Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy oraz nowy rozkład jazdy

Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 14 sty­cz­nia 2023 r. (sob­o­ta) wprowad­zone zosta­ją nowy rozkład jazdy oraz nowa trasa prze­jaz­du linii nr 10 w kierunku Wapi­eni­cy — auto­busy będą kur­sowały ul. Cieszyńską oraz ul. Międzyrzecką (wiadukt) z pominię­ciem ul. Przy Torach i Zagajnik. 

Więcej >>>

Święto Trzech Króli — utrudnienia w ruchu

Orszak Trzech Króli fot. organizator

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że 6 sty­cz­nia 2023 r. od ok. godz. 11:30 na czas prze­marszu Orsza­ku Trzech Króli z koś­cioła św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Alek­sandrow­icach na Rynek Starego Mias­ta nastąpi cza­sowe wstrzy­manie ruchu na ul. Cieszyńskiej. Z związku z powyższym wys­tąpią chwilowe utrud­nienia w kur­sowa­niu auto­busów linii nr 1, 2, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 23, 28, 32.

Więcej >>>

Zakup biletów autobusowych w dniu 31 grudnia 2022 r.

Zakup biletów w dniu 31 grudnia 2022 r.

Szanowni Pasażerowie infor­mu­je­my, że 31 grud­nia 2022 r. (Syl­west­er) skró­cone zosta­ją godziny otwar­cia Punk­tów Obsłu­gi Pasażera (Kas Bile­towych MZK). Dodatkowo w związku z koniecznoś­cią przeprowadzenia inwen­taryza­cji infor­mu­je­my, że w dniu 31 grud­nia 2022 r. od godzin poran­nych wyłąc­zone zostaną stacjonarne automaty bile­towe. Ponowne uru­chomie­nie bile­tomatów nastąpi w dniu 1 sty­cz­nia 2023 r. w godz­i­nach porannych.

Więcej >>>

Likwidacja linii P1 do zakładu Proseat

Przesiadki z linii nr 7, 10, 16 i 24 na linię P2

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w związku ze zmi­aną umowy z fir­mą Pros­eat Sp. z o.o. w zakre­sie real­iza­cji zadań prze­wozowych na lini­ach pra­cown­iczych zapew­ni­a­ją­cych dowóz do zakładu przy ul. Szk­lanej od 2 sty­cz­nia 2023 r. (poniedzi­ałek) zlik­wid­owana zosta­je linia P1 relacji Wapi­eni­ca Strażac­ka — Szk­lana Proseat.

Więcej >>>

PILNE! Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 28 listopada 2022 r.

Linia nr 2 w Wilkowicach.

Gmi­na Wilkow­ice w ślad za infor­ma­cją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojew­ódz­kich w Katow­icach infor­mu­je, że dniu 28 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) w godz. od godz. 9:00 do 13:00 nastąpi całkowite zamknię­cie DW942 (ul. Żywieck­iej) w miejs­cowoś­ci Wilkow­ice na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Stalową (pęt­la Mikus­zow­ice Krakowskie) do skrzyżowa­nia z ul. Wyz­wole­nia. W związku z powyższym w ww. przedziale cza­sowym wszys­tkie kursy linii nr 2 zosta­ją skró­cone do przys­tanku Mikus­zow­ice Krakowskie. 

Więcej >>>