Akcja MASKA 2020

maseczki

W związku z utrzy­mu­ją­cym się stanem epi­demii koron­awirusa (SARS-CoV­­‑2) oraz związany­mi z tym obostrzeni­a­mi, jak również obow­iązka­mi pod­czas podróży środ­ka­mi komu­nikacji zbiorowej – celem przy­pom­nienia o obow­iązku zakry­wa­nia ust i nosa – w dniu 3 sierp­nia br. zostanie przeprowad­zona AKCJA MASKA 2020 – tj. dzi­ała­nia prewen­cyjne oraz eduka­cyjne dla pasażerów komu­nikacji zbiorowej w Biel­sku-Białej. W tym dniu w godz­i­nach przed­połud­niowych dwa trzyosobowe zespoły złożone z pra­cown­ików: Wydzi­ału Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej, Straży Miejskiej w Biel­sku-Białej oraz Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. – na głównych przys­tankach autobusowych…

Więcej >>>

Nieczynny Punkt Obsługi Pasażera w budynku Urzędu Miejskiego

zamknięty punkt obsługi pasażerów

W związku z wprowad­zonym na tere­nie Pol­s­ki stanem zagroże­nia epi­demicznego – w trosce o zdrowie i bez­pieczeńst­wo mieszkańców – od środy 18 mar­ca 2020 r. Urząd Miejs­ki w Biel­sku-Białej wstrzy­mał do odwoła­nia bezpośred­nią obsługę stron. W związku z powyższym w dni­ach od 20 kwiet­nia 2020 r. do 5 maja 2020 r. Punkt Obsłu­gi Pasażera (sprzedaży biletów) w budynku Urzę­du Miejskiego będzie nieczyn­ny. Przeprasza­my za wszelkie niedo­god­noś­ci i utrudnienia.

Więcej >>>