Kolejne nowe rewersy biletów

Nowy rewers biletu miesięcznego

Do sprzedaży wprowad­zone zostały kole­jne dwa nowe typy rew­er­sów prezen­tu­jące auto­busy Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. – na bile­tach miesięcznych nor­mal­nych i ulgo­wych zaprezen­towane zostały: Solaris Urbino 12 IV gen­er­acji z 2021 r. oraz Solaris Urbino 12 III gen­er­acji z 2006 r. Bile­ty dostęp­ne są we wszys­t­kich punk­tach obsłu­gi pasażerów (kasach bile­towych MZK).

Więcej >>>

Pozytywny “przekaz dnia” na biletach MZK

Nowe rewersy na biletach MZK

Na rew­er­sie biletów zaku­pi­onych w bile­tomat­ach MZK pasażerowie zna­jdą nową grafikę. To wspól­na inic­jaty­wa Wydzi­ału Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej oraz Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. Pow­stało sześć pro­jek­tów z różny­mi pozy­ty­wny­mi hasła­mi m.in. „Uśmiech­nij się :)” albo „To będzie dobry dzień!”.

Więcej >>>

Kolejne nowe rewersy biletów

Nowy rewers biletu miesięcznego

Do sprzedaży wprowad­zone zostały kole­jne dwa nowe typy rew­er­sów prezen­tu­jące auto­busy Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. — na bile­tach miesięcznych nor­mal­nych i ulgo­wych zaprezen­towane zostały Solar­isy Urbino 12 IV gen­er­acji. Bile­ty dostęp­ne są we wszys­t­kich punk­tach obsłu­gi pasażerów (kasach bile­towych MZK).

Więcej >>>

125 lat komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej

Okolicznościowa naklejka na szybie bocznej

Z okazji zbliża­jącej się — 125 roczni­cy uru­chomienia komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej, przy­pada­jącej w dniu 11 grud­nia br. na bocznych szy­bach wszys­t­kich auto­busów Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o., zamieszc­zone zostały okolicznoś­ciowe grafi­ki prezen­tu­jące his­torię komu­nikacji — począwszy od his­to­rycznego tramwa­ju po eksploa­towany obec­nie auto­bus. Do sprzedaży trafiły też okolicznoś­ciowe bilety.

Więcej >>>