Historia Solarisów Urbino 12 II generacji (2002–2022)

Solaris Urbino 12 II generacji

W grud­niu 2002 r. Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej wprowadz­ił do eksploat­acji 6 sztuk Solar­isów II gen­er­acji – były to wów­czas pier­wsze auto­busy mar­ki Solaris w Biel­sku-Białej. Ich eksploat­ac­ja trwała blisko 20 lat – 22 wrześ­nia 2022 r. ostat­ni auto­bus o numerze taborowym 089 opuś­cił bramę zajezdni.

Więcej >>>

Historia linii nr 1 do Cygańskiego Lasu

Historia linii nr 1 do Cygańskiego Lasu

11 grud­nia 1895 r. w Biel­sku uru­chomiona została linia tramwa­jowa łączą­ca Dworzec kole­jowy z Cygańskim Lasem — data ta uznawana jest za początek komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej. Z okazji 127. roczni­cy uru­chomienia prze­wozów pasażer­s­kich przy­go­towany został okolicznoś­ciowy artykuł opowiada­ją­cy o his­torii biel­skiej jedyn­ki, wzbo­ga­cony archi­wal­ny­mi fotografi­a­mi udostęp­niony­mi przez biel­s­kich pasjonatów komu­nikacji oraz Pana Józe­fa Dzieniszewskiego — wielo­let­niego preze­sa Biel­skiego Towarzyst­wa Tramwajowego. 

Więcej >>>