Bezpieczne przystanki z separatorami

Separatory na przystanku Tuwima Os. Langiewicza

Na uli­cy Tuwima pomiędzy przys­tanka­mi auto­bu­sowy­mi Tuwima Osiedle Lang­iewicza zostały zain­stalowane dedykowane sep­a­ra­to­ry odd­ziela­jące pasy ruchu w prze­ci­wnym kierunku. Ich mon­taż ma na celu zapo­biec próbom wyprzedza­nia przed pob­liskim prze­jś­ciem dla pieszych oraz omi­ja­nia auto­busów zatrzy­mu­ją­cych się na przystankach.

Więcej >>>

Doposażamy wiaty przystankowe w gablotki do prezentowania informacji pasażerskiej

Gablotka rozkładowa na przystanku Grunwaldzka Bystrzańska Willowa.

W kwiet­niu i maju br. Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej doposażył 37 wiat przys­tankowych w gablot­ki do prezen­towa­nia rozkładów jazdy i infor­ma­cji pasażer­skiej. W każdej gablotce zamieszc­zony został także cen­nik biletów Komu­nikacji Miejskiej w Biel­sku-Białej oraz infor­ma­c­je o możli­woś­ci zakupu biletów w mobil­nych kanałach płatności.

Więcej >>>