Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy — wolontariusze

WOŚP 2023

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że zgod­nie z Zarządze­niem nr ON-II.0050.54.2023.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­­ka-Białej z dnia 25 sty­cz­nia 2023 r., w dniu 29 sty­cz­nia 2023 r. pod­czas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy wszyscy wolon­tar­iusze WOŚP posi­ada­ją­cy stosowne iden­ty­fika­to­ry (w przy­pad­ku osób poniżej 16 roku życia wraz z jed­nym opiekunem) będą uprawnieni do bezpłat­nych prze­jazdów auto­busa­mi na całej sieci orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała. Mias­to Biel­sko-Biała po raz kole­jny włącza się w orga­ni­za­cję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy, która w tym roku gra pod hasłem „Chce­my wygrać z sep­są! Gramy dla wszys­t­kich – małych…

Więcej >>>

Komunikacja Miejska w Bielsku-Białej w 2023 r.

Komunikacja Miejska w Bielsku-Białej w 2023 r.

Szanowni Pasażerowie!
Dla pub­licznego trans­portu zbiorowego kilka­naś­cie ostat­nich miesię­cy to kul­mi­nac­ja wielu nieko­rzyst­nych uwarunk­owań. Najpierw na kondy­cji prze­woźników odbiła się w znaczą­cy sposób pan­demia, a następ­nie sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i gospo­dar­cza panu­ją­ca w naszym kra­ju. Ros­nące opłaty za energię, wzrost cen paliw i mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych, a także wysok­ie kosz­ty pra­cy nie mogły pozostać bez wpły­wu na sytu­ację pub­licznego trans­portu, w tym Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Bielsku-Białej.

Więcej >>>