńs­ka – Dzwonkowa – Zaga­jnik – Przy Torach –  Międzyrzec­ka – Międzyrzecze Górne: Biel­s­ka – Cen­tral­na – MIĘDZYRZECZE GÓRNE PĘTLA – Międzyrzecze Dolne: Wapi­enic­ka - MIĘDZYRZECZE DOLNE PĘTLA

opty20-52a
opty20-52a
opty20-52
opty20-52

3. Wydłuże­nie linii nr 9 do pętli Os. Pol­s­kich Skrzydeł

Pro­jekt zakła­da wydłuże­nie trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 9 (Mikus­zow­ice Dom Ludowy > Cieszyńs­ka Lot­nisko) nowym śla­dem ul. Tańskiego do pętli Os. Pol­s­kich Skrzy­deł lub do przys­tanku Wapi­eni­ca Centrum.

Pro­ponowana zmi­ana ma na celu uproszcze­nie sieci komu­nika­cyjnej – stworze­nie mini cen­trum prze­si­ad­kowego w ramach pętli auto­bu­sowej Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł  (cen­trum osied­la jako więk­szy gen­er­a­tor ruchu pasażer­skiego). Licz­ba kursów nie ule­ga zmi­an­ie. Roz­pa­try­wane jest także wydłuże­nie linii 9 do przys­tanku Wapi­eni­ca Centrum.

Linia nr 9 wari­ant I    
MIKUSZOWICE DOM LUDOWY
– Żywiec­ka – Lwows­ka – Wyz­wole­nia – Piekars­ka – Komorow­ic­ka – Pił­sud­skiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Pias­tows­ka – Cieszyńs­ka – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

Linia nr 9 wari­ant II   
MIKUSZOWICE DOM LUDOWY
– Żywiec­ka – Lwows­ka – Wyz­wole­nia – Piekars­ka – Komorow­ic­ka – Pił­sud­skiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Pias­tows­ka – Cieszyńs­ka – WAPIENICA CENTRUM

opty9
opty9

4. Zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 7 lub 16 — obsłu­ga Os. Koperni­ka, Os. Wojs­ka Pol­skiego (zmi­ana trasy linii nr 16 zre­al­i­zowana w 2022 r.);

Pro­jekt zakła­da zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 7 (Szyn­dziel­nia > Wapi­eni­ca Zapo­ra) lub linii nr 16 (Warsza­wska Dworzec > Wapi­eni­ca Zapo­ra) – w zależnoś­ci od przyjętego rozwiąza­nia opisanego w pkt. 1 eta­pu IV opty­mal­iza­cji – prze­tra­sowanie auto­busów przez Os. Koperni­ka – Os. Wojs­ka Pol­skiego – Os. Pol­s­kich Skrzydeł.

Pro­ponowana zmi­ana ma na celu poprawę sko­mu­nikowa­nia terenów rekrea­cyjnych z duży­mi osied­la­mi mieszkan­iowy­mi położony­mi w Alek­sandrow­icach, tj. Os. Koperni­ka, Os. Wojs­ka Pol­skiego i Os. Pol­s­kich Skrzy­deł – nowym łącznikiem dro­gi (będą­cym przedłuże­niem ul. Tańskiego do ul. Cieszyńskiej) z rejonem wapi­enick­iej zapory (poprzez prze­tra­sowanie ist­niejącej linii nr 16 lub planowanej do obję­cia zmi­ana­mi linii nr 7). 

W przy­pad­ku uzyska­nia akcep­tacji pomysłu przed­staw­ionego w pkt 1 eta­pu IV opty­mal­iza­cji, tj. zami­any pętli koń­cowych linii nr 7 i 16 w Wapi­eni­cy – zmi­ana trasy linii wpłynęła­by także na możli­wość bezpośred­niego połączenia ww. osiedli z ter­na­mi rekrea­cyjny­mi Olszów­ki Górnej – rejonem dol­nej stacji KL Szyndzielnia.

Rozważana jest możli­wość wprowadzenia zmi­any w uję­ciu wariantowym, tj. uru­chomie­nie kursów na zmienionej trasie prze­jaz­du wyłącznie w weekendy. 

Linia nr 7       
WAPIENICA ZAPORA – Zapo­ra – Jaworza­ńs­ka – Cieszyńs­ka – Tańskiego – Spółdziel­ców – Jesionowa – Cieszyńs­ka – Browar­na – Sobieskiego – Wyspi­ańskiego – Pias­tows­ka – 3 Maja – Zamkowa – Par­tyzan­tów – Karpac­ka – KAMIENICA – Kar­bowa – Armii Kra­jowej – SZYNDZIELNIA

Linia nr 16     
WAPIENICA ZAPORA
– Zapo­ra – Jaworza­ńs­ka – Cieszyńs­ka – Tańskiego – Spółdziel­ców – Jesionowa – Cieszyńs­ka – Pias­tows­ka – WARSZAWSKA DWORZEC – WARSZAWSKA FIAT

opty7-16b
opty7-16b
opty7-16polskich
opty7-16pol­s­kich