Infrastruktura

TIP_2019_09_04 (2)

Tablice dynam­icznej infor­ma­cji pasażerskiej

Zlokali­zowane na 38 najważniejszych przys­tankach komu­nika­cyjnych w mieś­cie. Tablice DIP prezen­tu­ją infor­ma­c­je o rzeczy­wistym cza­sie odjaz­du auto­busów (for­mat za xx min). W przy­pad­ku braku łącznoś­ci GPS — pojaz­du z sys­te­mem odjazd auto­busu prezen­towany jest staty­cznie — zgod­nie z rozkła­dem jazdy (for­mat HH:MM). Wszys­tkie tablice są przys­tosowane do obsłu­gi przez oso­by z dys­funkcją wzroku – głosowy odczyt komu­nikatów o odjaz­dach uruchami­any z guzi­ka na obu­dowie słup­ka tabl­i­cy lub dedykowanego pilota. 


Sys­tem ITS

Inteligent­ny Sys­tem Trans­portowy dzi­ała­ją­cy na głównych cią­gach komu­nika­cyjnych mias­ta. Głównym celem inwest­y­cji jest poprawa warunk­ów ruchu dro­gowego w mieś­cie, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem trans­portu pub­licznego. Dzię­ki mech­a­niz­mowi nadawa­nia pri­o­ry­te­tu dla pojazdów komu­nikacji miejskiej możli­wym jest skróce­nie cza­su ich oczeki­wa­nia na czer­wonym świ­etle – jeśli są opóźnione w sto­sunku do rozkładu jazdy. Więcej infor­ma­cji o ITS na stron­ie its.bielsko.pl


Biletomat_2019_09_04 (2)

Bile­tomaty

Zlokali­zowane są na 23 głównych przys­tankach auto­bu­sowych. 19 z nich jest przys­tosowanych do sprzedaży biletów jed­no­ra­zowych, krótkookre­sowych i dłu­gookre­sowych (miesięcznych), nato­mi­ast 4 bile­tomaty solarne umożli­wia­ją jedynie zakup biletów jed­no­ra­zowych i krótkookre­sowych. Wykaz oraz lokaliza­c­je bile­tomatów są dostęp­ne tutaj.


wiata

Wiaty przys­tankowe

Zlokali­zowane są na blisko 300 przys­tankach auto­bu­sowych na tere­nie mias­ta. W stre­fie kon­ser­wa­torskiej (ścisłe cen­trum mias­ta) budowana są wiaty w kolorystyce piaskowo-brą­zowej. Na pozostałym obszarze mias­ta budowane są stan­dar­d­owe wiaty czerwono-żółte.