Bezpłatne przejazdy w dniu 22 września 2022 r. (czwartek)

Biel­sko-Biała po raz jede­nasty włączyło się w Europe­js­ki Tydzień Zrównoważonego Trans­portu. W dniu 22 wrześ­nia 2022 r. (czwartek), czyli w Europe­js­ki Dzień bez Samo­chodu na wszys­t­kich lini­ach komu­nika­cyjnych, obsługi­wanych przez Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. z o. o. będzie moż­na podróżować bez bile­tu za okazaniem w trak­cie prze­jaz­du dowodu rejes­tra­cyjnego samo­chodu osobowego, którego jest się właś­ci­cielem lub współwłaś­ci­cielem z ważnym badaniem technicznym.

Więcej >>>

W wakacyjne weekendy autobusy kursują częściej do terenów rekreacyjnych

Linie autobusowe do terenów rekreacyjnych 2022

W waka­cyjne week­endy zwięk­szona została częs­totli­wość kur­sowa­nia linii nr 1, 8 oraz 16 real­izu­ją­cych kursy do terenów rekrea­cyjnych, dzię­ki czemu znacznej popraw­ie uległ kom­fort dojaz­du do najpop­u­larniejszych miejsc wypoczynkowych w mieś­cie jaki­mi są pły­wa­nia „Start” w Cygańskim Lesie, kolej lin­iowa na Szyn­dziel­nię czy Dolina Luizy w Wapienicy. 

Więcej >>>

Pierwsze elektryczne autobusy w Bielsku-Białej

Wizualizacja Solarisa Urbino 9 IV

Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. pod­pisał z fir­mą Solaris Bus & Coach umowę na wyna­jem dwóch auto­busów Solaris Urbino 9 elec­tric IV, które będą pier­wszy­mi auto­busa­mi elek­tryczny­mi w Biel­sku-Białej. Pojazdy będą wyko­rzysty­wane w dni robocze do obsłu­gi prze­wozów zamknię­tych — linii szkol­nych prze­wożą­cych niepełnosprawne dzieci i młodzież do szkół, nato­mi­ast w week­endy będą eksploa­towane również na lini­ach miejs­kich o mniejszych potokach pasażerskich.

Więcej >>>

Nowe przegubowe autobusy wyjechały na ulice

Nowy Solaris Urbino 18 IV w Wapienicy

9 maja br. na ulice Biel­s­ka-Białej po raz pier­wszy wyjechały nowe Solar­isy Urbino 18 IV. Nowe “przegubow­ce” różnią się od poprzed­ników m.in. nowym kolorem wyświ­et­laczy zewnętrznych – kolor bursz­tynowy zastą­pi­ono dio­da­mi koloru białego, a z tyłu pojaz­du zas­tosowano sze­ro­ki wyświ­et­lacz, na którym oprócz numeru linii wyświ­et­lany jest także przys­tanek docelowy.

Więcej >>>