Skrócenie czasu otwarcia Punktu Obsługi Pasażera w budynku Urzędu Miejskiego

komunikat - punkt obsługi pasażera

Infor­mu­je­my, że w związku z utrzy­many­mi ograniczeni­a­mi w obsłudze peten­tów przez Urząd Miejs­ki w Biel­sku-Białej skró­cony zosta­je czas funkcjonowa­nia Punk­tu Obsłu­gi Pasażera (kasy bile­towej MZK) w budynku Urzę­du Miejskiego przy Placu Ratus­zowym 6 na przełomie kwietnia/maja. Punkt będzie czyn­ny wyłącznie w dni­ach: 27, 28, 29 i 30 kwiet­nia br. oraz 4 i 5 maja br.

Więcej >>>

Zawieszenie kursowania linii D oraz wybranych kursów linii nr 32 oraz 35L w dni robocze

Linia nr 32

Infor­mu­je­my, że od dnia 22 mar­ca 2021 r. (poniedzi­ałek) w dni robocze zaw­ies­zone zosta­je kur­sowanie linii D oraz kursów na lini­ach: nr 32 o godz. 8:57 z przys­tanku Hałc­nów Koś­ciół oraz o godz. 9:35 z przys­tanku Os. Karpack­ie Koś­ciół do Zajezd­ni MZK; nr 35L o godz. 15:00 z przys­tanku Warsza­wska Dworzec.

Więcej >>>

Skrócenie czasu otwarcia Punktu Obsługi Pasażera w budynku Urzędu Miejskiego

komunikat - punkt obsługi pasażera

Infor­mu­je­my, że w związku z utrzy­many­mi ograniczeni­a­mi w obsłudze peten­tów przez Urząd Miejs­ki w Biel­sku-Białej skró­cony zosta­je czas funkcjonowa­nia Punk­tu Obsłu­gi Pasażera (kasy bile­towej MZK) w budynku Urzę­du Miejskiego przy Placu Ratus­zowym 6 na przełomie marca/kwietnia. Punkt będzie czyn­ny wyłącznie w dni­ach: 26, 29, 30 i 31 mar­ca br. i 1, 2 kwiet­nia br. 

Więcej >>>

Zawieszenie kursowania linii D oraz wybranych kursów linii nr 32 oraz 35L w dni robocze

Linia nr 32

Infor­mu­je­my, że od dnia 9 listopa­da 2020 r. (poniedzi­ałek) w dni robocze zaw­ies­zone zosta­je kur­sowanie linii D oraz kursów na lini­ach: nr 32 o godz. 8:57 z przys­tanku Hałc­nów Koś­ciół oraz o godz. 9:35 z przys­tanku Os. Karpack­ie Koś­ciół do Zajezd­ni MZK; nr 35L o godz. 15:00 z przys­tanku Warsza­wska Dworzec.

Więcej >>>

Ograniczenie liczby przewożonych pasażerów w autobusach

komunikat - ograniczona liczba miejsc

Infor­mu­je­my, że w związku z wchodzą­cy­mi w życie od dnia 17 październi­ka 2020 r. nowy­mi zasada­mi bez­pieczeńst­wa w obow­iązu­ją­cy­mi w całym kra­ju wprowad­zone zosta­ją ograniczenia w licz­bie prze­wożonych pasażerów pole­ga­jące na jed­noczes­nym prze­wozie w auto­bus­ie maksy­mal­nie tylu pasażerów ile wynosi 30% wszys­t­kich miejsc.

Więcej >>>