Komunikacja bez barier

Celem dzi­ałań Gminy Biel­sko-Biała jest nieustanne dąże­nie, aby trans­port miejs­ki był bez­pieczny, wygod­ny i dostęp­ny dla wszys­t­kich pasażerów.

Nowoczes­ny, niskopodło­gowy tabor
Po uli­cach Biel­sku-Białej kur­su­ją już wyłącznie auto­busy niskopodło­gowe i niskowe­jś­ciowe, z wysuwaną ram­pą ułatwia­jącą wjazd wóz­ka do pojaz­du oraz z tzw. funkcją przyklęku. 

Duże diodowe wyświ­et­lacze elek­tron­iczne w pojaz­dach oraz tablice LCD
Każdy nowy auto­bus jest wyposażony w duże, czytelne wyświ­et­lacze elek­tron­iczne z czcionką o wysok­iej rozdziel­czoś­ci. We wnętrzu pojazdów zna­j­du­ją się wyświ­et­lacze LCD prezen­tu­jące najbliższe przys­tan­ki na trasie prze­jaz­du, jak również istotne dla pasażerów komu­nikaty np. o zmi­an­ie trasy prze­jaz­du. W najnowszych auto­busach zas­tosowany jest dodatkowo wyświ­et­lacz wysok­iego kon­trastu prezen­tu­ją­cy numer linii na wysokoś­ci wzroku pasażera.

Sys­tem zapowiedzi głosowych w pojaz­dach
Więk­szość pojazdów jest wyposażona w sys­tem zapowiedzi głosowych infor­mu­ją­cy o kole­jnych przys­tankach na trasie przejazdu. 

Przy­cis­ki syg­nal­izu­jące chęć wejścia/opuszczenia pojaz­du
Pasażer porusza­ją­cy się na wózku inwalidzkim powinien zasyg­nal­i­zować kierow­cy chęć sko­rzys­ta­nia z rampy wjaz­dowej. W tym celu w pojaz­dach (na zewnątrz w okoli­cach drzwi, w środ­ku na rurkach przy drzwiach oraz obok wyz­nac­zonego miejs­ca w przestrzeni pojaz­du na prze­ci­wko drugich drzwi) zamon­towane są niebieskie przy­cis­ki oznac­zone pik­togramem wóz­ka inwalidzkiego.

Dedykowane miejsce dla oso­by na wózku inwalidzkim /podróżnych z dzieć­mi w wózkach
Na prze­ci­wko drugich drzwi w pojaz­dach zna­j­du­je się dedykowane miejsce do podróży oso­by na wózku inwalidzkim lub podróżnych z dzieć­mi w wózkach dziecię­cych. Miejsce oznac­zone jest spec­jal­nym sym­bol­em, wyposażone w opar­cie oraz pas bezpieczeństwa.

Przestrzeń pasażerska - widok na dedykowane miejsce na wózek inwalidzki/dziecięcy.
Przestrzeń pasażer­s­ka — widok na dedykowane miejsce na wózek inwalidzki/dziecięcy.

Drzwi odskokowo-prze­suwne oraz rozkładana ram­pa
W najnowszych auto­busach zas­tosowane zostały środ­kowe drzwi odskokowo-prze­suwne, dzię­ki czemu pow­ięk­szona została przestrzeń na przeprowadze­nie wymi­any pasażer­skiej. Na rurkach w okol­i­cy drzwi zas­tosowane dodatkowe poręcze ułatwia­jące osobom starszym wchodze­nie i wychodze­nie z pojaz­du. We wszys­t­kich auto­busach MZK zamon­towana jest spec­jal­na ram­pa ułatwia­ją­ca pasażerom porusza­ją­cym się na wózkach inwalidz­kich oraz podróżu­ją­cym z mały­mi dzieć­mi w wózkach dziecię­cych wsi­adanie i wysi­adanie z pojaz­du. Drzwi wyposażone w ram­pę posi­ada­ją oznacze­nie w postaci pik­togramów na drzwiach.

Odmi­en­na kolorysty­ka siedzeń dostęp­nych z poziomu niskiej podło­gi
W najnowszych pojaz­dach zas­tosowano odmi­en­ną kolorystykę siedzeń dedykowanych osobom starszym, kobi­etom w ciąży oraz rodz­i­com z mały­mi dzieć­mi. Siedzenia te są dostęp­ne z poziomu niskiej podłogi.

Dedykowane siedzenia.
Dedykowane siedzenia.

Przy­cis­ki w alfabecie Braille’a
W nowych pojaz­dach wszys­tkie przy­cis­ki przez­nac­zone do syg­nal­i­zowa­nia chę­ci opuszczenia pojaz­du posi­ada­ją napisy w alfabecie Braille’a.

przyciski2
Przy­cis­ki syg­nal­izu­jące chęć opuszczenia pojaz­du przez oso­by porusza­jące się na wózkach inwalidz­kich lub pasażerów podróżu­ją­cych z mały­mi dzieć­mi w wózkach.

Tablice dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej na przys­tankach z wbu­dowany­mi zapowiedzi­a­mi głosowy­mi
Zlokali­zowane na najważniejszych przys­tankach komu­nika­cyjnych w mieś­cie. Tablice DIP prezen­tu­ją infor­ma­c­je o rzeczy­wistym cza­sie odjaz­du auto­busów (for­mat za xx min). W przy­pad­ku braku łącznoś­ci GPS – pojaz­du z sys­te­mem odjazd auto­busu prezen­towany jest staty­cznie – zgod­nie z rozkła­dem jazdy (for­mat HH:MM). Wszys­tkie tablice są przys­tosowane do obsłu­gi przez oso­by z dys­funkcją wzroku – głosowy odczyt komu­nikatów o odjaz­dach uruchami­any z guzi­ka na obu­dowie słup­ka tabl­i­cy lub dedykowanego pilota. W przy­pad­ku wjaz­du auto­busu na przys­tanek sys­tem zapowiedzi głosowych odczy­tu­je infor­ma­cję “na przystanku”.

Nowe stan­dardy infra­struk­tu­ry przys­tankowej
Wszys­tkie nowo budowane wiaty przys­tankowe posi­ada­ją siedzisko mon­towane na 1/2 lub 2/3 dłu­goś­ci wiaty przys­tankowej, dzię­ki czemu jeden mod­uł wiaty przys­tankowej — pozbaw­iony siedziska jest dedykowany dla osób porusza­ją­cych się na wózku inwalidzkim lub osobom podróżu­ją­cym z dzieć­mi w wózkach. Na wszys­t­kich nowo budowanych przys­tankach auto­bu­sowych, obok krawężni­ka mon­towana jest żół­ta, anty­pośl­iz­gowa kost­ka inte­gra­cyj­na z wypustka­mi ułatwia­ją­ca osobom niewidomym bez­pieczne oczeki­wanie na per­onie przystankowym.