Optymalizacja — etap I

1. Zami­ana przys­tanków koń­cowych w Mikus­zow­icach Śląs­kich (zre­al­i­zowana w 2021 r.)
2. Włącze­nie linii nr 24 BIS do kursów linii nr 10 (zre­al­i­zowana w 2021 r.)

Pro­jekt zakła­da zami­anę przys­tanków koń­cowych w Mikus­zow­icach Śląs­kich: linii nr 10 (Wapi­eni­ca Strażac­ka > Mikus­zow­ce Śląskie) i linii nr 24 (Wapi­eni­ca Strażac­ka > Mikus­zow­ice Bło­nia ATH) – skierowanie linii nr 10 do pętli Mikus­zow­ice Bło­nia ATH, nato­mi­ast linii nr 24 do pętli Mikus­zow­ice Śląskie. Pon­ad­to zakła­da się wprowadze­nie trzech kursów wariantowych na linii nr 10 poprowad­zonych przez Os. Koperni­ka uli­ca­mi: Sta­wową, Spółdziel­ców oraz Jesionową (w zami­an za lik­wid­owaną lin­ię nr 24 BIS).

Pro­ponowana zami­ana pętli koń­cowych linii nr 10 i 24 w Mikus­zow­icach Śląs­kich zostanie wprowad­zona przy jed­noczes­nej syn­chro­niza­cji rozkładów jazdy linii nr 24 z lin­ią nr 57 dla kluc­zowych przys­tanków: Mikus­zow­ice Śląskie oraz Bystrza­ńs­ka Wil­lowa, dzię­ki czemu zachowana zostanie odczuwal­na wyso­ka częs­totli­wość kur­sowa­nia auto­busów na połud­niowym odcinku ul. Bystrza­ńskiej. W tym celu na ul. Bystrza­ńskiej (na wysokoś­ci pętli auto­bu­sowej) został utwor­zony nowy – dodatkowy przys­tanek dla linii nr 57 w kierunku Bystrej.

Skierowanie częs­to kur­su­jącej linii nr 10 do pętli Mikus­zow­ice Bło­nia pow­iązane zostanie z lik­widacją linii nr 24 BIS – jej funkc­ja zostanie zastą­pi­ona przez 3 kursy wariantowe linii nr 10 poprowad­zone przez Osiedle Koperni­ka – obsługu­jące dodatkowe przys­tan­ki na trasie prze­jaz­du: Sta­wowa oraz Os. Kopernika. 

Wprowadze­nie powyższych zmi­an, dzię­ki wysok­iej częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia linii nr 10 wpłynie na znaczne polep­sze­nie dojaz­du pub­licznym trans­portem zbiorowym do Akademii Tech­niczno-Human­isty­cznej, a także mieszkań­com mias­ta w codzi­en­nych podróżach do terenów rekrea­cyjnych – biel­s­kich Błoni.

Zmienione trasy prze­jaz­du linii:

Linia nr 10     
WAPIENICA PARK PRZEMYSŁOWY ABB, WAPIENICA PARK PRZEMYSŁOWY, BESKIDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, WAPIENICA GIEŁDA
– Rudawka– Międzyrzec­ka – WAPIENICA STRAŻACKA – Strażac­ka – Międzyrzec­ka – Przy Torach – Międzyrzec­ka – (Dwor­cowa > Regera) – Cieszyńs­ka – (Sta­wowa – Spółdziel­ców – Jesionowa) – Pias­tows­ka – 3 Maja – Zamkowa – Par­tyzan­tów – Bystrza­ńs­ka – Sze­ro­ka – MIKUSZOWICE BŁONIA ATH

Linia nr 24     
WAPIENICA PARK PRZEMYSŁOWY ABB – Rudawka – Międzyrzec­ka – WAPIENICA STRAŻACKA – Strażac­ka – Jana III Sobieskiego – Pias­tows­ka – 3 Maja – Zamkowa – Par­tyzan­tów – Bystrza­ńs­ka – MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE

Linia nr 24 BIS lik­widac­ja linii       
OSIEDLE KOPERNIKA – Jesionowa – Cieszyńs­ka – Pias­tows­ka – 3 Maja – Zamkowa – Par­tyzanc­ka – Bystrza­ńs­ka – Sze­ro­ka – Czołgistów – MIKUSZOWICE BŁONIA ATH

opty-10-24
opty-10–24

Powyższe zmi­any zostały przed­staw­ione na schemacie:

opty 10-24 mapa
opty 10–24 mapa

3. Włącze­nie linii nr 56BIS do kursów linii nr 56 (zre­al­i­zowana w 2020 r.)

Pro­jekt zakła­da połącze­nie linii nr 56 oraz 56BIS w jed­ną, częś­ciej kur­su­jącą lin­ię nr 56 z zachowaniem wariantowoś­ci jej kur­sowa­nia — oznacze­nie w rozkładzie jazdy lit­era­mi “JN” skró­conych kursów do przys­tanku Janow­ice Niklówka.

Pro­ponowana zami­ana ma na celu poprawę czytel­noś­ci rozkładów jazdy — zas­tosowanie jed­nej, zami­ast dwóch tabliczek rozkład­owych — zgrupowanie odjazdów oby­d­wu linii kur­su­ją­cych iden­ty­czną trasą.

Zmieniona trasa prze­jaz­du linii:

Linia nr 56     
PODWALE DWORZEC
Okrzei Gazown­icza Mostowa Pił­sud­skiego Lwows­ka Niepodległoś­ci Wyz­wole­nia Janow­ic­ka JANOWICE NIKLÓWKA Janow­ic­ka Krakows­ka BESTWINA CENTRUM


4. Zmi­ana trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 17, 31, 56 w rejonie dwor­ca PKP (linia nr 56 – zre­al­i­zowana w 2021 r.)

Pro­jekt zakła­da zmi­anę trasy prze­jaz­du auto­busów linii nr 17 (Hałc­nów Koś­ciół /Krzemionki Witosa > Pod­wale Dworzec), 31 (Hałc­nów Grani­ca > Pod­wale Dworzec), 56 (Best­wina Centrum/Janowice Niklówka > Pod­wale Dworzec) w rejonie dwor­ca PKP – prze­niesie­nie odjazdów z przys­tanku Pod­wale Dworzec do pętli Warsza­wska Dworzec.

W rejonie pętli auto­bu­sowej Pod­wale od kilku lat obser­wu­je się znaczny spadek licz­by pasażerów, których punk­tem docelowym jest rejon wschod­niej częś­ci dwor­ca PKP (prze­niesie­nie zakładów pro­duk­cyjnych Lenko do Wilkow­ic, zmi­ana siedz­i­by firmy Suez). Głów­na desty­nac­ja ruchu pasażer­skiego z Pod­wala (sza­cow­ana na ok. 90% pasażerów wysi­ada­ją­cych – w więk­szoś­ci młodzież szkol­na) kieru­je się z przys­tanku koń­cowego zlokali­zowanego na ul. Pod­wale w kierunku głównych placówek oświa­towych zlokali­zowanych po zachod­niej stron­ie dwor­ca PKP. 

Zmi­ana trasy prze­jaz­du, a tym samym obsłu­ga przys­tanku 3 Maja Dworzec – postrze­ganego jako główny przys­tanek węzłowy rozsz­erzyła­by znacznie możli­woś­ci prze­si­ad­kowe (kon­tyn­uowanie podróży ul. Pias­towską w kier. Wapi­eni­cy, Alek­sandrow­ic, Os. Beskidzkiego), pon­ad­to z przys­tanku Warsza­wska Dworzec ist­nieje możli­wość kon­tyn­uowa­nia podróży w kier. Os. Karpack­iego, Maza­ń­cow­ic, Międzyrzecza).

Zmienione trasy prze­jaz­du linii:

Linia nr 17     
HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ – Wyz­wole­nia – Krzemion­ki – KRZEMIONKI WITOSA – Witosa – Wyz­wole­nia – Piekars­ka – Komorow­ic­ka – Pił­sud­skiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Lipowa/Warszawska – WARSZAWSKA DWORZEC     

Linia nr 31     
HAŁCNÓW GRANICA
– Wyz­wole­nia – Piekars­ka – Komorow­ic­ka – Pił­sud­skiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Lipowa/Warszawska – WARSZAWSKA DWORZEC

Linia nr 56     
BESTWINA CENTRUM
– Krakows­ka – Janow­ic­ka – JANOWICE NIKLÓWKA – Janow­ic­ka – Wyz­wole­nia – Niepodległoś­ci – Lwows­ka – Pił­sud­skiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Lipowa/Warszawska – WARSZAWSKA DWORZEC

opty-17-31-56
opty-17–31-56

Powyższe zmi­any zostały przed­staw­ione na schemacie:

opty 17-31-56 mapa
opty 17–31-56 mapa

5. Włącze­nie linii nr 33 do rozkładu jazdy linii nr 51 (zre­al­i­zowana w 2021 r.)

Pro­jekt zakła­da włącze­nie kursów linii nr 33 (Warsza­wska Dworzec > Maza­ń­cow­ice Osiedle) do rozkładu jazdy linii nr 51 (Warsza­wska Dworzec > Maza­ń­cow­ice Osiedle /Mazańcowice Ośrodek Zdrowia) z zachowaniem wariantowoś­ci kur­sowa­nia przez ul. Czer­woną.

Pro­ponowana zmi­ana ma na celu uproszcze­nie sieci komu­nika­cyjnej – stworze­nie jed­nej linii o charak­terze uzu­peł­ni­a­ją­cym łączącej funkcję miejską (obsłu­ga Komorow­ic) i pod­miejską (Maza­ń­cow­ice) kur­su­jącą we wszys­tkie dni tygod­nia (aktu­al­nie linia nr 33 kur­su­je tylko od poniedzi­ałku do soboty).

Istot­nym jest fakt, iż linia utrzy­ma w dal­szym ciągu swo­ją kluc­zową funkcję obsłu­gową rejonu ul. Czer­wonej mającej na celu dowóz dzieci do Szkoły Pod­sta­wowej w Komorow­icach oraz zapewni dzieciom mieszka­ją­cym przy grani­cy z Maza­ń­cowica­mi dojazd do Szkoły Pod­sta­wowej w Komorow­icach Krakows­kich (jeden kurs wariantowy poprowad­zony przez przys­tanek Komorow­ice Olimpi­js­ka). Zachowana zostanie także wariantowość kursów do przys­tanku Maza­ń­cow­ice Ośrodek Zdrowia na mocy zawartego porozu­mienia z Gminą Jasienica.

Połącze­nie obu linii umożli­wi osiąg­nię­cie zakładanego równego tak­tu kur­sowa­nia (co ok. 30 min. na odcinku do przys­tanku Maza­ń­cow­ice Osiedle oraz co ok. 60 min. na wydłużonym odcinku do Ośrod­ka Zdrowia).

Zmienione trasy prze­jaz­du linii:

Linia nr 51     
WARSZAWSKA DWORZEC
– Warsza­wska – 3 Maja – Wałowa – Pił­sud­skiego – Komorow­ic­ka – (Piekars­ka – Wyz­wole­nia – Czer­wona) – (<Olimpi­js­ka) – Maza­ń­cow­ic­ka – MAZAŃCOWICE OSIEDLE – Komorow­ic­ka – Ligoc­ka – MAZAŃCOWICE OŚRODEK ZDROWIA

opty-51
opty-51
opty-51-mapa
opty-51-mapa