Optymalizacja — charakterystyka sieci komunikacyjnej (stan obecny — grudzień 2019)

Sieć komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej jest wysoce rozbu­dowana – skła­da się z 48 linii dzi­en­nych oraz 2 linii noc­nych o łącznej dłu­goś­ci pon­ad 518 km, a rocz­na pra­ca eksploat­a­cyj­na wynosi blisko 8 mln wozok­ilo­metrów.

Aktu­al­ny układ linii komu­nika­cyjnych został wypra­cow­any w II połowie lat 90. – poza kos­me­ty­czny­mi korek­ta­mi tras prze­jaz­du oraz wydłuże­ni­a­mi do obiek­tów hand­lowych i zakładów pra­cy funkcjonu­je w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Sieć połączeń jest sze­roko rozbu­dowana – zapew­ni­a­jąc wiele połączeń bezpośred­nich, jed­nak częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia więk­szoś­ci linii są sto­sunkowo niskie, co w znaczny sposób utrud­nia planowanie podróży.

Głów­na charak­terysty­ka sieci komunikacyjnej:

  1. 80% linii komu­nikacji miejskiej prze­b­ie­ga przez cen­trum mias­ta, a co trze­cia linia w pod­sta­wowym wari­an­cie trasy dociera wyłącznie w oko­lice Dwor­ca Głównego PKP.
  2. Wyłącznie 4 lin­ie śred­ni­cowe (na 22 lin­ie tego typu), tj. 4, 15, 23 i 28 łączą ze sobą główne osied­la mieszkan­iowe (Os. Złote Łany / Lang­iewicza, Os. Pol­s­kich Skrzy­deł, Os. Wojs­ka Pol­skiego, Os. Beskidzkie i Os. Karpackie).
  3. Częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia auto­busów MZK są relaty­wnie niskie. Pon­ad 50% linii kur­su­je rzadziej niż, co 60 min­ut np. lin­ie nr: 24BIS i 36 (3 pary kursów/dobę); lin­ie nr 19, D (7 par kursów/dobę), lin­ie nr: 9, 12, 37, 38 (8 par kursów/dobę), linia nr 18 (9 par kursów/dobę), linia nr 29 (10 par kursów/dobę), lin­ie nr: 21, 30, 51 (11 par kursów/dobę), linia nr: 27 (12 kursów/dobę), lin­ie nr: 33, 52 (13 par kursów/dobę).
  4. Najwięk­szą liczbę kursów w ciągu dnia real­izu­ją lin­ie: nr 1 (61 par kursów/dobę), nr 4 (59 par kursów/dobę) oraz nr 10 (55 par kursów/dobę) – z częs­totli­woś­cią kur­sowa­nia w przedziale 15 – 20 min­ut, łącząc główne osied­la z cen­trum miasta.
  5. Spośród 50 linii komu­nika­cyjnych, 30 linii kur­su­je codzi­en­nie, 16 linii kur­su­je wyłącznie w dni robocze, 3 lin­ie kur­su­ją od poniedzi­ałku do sobo­ty, a jed­na w sobo­ty, niedziele oraz święta.
  6. W sobo­ty i niedziele na całej sieci komu­nika­cyjnej licz­ba kursów jest wyraźnie mniejsza. W sobo­ty real­i­zowanych jest o 40% kursów mniej w porów­na­niu do dnia roboczego, nato­mi­ast w niedziele o 50% kursów mniej.
  7. W okre­sie let­nich wakacji nie są obsługi­wane wybrane kursy na lini­ach — 2, 4, 10, 20, 24, 28 oraz 31 przez co w rozkładach jazdy wys­tępu­ją długie prz­er­wy (linia nr 2: 40/50 min., linia nr 4: 30/40 min., linia nr 10: 30/40 min., linia nr 20: 55/68! min., linia nr 24: 60 min., linia nr 28: 40/55 min., linia nr 31: 60/110! min), a także zaw­ies­zone są wszys­tkie kursy na lini­ach nr 24BIS, 37, 38, 56BIS i D. 
schemat sieci MZK 2020
schemat sieci MZK 2020