Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy oraz nowy rozkład jazdy

Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 14 sty­cz­nia 2023 r. (sob­o­ta) wprowad­zone zosta­ją nowy rozkład jazdy oraz nowa trasa prze­jaz­du linii nr 10 w kierunku Wapi­eni­cy — auto­busy będą kur­sowały ul. Cieszyńską oraz ul. Międzyrzecką (wiadukt) z pominię­ciem ul. Przy Torach i Zagajnik. 

Więcej >>>

Optymalizacja sieci komunikacyjnej – zmiany od 7 listopada 2022 r.

Nowa trasa przejazdu linii nr 16

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 7 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) wprowad­zony zosta­je kole­jny etap zmi­an opty­mal­iza­cyjnych na sieci komu­nika­cyjnej w Biel­sku-Białej. Wprowad­zone zosta­ją nowe rozkłady jazdy linii nr 6 i 16 oraz nowa trasa prze­jaz­du linii nr 16.

Więcej >>>