Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

Sto­warzysze­nie Aglom­er­ac­ja Beskidz­ka wdrożyło dzi­ała­nia zmierza­jące do opra­cow­a­nia Planu Zrównoważonej Mobil­noś­ci dla obszaru obe­j­mu­jącego mias­to Biel­sko-Białą oraz powiaty: biel­s­ki, cieszyńs­ki i żywiec­ki. 25 październi­ka w Biel­sku-Białej odbędą się w tej spraw­ie kon­sul­tac­je społeczne.

Więcej >>>

Konsultacje społeczne projektu załącznika Uchwały w zakresie nazewnictwa przystanków autobusowych

Tablica czołowa z nazwą przystanku

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej zaprasza mieszkańców Mias­ta do wyraże­nia swo­jej opinii w zakre­sie przedłożonej propozy­cji zmi­any nazewnict­wa przys­tanków komu­nika­cyjnych zlokali­zowanych na tere­nie Mias­ta. Kon­sul­tac­je rozpoczy­na­ją się 14 październi­ka 2021 r. i trwa­ją do 1 listopa­da 2021 r.

Więcej >>>

Raport z konsultacji społecznych projektu pn. “Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”

konsultacje społeczne raport

15 sty­cz­nia 2020 r. zakończyły się trwa­jące pon­ad miesiąc kon­sul­tac­je społeczne pro­jek­tu pn. „Pub­liczny trans­port zbiorowy w Biel­sku-Białej 2020+”, pod­czas których zebrane zostały łącznie 483 uwa­gi i wnios­ki od 194 wniosko­daw­ców (przed­siębior­ców, rad osiedli, mieszkańców oraz pasażerów MZK).

Więcej >>>