Cennik i rodzaje biletów — obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Cennik biletów 2021
Cen­nik biletów 2021

Rodza­je biletów

4 zł - jednorazowy normalny

Nor­mal­ny bilet jed­no­ra­zowy (także za przewóz bagażu, zwierzę­cia): 4 zł.


2 zł - jednorazowy ulgowy

Ulgo­wy bilet jed­no­ra­zowy: 2 zł.


5 zł - godzinny normalny

Nor­mal­ny bilet 60-min­u­towy upraw­ni­a­ją­cy do nieogranic­zonej licz­by prze­jazdów w ciągu 60 min­ut od momen­tu ska­sowa­nia: 5 zł.


2,5 zł - godzinny ulgowy

Ulgo­wy bilet 60-min­u­towy upraw­ni­a­ją­cy do nieogranic­zonej licz­by prze­jazdów w ciągu 60 min­ut od momen­tu ska­sowa­nia: 2,5 zł.


14 zł - 24godzinny

Nor­mal­ny bilet 24-godzin­ny na wszys­tkie lin­ie: 14 zł.


7 zł - 24godzinny

Ulgo­wy bilet 24-godzin­ny na wszys­tkie lin­ie: 7 zł.


10 zł - weekendowy rodzinny

Week­endowy bilet rodzin­ny „Rodz­i­na +”: 10 zł.


1,0 - dopłata

Bilet dopła­ta: 1 zł.


0,5 zł - dopłata

Bilet dopła­ta: 0,5 zł.


110 - miesięczny normalny

Nor­mal­ny imi­en­ny bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie: 110 zł.


55 - miesięczny ulgowy

Ulgo­wy imi­en­ny bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie: 55 zł.


14-28 zł - bilet 7dniowy

Nor­mal­ny imi­en­ny bilet 7‑dniowy na wszys­tkie lin­ie: 40 zł.
Ulgo­wy imi­en­ny bilet 7‑dniowy na wszys­tkie lin­ie: 20 zł.


36 zł - miesięczny specjalny

Spec­jal­ny imi­en­ny bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie: 36 zł.


roczny-specjalny

Bilet spec­jal­ny roczny na wszys­tkie lin­ie: 12 zł.


Wzór biletu

Wzór papieru stosowanego w automat­ach bile­towych.


Pod­stawa praw­na
Zarządze­nie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 16 listopa­da 2020 r. w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała oraz uprawnień do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgowych.