Zmiana tras przejazdu autobusów – standardy informacji pasażerskiej

Szanowni Pasażerowie, w związku z wprowad­zony­mi w Biel­sku-Białej zmi­ana­mi w kur­sowa­niu auto­busów komu­nikacji miejskiej przy­pom­i­namy o nowych rozwiąza­ni­ach wdrożonych w sys­temie infor­ma­cji pasażerskiej.

1. Prezen­towanie numeru linii w „negaty­wie” wraz z dodatkowym piktogramem.

Numery linii komu­nika­cyjnych kur­su­ją­cych po zmienionej trasie prze­jaz­du oznaczane są za pomocą „negaty­wu” – nr linii wyświ­et­lany jest wów­czas w kolorze czarnym na tle pomarańc­zowego kwadratu. Na wyświ­et­laczach prezen­towany jest również pik­togram “strza­ł­ki”.

2. Prezen­towanie infor­ma­cji — pik­togra­mu “strza­ł­ki” obok numeru linii na tabli­cach dynam­icznej infor­ma­cji pasażerskiej.

Na tabli­cach dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej obok numeru linii i kierunku jazdy prezen­towany jest pik­togram “strza­ł­ki” mają­cy na celu wiz­ualne zwróce­nie uwa­gi, że linia kur­su­je zmienioną trasą.

Informacja o zmianie trasy na tablicy DIP.
Infor­ma­c­ja o zmi­an­ie trasy na tabl­i­cy DIP.

3. Zmi­ana kolorysty­ki numeru linii w tabelarycznym rozkładzie jazdy „do wydruku”.

W dedykowanej zakład­ce rozkładu jazdy „do wydruku” — numery linii komu­nika­cyjnych kur­su­ją­cych zmienioną trasą prze­jaz­du oznaczane są na pomarańc­zowym tle.

Trasa objazdowa
Trasa objaz­dowa

4. Prezen­towanie przys­tanków objaz­dowych w sys­temie dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej rozklady.bielsko.pl oraz na wyświ­et­laczach wewnętrznych w pojazdach.

W sys­temie dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej rozklady.bielsko.pl w sytu­acji skierowa­nia linii na trasę objaz­dową prezen­towane są infor­ma­c­je o aktu­al­nej trasie prze­jaz­du linii (obsługi­wane przys­tan­ki na trasie objaz­du). Infor­ma­c­ja ta jest transponowana także do wewnętrznych wyświ­et­laczy LCD zamon­towanych w auto­busach MZK.

5. Prezen­towanie tym­cza­sowych rozkładów jazdy na żół­tym tle

Na przys­tankach auto­bu­sowych rozkłady jazdy linii komu­nika­cyjnych, których trasa prze­jaz­du oraz rozkład jazdy spowodowany objaz­dem uległ zmi­an­ie, prezen­towane są na wyróż­ni­a­ją­cym się żół­tym kolorze tła. W polu prezen­tu­ją­cym nazwy przys­tanków komu­nika­cyjnych (kora­li­ki) zamieszc­zona jest aktu­al­na trasa prze­jaz­du linii (w tym przys­tan­ki na trasie objazdu).

6. Schematy objaz­dowe rozwieszane na przys­tankach oraz pub­likowane w sys­temie dynam­icznej infor­ma­cji pasażerskiej.

Na przys­tankach obję­tych zmi­ana­mi wywieszane są komu­nikaty wraz ze schemata­mi prezen­tu­ją­cy­mi zmi­any w kur­sowa­niu linii komunikacyjnych.

Dodatkowe przys­tan­ki (tym­cza­sowe) obsługi­wane w trak­cie trwa­nia objaz­du prezen­towane są na żół­tym tle z czarną strzałką.

Przys­tan­ki wyłąc­zone z eksploat­acji prezen­towane są w postaci czer­wonego napisu w białym pros­toką­cie z czer­woną ramką.

Schemat objazdu zamknięcie ul. Kwiatkowskiego
Schemat objaz­du zamknię­cie ul. Kwiatkowskiego

7. Infor­ma­c­ja o nowej trasie prze­jaz­du linii.

Na lini­ach komu­nika­cyjnych, na których wprowad­zona została nowa trasa prze­jaz­du w toku prowad­zonych dzi­ałań opty­mal­iza­cyjnych na okres 30-dni od daty wprowadzenia zmi­an na wyświ­et­laczach kierunk­owych prezen­towane są dodatkowe napisy “NOWA TRASA”. Infor­ma­c­ja ta dodatkowo zna­j­du­je się także na plan­szy infor­ma­cyjnej na przed­niej szy­bie pojazdu.

Infor­ma­c­je “NOWA TRASA” prezen­towane są także na tabli­cach dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl i w aplikacji ITS BB.