Optymalizacja – etap II

1. Lik­widac­ja nieefek­ty­wnych linii nr 37 i 38 (zre­al­i­zowana w 2021 r.)

Pro­jekt zakła­da lik­widację wysoce nieefek­ty­wnych linii nr 37 (Osiedle Lang­iewicza > Hala Sportowa) oraz linii nr 38 (Warsza­wska Dworzec > Cygańs­ki Las).

Linia nr 37 jest wyko­rzysty­wana przez pasażerów głównie na odcinku: Plac Żwir­ki i Wig­ury /Michałowicza Czarnieck­iego – Kolista Osiedle Karpack­ie (jako dojazd do/z cen­trum mias­ta), gdzie stanowi sub­sty­tut dla linii nr: 3, 28, 30 i 50. Na pozostałych odcinkach trasy śred­nie napełnie­nie w pojeździe waha się pomiędzy 1–5 os./kurs.

Poto­ki pasażer­skie prezen­tu­je mapka:

opty37
opty37

Linia nr 38 jest wyko­rzysty­wana przez pasażerów głównie na odcinku Warsza­wska Dworzec – Żywiec­ka Osiedle Grun­waldzkie, a dalej do Osied­la Złote Łany (jako dojazd do/z cen­trum mias­ta), gdzie stanowi sub­sty­tut dla linii nr: 11, 15 i 23. Na odcinku pomiędzy Osiedlem Złote Łany, a Cygańskim Lasem śred­nie napełnie­nie pojaz­du wynosi ok. 3 os./kurs.

Poto­ki pasażer­skie prezen­tu­je mapka:

opty38
opty38

Pomi­mo, iż zadaniem pow­stałych w 2013 r. linii było zapewnie­nie dojaz­du do terenów rekrea­cyjnych – lin­ie te nie kur­su­ją w dni wolne (sobo­ty i niedziele) a także w okre­sie waka­cyjnym (całkowite zaw­iesze­nie kur­sowa­nia od 01.07. do 31.08.).

Obie lin­ie kur­su­ją wyłącznie w dni robocze (8 par kursów/dobę), korzys­ta z nich zaled­wie 0,5% pasażerów komu­nikacji miejskiej, a śred­ni stopień wyko­rzys­ta­nia auto­busów nie przekracza poziomu 13%. 

Lik­widac­ja linii nie wpłynie negaty­wnie na całok­sz­tałt sieci komunikacyjnej: 

  • w dal­szym ciągu zachowana zostanie obsłu­ga rejonu komu­nika­cyjnego ul. Kolis­tej (aktu­al­nie za sprawą wydłużonych wari­antów linii nr 3, a w przyszłoś­ci dzię­ki uru­chomie­niu we wszys­tkie dni tygod­nia linii nr 32 do Szpi­ta­la Wojewódzkiego);
  • dojazd z ul. Kolis­tej do cen­trum mias­ta zapew­ni­a­ją auto­busy linii nr 3 (w przyszłoś­ci zadanie to prze­jmie linia nr 32);
  • dojazd z Os. Karpack­iego do cen­trum mias­ta zapew­ni­a­ją auto­busy linii nr 3, 6, 28, 30 i 50;
  • dojazd z Os. Lang­iewicza i Os. Złote Łany do cen­trum zapew­ni­a­ją auto­busy linii nr 4, a z Os. Złote Łany na ul. Michałow­icza linia nr 20;
  • dojazd z Os. Złote Łany do Cygańskiego Lasu zapew­nia połącze­nie auto­busów linii nr 21 oraz linii nr 1;
  • dojazd z cen­trum mias­ta do Os. Złote Łany zapew­ni­a­ją aktu­al­nie auto­busy linii nr 15 i 23, a w przyszłoś­ci zapewni wzmoc­niona linia nr 15.

2. Zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 3 i 32 — obsłu­ga ul. Kolis­tej i Gościn­nej w sobo­ty (w zakre­sie linii nr 3 zre­al­i­zowana w 2022 r.);

Pro­jekt zakła­da zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 32 (Hałc­nów Koś­ciół > Os. Karpack­ie) na środ­kowym odcinku trasy – od przys­tanku Pias­tows­ka Luber­tow­icza – poprzez skierowanie jej w ul. Stanisława Wyspi­ańskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Konop­nick­iej, ul. Cieszyńską, ul. Szarot­ki i ul. Babiogórską oraz wydłuże­nie wszys­t­kich kursów do Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego ul. Kolistą, ul. Gościn­ną i Al. Armii Kra­jowej. Dzię­ki wydłuże­niu linii nr 32 możli­wym będzie skróce­nie wydłużonych kursów linii nr 3 do przys­tanku Osiedle Karpackie.

Pro­ponowana zmi­ana ma na celu przede wszys­tkim uru­chomie­nie cało­ty­god­niowego połączenia połud­niowych – stale rozwi­ja­ją­cych się rejonów komu­nika­cyjnych mias­ta (ul. Gościn­na i ul. Kolista – budowa nowych osiedli mieszkan­iowych) z dworcem PKP – jako głównym punk­tem prze­si­ad­kowym, a także zapewnie­nie mieszkań­com północ­nych osiedli mias­ta (Hałc­nów, Komorow­ice) bezpośred­niego dojaz­du do trzech głównych placówek medy­cznych w mieś­cie: Szpi­ta­la Pedi­atrycznego (ul. Jana III Sobieskiego), BCO – Szpi­ta­la Miejskiego (ul. Stanisława Wyspi­ańskiego) oraz Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego (Al. Armii Kra­jowej). Przed­miotowa zmi­ana stworzy także nowe – bezpośred­nie połącze­nie Os. Beskidzkiego ze Szpi­ta­la­mi: Pedi­atrycznym oraz Miejskim, zapewni wygodne połącze­nie na basen miejs­ki przy ul. Konop­nick­iej, a także zastąpi lin­ię nr 23 w podróżach na odcinku cen­trum > Os. Beskidzkie.

Na zmienionej trasie prze­jaz­du będą obsługi­wane nowe przys­tan­ki: Wyspi­ańskiego Pias­tows­ka, Wyspi­ańskiego Szpi­tal, Sobieskiego Wyspi­ańskiego, Konop­nick­iej Szpi­tal, Konop­nick­iej Paw­ilon, Cieszyńs­ka Hulan­ka, Szarot­ki Cieszyńs­ka, Szarot­ki SAM, Osiedle Beskidzkie oraz Kolista Osiedle Karpack­ie, Kolista Niw­na, Kolista Dzi­ałowa, Gościn­na Kolista, Gościn­na Dzi­ał­ki, Gościn­na Armii Kra­jowej oraz Szpi­tal Wojewódzki.

Skierowanie linii nr 32 na ul. Kolistą oraz ul. Gościn­ną (w połącze­niu z pob­liską lin­ią nr 7 kur­su­jącą ul. Karpacką) zapewni obsługę okolicznych osiedli mieszkan­iowych we wszys­tkie dni tygodnia. 

Wprowadze­nie powyższej zmi­any poz­woli na skróce­nie wariantowych kursów linii nr 3 do przys­tanku Osiedle Karpack­ie (kur­su­ją­cych aktu­al­nie jedynie w dni­ach od niedzieli do piątku – bez sobót), a tym samym poz­woli na bardziej efek­ty­wne zarządzanie taborem przegubowym wyko­rzysty­wanym na linii nr 3 – np. poprzez wprowadze­nie łączeń z inny­mi lini­a­mi np. z lin­ią nr 6 i 50.

Zmienione trasy prze­jaz­du linii:

Linia nr 3       
KOMOROWICE SOSNA
– Best­wińs­ka – Daszyńskiego – Olimpi­js­ka – Komorow­ic­ka – (Głębo­ka – Kon­fed­er­atów Barskich)/(Paderewskiego – Wyz­wole­nia – Sto­jałowskiego) – Dmowskiego – Kierowa – Broniewskiego – PCK – 1 Maja – Michałow­icza – Osiedle Beskidzkie – Ander­sa – OSIEDLE KARPACKIE

Linia nr 32     
HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ
– Wyz­wole­nia – Hałc­nows­ka – Daszyńskiego – Olimpi­js­ka – Komorow­ic­ka – Maza­ń­cow­ic­ka – Węglowa – Katow­ic­ka – (> Warsza­wska Tesco) – Warsza­wska – Pias­tows­ka – Wyspi­ańskiego – Sobieskiego – Konop­nick­iej – Cieszyńs­ka – Szarot­ki – Babiogórs­ka – Ander­sa – Kolista – Gościn­na – Armii Kra­jowej – SZPITAL WOJEWÓDZKI

opty-3-32
opty‑3–32
opty3-32wyd
opty3-32wyd
opty3-32wyd
opty3-32wyd

3. Połącze­nie linii nr 15 i 23 w jed­ną linię

Pro­jekt zakła­da połącze­nie dwóch – kur­su­ją­cych zbliżoną trasą linii komu­nika­cyjnych nr 15 (Osiedle Lang­iewicza > Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł) i nr 23 (Osiedle Lang­iewicza > Szpi­tal Wojew­ódz­ki) w jed­ną lin­ię o nr 15 kur­su­jącą w relacji Os. Lang­iewicza – Os. Pol­s­kich Skrzy­deł. Pro­jekt zakła­da wprowadze­nie syn­chro­niza­cji godzin odjazdów z lin­ią nr 32 na sty­cznym odcinku trasy pomiędzy ul. Pias­towską a ul. Cieszyńską w celu zapewnienia możli­woś­ci podróży łąc­zonej – z prze­si­ad­ką w kierunku Os. Karpack­iego i Szpi­ta­la Wojewódzkiego.

Pro­ponowana zmi­ana – połącze­nie linii nr 15 i 23 zostanie wdrożona wraz ze zmi­aną trasy prze­jaz­du linii nr 32 – w celu zapewnienia prze­si­ad­kowoś­ci pomiędzy lini­a­mi. Połącze­nie obu linii w jed­ną przełoży się na zwięk­sze­nie częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia linii nr 15 (w równym tak­cie co 30 min), dzię­ki czemu wye­lim­i­nowane zostanie zjawisko zjeżdża­nia się auto­busów dwóch linii (15 i 23) na sty­cznym odcinku trasy.

Dla pasażerów odby­wa­ją­cych podróże w relacji cen­trum > Os. Beskidzkie oraz cen­trum > Os. Karpack­ie utrzy­mane zostaną bezpośred­nie połączenia za pomocą linii nr 1 i 6, nato­mi­ast połączenia do Szpi­ta­la Wojew­ódzkiego będzie zapew­ni­ała linia nr 32. 

Wprowadze­nie równego tak­tu kur­sowa­nia na linii nr 15 jest niezwyk­le istot­nym ele­mentem w ksz­tał­towa­niu nowej siat­ki połączeń w Biel­sku-Białej w kon­tekś­cie obsłu­gi nowych inwest­y­cji mieszkan­iowych – w szczegól­noś­ci w rejonie Os. Lang­iewicza (ul. Łagod­na – ul. Siew­na – ul. Urodza­j­na — ul. Juliana Tuwima), które stanowi aktu­al­nie jeden z dwóch rejonów najwięk­szych inwest­y­cji mieszkan­iowych w Biel­sku-Białej (budowa zespołów budynków wielorodzin­nych – dewelop­er­s­kich). W najbliższym okre­sie zostaną odd­ane do użytku os. Siew­na (II etap) oraz os. Urodzajna. 

Sko­relowanie godzin odjazdów linii nr 15 z lin­ią nr 22 w obrę­bie os. Lang­iewicza poz­woli na osiąg­nię­cie zakładanego tak­tu w podróżach do cen­trum mias­ta na poziomie ok. co 15 min, nato­mi­ast w połącze­niu z lin­ią nr 4 na Os. Pol­s­kich Skrzy­deł poz­woli osiągnąć częs­totli­wość kur­sowa­nia w przedziale co 10–15 min. 

Wprowadze­nie przed­miotowej zmi­any jest kluc­zowym ele­mentem w ksz­tał­towa­niu opty­mal­iza­cji rozkładów jazdy – opisanej w dal­szej częś­ci opracowania.

Zmieniona trasa prze­jaz­du linii:

Linia nr 15 + włąc­zone kursy linii nr 23       
OSIEDLE LANGIEWCZA
– Tuwima – Urodza­j­na – Łagod­na – Jutrzen­ki – Lenar­tow­icza – Żywiec­ka – Lwows­ka – Pił­sud­skiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Pias­tows­ka – (Listopadowa→/←Wyspiańskiego) – Grun­waldz­ka – Strzel­ców Pod­ha­lańs­kich – Konop­nick­iej – Cieszyńs­ka – Jesionowa – Spółdziel­ców – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

opty-15
opty-15
opty15-23
opty15-23

4. Połącze­nie linii nr 21 i 34 w jed­ną lin­ię, lik­widac­ja linii nr 14 (linia nr 14 zre­al­i­zowana w 2021 r.), (lin­ie nr 21 i 34 zre­al­i­zowane w 2022 r.);

Pro­jekt zakła­da włącze­nie linii nr 34 (Osiedle Złote Łany > Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł) do rozkładu jazdy i trasy linii nr 21 (Osiedle Lang­iewicza > Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł), lik­widację linii nr 14 (Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł > Cygańs­ki Las) a także wprowadze­nie dla linii nr 21 jed­nok­ierunk­owej pętli ulicznej na Os. Złote Łany i Os. Lang­iewicza, wydzie­le­niu częś­ci kursów wariantowych zapew­ni­a­ją­cych obsługę przys­tanku Mikus­zow­ice Bło­nia ATH.

Pro­ponowana zmi­ana – połącze­nie linii nr 21 i 34 ma na celu zwięk­sze­nie znaczenia linii nr 21w układzie komu­nika­cyjnym mias­ta poprzez uru­chomie­nie dodatkowych kursów, dzię­ki którym możli­we będzie osiąg­nię­cie częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia na poziomie co ok. 30 min, zapew­ni­a­ją­cych szy­bkie i bezpośred­nie połączenia pomiędzy najwięk­szy­mi osied­la­mi mieszkan­iowy­mi, tj. Os. Lang­iewicza, Os. Złote Łany oraz Os. Karpackim, Os. Beskidzkim, Os. Koperni­ka, Os. Wojs­ka Pol­skiego i Os. Pol­s­kich Skrzy­deł przy jed­noczes­nej obsłudze Szpi­ta­la Wojewódzkiego.

Przewidziana jest zmi­ana trasy prze­jaz­du linii nr 21 w rejonie Os. Złote Łany i Os. Lang­iewicza pole­ga­ją­ca na wprowadze­niu jed­nok­ierunk­owej pętli ulicznej poprowad­zonej od przys­tanku Lenar­tow­icza uli­ca­mi: Lenar­tow­icza > Jutrzen­ki > Tuwima > Urodza­jną > Łagod­ną > Jutrzen­ki > Lenar­tow­icza do ul. Żywieck­iej w celu znacznego skróce­nia cza­su prze­jaz­du przez osied­la oraz wydzie­le­nie wydłużonych kursów real­izu­ją­cych połączenia w układzie wariantowym przez przys­tanek Mikus­zow­ice Bło­nia ATH (licz­ba kursów wariantowych zachowana na obec­nym poziomie linii nr 21- 11 par połączeń) – pozostałe kursy będą zapew­ni­ały szy­bkie i bezpośred­nie połączenia pomiędzy osied­la­mi z jed­noczes­ną obsługą Szpi­ta­la Wojewódzkiego.

Zakła­da się lik­widację linii nr 14, charak­teryzu­jącej się bard­zo niski­mi potoka­mi pasażer­ski­mi, która real­izu­je jedynie 5 par kursów na dobę. Pomi­mo lik­widacji przed­miotowej linii w dal­szym ciągu zachowane będzie dla sze­rok­iego rejonu Alek­sandrow­ic (Os. Pol­s­kich Skrzy­deł, Os. Wojs­ka Pol­skiego, Os. Koperni­ka oraz Os. Beskidzkie) szy­bkie połącze­nie z ul. Michałow­icza – prze­si­ad­ka na Os. Beskidzkim z kur­su­jącej częś­ciej linii nr 21 (dzię­ki połącze­niu z lin­ią nr 34) na lin­ie nr 3, 20, 30 lub 50) oraz bezpośred­nie połącze­nie z Mikus­zowica­mi Śląski­mi i II Urzę­dem Skar­bowym za sprawą wariantowych kursów linii nr 21. W dal­szym ciągu zapewnione zostanie także połącze­nie Os. Pol­s­kich Skrzy­deł z Olszówką Dol­ną oraz Cygańskim Lasem (prze­si­ad­ka z linii nr 21 na lin­ię nr 1).

opty21a
opty21a

Linia nr 21 w wari­an­cie podstawowym:

OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ – Tańskiego – Spółdziel­ców – Jesionowa – Cieszyńs­ka – Szarot­ki – Babiogórs­ka – Ander­sa – Armii Kra­jowej – Szpi­tal Wojew­ódz­ki – Armii Kra­jowej – Bora-Komorowskiego – Żywiec­ka – Lenar­tow­icza – Jutrzen­ki – Tuwima – OSIEDLE LANGIEWICZA – Urodza­j­na – Łagod­na – Jutrzen­ki – Lenar­tow­icza – Żywiec­ka – Bora-Komorowskiego – Armii Kra­jowej – Szpi­tal Wojew­ódz­ki – Armii Kra­jowej – Ander­sa – Babiogórs­ka – Szarot­ki – Cieszyńs­ka – Jesionowa – Spółdziel­ców – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

Powyższe zmi­any zostały przed­staw­ione na schemacie:

opty21
opty21

Linia nr 21 w wari­an­cie wydłużonym przez Mikus­zow­ice Bło­nia ATH:

OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ – Tańskiego – Spółdziel­ców – Jesionowa – Cieszyńs­ka – Szarot­ki – Babiogórs­ka – Ander­sa – Armii Kra­jowej – Szpi­tal Wojew­ódz­ki – Boboli – Dłu­ga – Bystrza­ńs­ka – Sze­ro­ka – Mikus­zow­ice Bło­nia ATH – Sze­ro­ka – Bystrza­ńs­ka – Par­tyzan­tów – Bora-Komorowskiego – Żywiec­ka – Lenar­tow­icza – Jutrzen­ki – Tuwima – OSIEDLE LANGIEWICZA – Urodza­j­na – Łagod­na – Jutrzen­ki – Lenar­tow­icza – Żywiec­ka – Bora-Komorowskiego – Par­tyzan­tów – Bystrza­ńs­ka – Sze­ro­ka – Mikus­zow­ice Bło­nia ATH – Sze­ro­ka – Bystrza­ńs­ka – Dłu­ga – Boboli – Szpi­tal Wojew­ódz­ki – Armii Kra­jowej – Ander­sa – Babiogórs­ka – Szarot­ki – Cieszyńs­ka – Jesionowa – Spółdziel­ców – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

Powyższe zmi­any zostały przed­staw­ione na schemacie:

opty21-błonia
opty21-bło­nia

5. Lik­widac­ja linii nr 28 – uru­chomie­nie dodatkowych kursów linii nr 30 (zmi­ana założeń – lik­widac­ja linii nr 30 w 2021 r.)

Pro­jekt zakła­da lik­widację linii nr 28 (Osiedle Karpack­ie > Os. Wojs­ka Pol­skiego) – wysoce sub­sty­tucyjnej wzglę­dem innych linii komu­nika­cyjnych (z Os. Karpack­iego kursy ul. Michałow­icza do cen­trum lini­a­mi nr 30, 50 oraz ul. Pias­towską lin­ią nr 6) – w zami­an uru­chomie­nie dodatkowych kursów linii nr 30 na skró­conej trasie relacji Os. Karpack­ie > Warsza­wska Dworzec. 

Propozy­c­ja zakła­da lik­widację linii nr 28 – charak­teryzu­jącej się ukła­dem pod­kowy łączącej pob­liskie osied­la mieszkan­iowe – Os. Karpack­ie i Os. Wojs­ka Pol­skiego z cen­trum mias­ta. Na odcinkach promienistych – pomiędzy Os. Wojs­ka Pol­skiego a cen­trum mias­ta linia jest dublowana przez lin­ię nr 4 i 15 (od Os. Koperni­ka także przez lin­ię nr 2) oraz pomiędzy Os. Karpackim a cen­trum mias­ta przez lin­ie nr 30 i 50. Funkcjonu­ją­cy układ dublu­ją­cych się połączeń powodu­je zjawisko jazdy stad­nej – następu­ją­cych bezpośred­nio po sobie odjazdów linii kur­su­ją­cych wspól­nym odcinkiem trasy w kierunku najwięk­szych osiedli mieszkaniowych. 

Główne poto­ki pasażer­skie na linii nr 28 wys­tępu­ją jedynie promieniś­cie w relac­jach Os. Karpack­ie > cen­trum oraz Os. Wojs­ka Pol­skiego > cen­trum. Licz­ba odby­wanych podróży bezpośred­nich pomiędzy osied­la­mi jest znikoma.

W związku z lik­widacją linii nr 28 zakła­da się uru­chomie­nie dodatkowych kursów linii nr 30 na skró­conej relacji Osiedle Karpack­ie > Warsza­wska Dworzec – tym samym osiąg­nię­cie tak­tu kur­sowa­nia co 30 min w relac­jach do/z cen­trum mias­ta (dodatkowo utrzy­manie kursów wariantowych do CH Sarni Stok), w połącze­niu z kur­su­jącą reg­u­larnie co 30 min lin­ią nr 50 do Czechow­ic-Dziedz­ic poz­woli na stworze­nie pary linii 30+50, których wspól­na – reg­u­lar­na częs­totli­wość kur­sowa­nia w inter­wale co 15 min.

W relacji pomiędzy Os. Wojs­ka Pol­skiego a cen­trum mias­ta osiąg­nię­ty zostanie stały takt kur­sowa­nia na poziomie co ok. 10–15 min, który zapewniony zostanie dzię­ki koor­dy­nacji linii nr 4 i 15 (linia nr 15 kur­su­ją­ca na poziomie, co 30 min – zostanie wzmoc­niona dodatkowy­mi kur­sa­mi, dzię­ki połącze­niu z lin­ią nr 23 – zmi­any opisane w pkt. 2 II eta­pu optymalizacji).

Bezpośred­nie połączenia w relacji Os. Karpack­ie > Cieszyńs­ka Hulan­ka > ul. Pias­tows­ka zapew­nia kur­su­ją­ca co ok. 30 min linia nr 6, a także połącze­nie linii nr 21 w relacji Os. Karpack­ie > Os. Wojs­ka Pol­skiego (wzmoc­nionej kur­sa­mi z linii nr 34).

Linia nr 30
OSIEDLE KARPACKIE – Sosnkowskiego – Ander­sa – Os. Beskidzkie – Michałow­icza – Par­tyzan­tów – Zamkowa – 3 Maja – WARSZAWSKA DWORZEC – Warsza­wska – CH SARNI STOK 

opty28-30
opty28-30