Optymalizacja – etap III

1. Zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 56 (obsłu­ga rejonu ul. Nowohałc­nowskiej) — wyco­fanie się z pro­ponowanych zmi­an w wyniku protestów mieszkańców

Pro­jekt zakła­da zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 56 (Warsza­wska Dworzec > Best­wina Cen­trum), w tym kursów wariantowych (Warsza­wska Dworzec > Janow­ice Niklówka) na odcinku środ­kowym trasy – obsłu­ga rejonu Hałc­nowa nowym śla­dem dro­gi – KDZ‑1.

Zakładana jest zmi­ana trasy prze­jaz­du na środ­kowym frag­men­cie trasy – prze­tra­sowanie auto­busów z ul. Wyz­wole­nia na ul. Niepodległoś­ci > KDZ‑1 (ul. Nowohałc­nowską) > Hałc­nowską do ul. Janow­ick­iej, co w połącze­niu z lin­ią nr 12 da w szczy­cie komu­nika­cyjnym równomierny takt kur­sowa­nia co ok. 20–30 min do cen­trum mias­ta. Na zmienionym frag­men­cie trasy obsługi­wane były­by przys­tan­ki: Nowohałc­nows­ka, Hałc­nows­ka Sto­lar­nia i Hałc­nows­ka Piekar­nia. Obsługę rejonu ul. Wyz­wole­nia w dal­szym ciągu zapewnią lin­ie nr 13, 13W, 17 i 31.

Linia nr 56 (w tym 56BIS)
PODWALE DWORZEC – Gazown­icza – Pił­sud­skiego – Wyz­wole­nia – Niepodległoś­ci – KDZ‑1 – Hałc­nows­ka – Janow­ic­ka – JANOWICE NIKLÓWKA – Janow­ic­ka – BESTWINA CENTRUM

opty56
opty56
opty56mapa
opty56mapa

2. Zmi­ana prze­biegu trasy linii nr 12 (połud­niowy odcinek trasy)

Pro­jekt zakła­da zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 12 (Mikus­zow­ice Bło­nia ATH > Hałc­nów Koś­ciół) na odcinku połud­niowym – obsłu­ga wyk­luc­zonych komu­nika­cyjnie rejonów mias­ta – ul. Leszczyńskiej i gen. Maczka.

Propozy­c­ja ma na celu zmi­anę charak­teru linii – z linii o charak­terze uzu­peł­ni­a­ją­cym – szczy­towym na lin­ię całodzi­en­ną zapew­ni­a­jącą szy­bkie połącze­nie północ­nych i połud­niowych rejonów komu­nika­cyjnych z cen­trum miasta.

Pro­ponu­je się zmi­anę połud­niowego odcin­ka prze­biegu linii – prze­tra­sowanie auto­busów z ul. PCK, ul. Par­tyzan­tów na:

  • Wari­ant A (rekomen­dowany): ul. Ste­fanii Sem­połowskiej, ul. Leszczyńską, ul. Gen. Stanisława Macz­ka do ul. Bystrzańskiej;
  • Wari­ant B: ul. Ste­fanii Sem­połowskiej, ul. Leszczyńską, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do Al. Władysława Andersa.

Wprowadze­nie zmi­an poz­woli na zaspoko­je­nie potrzeb prze­wozowych mieszkańców i pra­cown­ików (liczne pos­tu­laty mieszkańców o uru­chomie­nie nowej linii komu­nika­cyjnej w przed­miotowym rejonie), w szczegól­noś­ci: ul. Ste­fanii Sem­połowskiej (zakłady pra­cy: Befa­do i Biel­mar), ul. Leszczyńskiej (osiedle mieszkan­iowe, jed­nos­t­ka wojskowa, dojazd do Gem­i­ni Park) oraz ul. Gen. Stanisława Macz­ka (II Urząd Skar­bowy w Biel­sku-Białej) – zapew­ni­a­jąc w dal­szym ciągu dojazd do terenów rekrea­cyjnych i siedz­i­by Akademii Tech­niczno-Human­isty­cznej na Błoniach. 

Dojazd z Hałc­nowa do Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego zostanie zapewniony przez zmi­anę trasy prze­jaz­du linii nr 32 (zmi­ana przewidziana do wprowadzenia w etapie II).

Linia nr 12 WARIANT A
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH – Czołgistów – Sze­ro­ka – Bystrza­ńs­ka – Gen. Macz­ka – Leszczyńs­kaSem­połowskiej – PCK – Broniewskiego – Kierowa – Dmowskiego – (Sto­jałowskiego > Wyz­wole­nia > Paderewskiego)/(Konfederatów Bars­kich < Głębo­ka) – Komorow­ic­ka – Czer­wona – Niepodległoś­ci – Nowohałc­nows­ka – Hałc­nows­ka – Wyz­wole­nia – HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ

Linia nr 12 WARIANT B
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH – Czołgistów – Sze­ro­ka – Bystrza­ńs­ka – Dłu­ga – Boboli – Al. Armii Kra­jowej – Bora-Komorowskiego – Leszczyńs­ka – Sem­połowskiej – PCK – Broniewskiego – Kierowa – Dmowskiego – (Sto­jałowskiego > Wyz­wole­nia > Paderewskiego)/(Konfederatów Bars­kich < Głębo­ka) – Komorow­ic­ka – Czer­wona – Niepodległoś­ci – Nowohałc­nows­ka – Hałc­nows­ka – Wyz­wole­nia – HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ

opty12-1
opty12‑1
opty12-warA
opty12-warA
opty12-warB
opty12-warB

3. Zmi­ana trasy linii nr 27, połącze­nie linii nr 26 i 27 w lin­ię okrężną

Pro­jekt zakła­da zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 27 (Os. Sarni Stok > Lip­nik Dol­ny) pole­ga­jącą na wprowadze­niu pętli jed­nok­ierunk­owej w Lip­niku oraz połącze­nie linii nr 26 i 27 w jed­ną lin­ię okrężną.

Propozy­c­ja ma na celu zmi­anę charak­teru linii – z linii promienistych w lin­ię okrężną łączącą ze sobą Osiedle Sarni Stok, główny przys­tanek węzłowy: Warsza­wska Dworzec oraz KM Policji (Wapi­ennna Osiedle) i Lip­nik Dol­ny. Głównym założe­niem zmi­any jest poprawa obsłu­gi komu­nika­cyjnej rozwi­ja­jącego się osied­la Sarni Stok (budowa kole­jnych dwóch dużych zespołów bloków mieszkan­iowych), a także poprawa sko­mu­nikowa­nia dojaz­du z cen­trum mias­ta do nowej siedz­i­by Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapi­en­nej oraz rejonu ul. Pol­nej w Lip­niku Dolnym.

Wprowadze­nie ruchu okrężnego w Lip­niku Dol­nym przyspieszy czas prze­jaz­du auto­busu na obszarze o sto­sunkowo nis­kich potokach pasażer­s­kich (brak potrze­by dwukrot­nej obsłu­gi tego samego odcin­ka trasy) jed­nocześnie zapew­ni­a­jąc dzieciom uczęszcza­ją­cym do Szkoły Pod­sta­wowej w cen­trum Lip­ni­ka Dol­nego bez­pieczny dojazd i powrót do domu, pon­ad­to wpłynie na zwięk­sze­nie odczuwal­nej częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia (możli­wość odby­cia podróży do cen­trum trasą szy­bką – bezpośred­nią oraz okrężną).

Od kilku lat obser­wowany jest wzrost pop­u­larnoś­ci linii o charak­terze okrężnym (lin­ie nr 35L i 35S uru­chomione 1 sty­cz­nia 2012 r.) pow­stałe w wyniku lik­widacji linii nr 5 (Warsza­wska Dworzec > Lip­nik Wielkopol­s­ka) – po pon­ad 7 lat­ach ich funkcjonowa­nia widoczny jest znaczny wzrost w iloś­ci prze­wożonych pasażerów.

Linia nr 27 (wari­ant trasy W)
OSIEDLE SARNI STOK – Sarni Potok – Sarni Stok – Warsza­wska – 3 Maja – Sto­jałowskiego – Lwows­ka – Krakows­ka – Dygasińskiego – Nor­wi­da – Wapi­en­na – Wapi­en­na Osiedle – Wapi­en­na – Krakows­ka – Pol­na – Ks. Brzós­ki – Lip­nic­ka – LIPNIK DOLNY – Podgór­na – Krakows­ka – Lwows­ka – Sto­jałowskiego – 3 Maja – Warsza­wska – Sarni Stok – Sarni Potok – OSIEDLE SARNI STOK

Linia nr 27 (wari­ant trasy L)
OSIEDLE SARNI STOK – Sarni Potok – Sarni Stok – Warsza­wska – 3 Maja – Sto­jałowskiego – Lwows­ka – Krakows­ka – Podgór­na – LIPNIK DOLNY – Lip­nic­ka – Ks. Brzós­ki – Pol­na – Krakows­ka – Dygasińskiego – Nor­wi­da – Wapi­en­na – Wapi­en­na Osiedle – Wapi­en­na – Krakows­ka – Lwows­ka – Sto­jałowskiego – 3 Maja – Warsza­wska – Sarni Stok – Sarni Potok – OSIEDLE SARNI STOK

opty27
opty27
opty27W
opty27W
opty27L
opty27L