Biletomaty

Bile­tomaty stacjonarne

Biletomat_2019_09_04 (1)
Bile­tomat sieciowy

Lokaliza­c­je stacjonarnych automatów bile­towych na przys­tankach autobusowych

BB001. 3 Maja Dworzec kier. Katow­ice;
BB002. Hotel Prezy­dent kier. Dworzec;
BB003. Os. Beskidzkie kier. Cieszyńs­ka;
BB004. Cieszyńs­ka Hulan­ka kier. cen­trum;
BB005. Cieszyńs­ka Hulan­ka kier. Wapi­eni­ca;
BB006. Plac Żwir­ki i Wig­ury kier. cen­trum;
BB007. Pias­tows­ka Dworzec kier. 3 Maja;
BB008. Pias­tows­ka Sobieskiego kier. cen­trum;
BB009. Pias­tows­ka Wyspi­ańskiego kier. cen­trum;
BB010. Pił­sud­skiego kier. Dworzec;
BB011. Pił­sud­skiego kier. Lwows­ka;
BB012. Wałowa kier. Dworzec;
BB013. Wałowa kier. Lwows­ka;
BB014. Warsza­wska Dworzec kier. cen­trum;
BB015. Plac Żwir­ki i Wig­ury kier. Mikus­zow­ice;
BB016. Żywiec­ka Os. Grun­waldzkie kier. cen­trum;
BB017. Żywiec­ka Os. Grun­waldzkie kier. Żywiec;
BB018. Os. Złote Łany kier. cen­trum;
BB019. Ander­sa Os. Karpack­ie Koś­ciół kier. Dworzec.

Bile­tomaty stacjonarne umożli­wia­ją zakup biletów:
- jed­no­ra­zowych nor­mal­nych (4 zł) i ulgo­wych (2 zł);
- bilet 60-min­u­towy nor­mal­ny (5 zł) i ulgo­wy (2,5 zł);
- bilet 24-godzin­ny na okazi­ciela nor­mal­ny (14 zł) i ulgo­wy (7 zł);
- bilet 7‑dniowy na wszys­tkie lin­ie nor­mal­ny (40 zł) i ulgo­wy (20 zł);
- bilet week­endowy “Rodz­i­na +” (10 zł);
- bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie nor­mal­ny (110 zł) i ulgo­wy (55 zł). 

UWAGA! z uwa­gi na brak wspar­cia tech­no­log­icznego dla ter­mi­nali płat­niczych bile­tomatów stacjonarnych od 1 sty­cz­nia 2023 r. zakup biletów możli­wy wyłącznie gotówką — bez możli­woś­ci uży­cia kar­ty płatniczej.

Bile­tomaty solarne

biletomat-solarny
bile­tomat-solarny

Lokaliza­c­je solarnych automatów bile­towych na przys­tankach auto­bu­sowych (sprzedaż wyłącznie biletów jed­no­ra­zowych i krótkookresowych) 

BB101. Dmowskiego Urząd Miejs­ki kier. Mikus­zow­ice;
BB102. Armii Kra­jowej Szpi­tal kier. cen­trum;
BB103. Par­tyzan­tów Ape­na kier. cen­trum;
BB104. Wapi­eni­ca Cen­trum kier. centrum.

Bile­tomaty solarne umożli­wia­ją zakup biletów:
- jed­no­ra­zowych nor­mal­nych (4 zł) i ulgo­wych (2 zł);
- bilet 60-min­u­towy nor­mal­ny (5 zł) i ulgo­wy (2,5 zł);
- bilet 24-godzin­ny na okazi­ciela nor­mal­ny (14 zł) i ulgo­wy (7 zł). 

Lokalizacja biletomatów oraz POP na terenie Bielska-Białej
Lokaliza­c­ja bile­tomatów oraz POP na tere­nie Bielska-Białej

W stacjonarnych automat­ach bile­towych moż­na dokony­wać płat­noś­ci wyłącznie gotówką (ban­kno­ty i mon­e­ty).
Automaty bile­towe wyda­ją resztę – nie trze­ba mieć odlic­zonej kwoty!
Płat­noś­ci w bile­tomat­ach należy dokony­wać nom­i­nała­mi zbliżony­mi do kwoty należnej za wybrane bile­ty. Automat sugeru­je jaki­mi ban­kno­ta­mi i mon­e­ta­mi moż­na płacić za transakcję.

Instrukc­ja obsłu­gi automatów bile­towych stacjonarnych

Obsługa automatu biletowego
Obsłu­ga automatu biletowego

W solarnych automat­ach bile­towych moż­na dokony­wać płat­noś­ci zarówno kartą płat­niczą jak i gotówką (ban­kno­ty i mon­e­ty).
Automaty bile­towe wyda­ją resztę – nie trze­ba mieć odlic­zonej kwoty!
Płat­noś­ci w bile­tomat­ach należy dokony­wać nom­i­nała­mi zbliżony­mi do kwoty należnej za wybrane bile­ty. Automat sugeru­je jaki­mi ban­kno­ta­mi i mon­e­ta­mi moż­na płacić za transakcję.

Instrukc­ja obsłu­gi automatów bile­towych solarnych

biletomat instrukcja solar
bile­tomat instrukc­ja solar

Najczęst­sze przy­czyny rekla­macji związanych z bile­tomata­mi
Najczęst­szą przy­czyną rekla­macji zgłaszanych w związku z funkcjonowaniem stacjonarnych automatów bile­towych jest niewłaś­ci­wa ich obsługą ze strony użytkown­ików.
Główne błędy popeł­ni­ane pod­czas korzys­ta­nia z bile­tomatów to:
1) wrzu­canie pieniędzy do niewłaś­ci­wych otworów, np. mon­et do poda­jni­ka na ban­kno­ty lub odwrot­nie;
2) wkładanie do poda­jni­ka zag­ię­tych lub złożonych na pół ban­knotów, zami­ast wypros­towanych w całoś­ci;
3) wkładanie do poda­jni­ka dwóch ban­knotów jed­nocześnie, zami­ast poje­dync­zo; 
4) zbyt szy­bkie wrzu­canie mon­et do oznakowanego otworu wrzu­towego, po naciśnię­ciu opcji: „Płacę”, pod­czas gdy wprowadze­nie kole­jnej mon­e­ty do automatu jest możli­we dopiero po zaak­cep­towa­niu przez niego poprzed­niej (infor­ma­c­ja o przyję­ciu danej mon­e­ty jest wyświ­et­lana na ekranie dotykowym);
5) pod­ję­cie pró­by (nierzad­ko siłowej) wrzuce­nia mon­e­ty do oznakowanego otworu, przed wybraniem opcji: „Płacę”, której naciśnię­cie powodu­je dopiero jego odblokowanie.
Nieste­ty ww. uchy­bi­enia w więk­szoś­ci przy­pad­ków prowadzą do cza­sowego zablokowa­nia automatu, który może zostać przy­wró­cony do pra­cy dopiero po inter­wencji tech­nicznej pracownika.

Zgłaszanie rekla­macji ws. obsłu­gi bile­tomatów
Rekla­mac­je związane z niewłaś­ci­wym funkcjonowaniem automatów sprzeda­ją­cych bile­ty MZK w Biel­sku-Białej moż­na przekazać:
a)    oso­biś­cie — w Punkcie Obsłu­gi Pasażera mieszczą­cym się w siedz­i­bie MZK, przy ul. Długiej 50, pokój nr 22 (parter), czyn­ny w dni robocze, w godz. 7:00–14:00;
b)    mailowo — na adres: bop@mzk.bielsko.pl;
c)    tele­fon­icznie — pod nr: 33 814 35 11 wew. 245, w dni robocze, w godz. 7:00–15:00;
d)    trady­cyjną pocztą — na adres Zakładu.

Zgłosze­nie rekla­macji wiąże się z koniecznoś­cią wypełnienia spec­jal­nego for­mu­la­rza dostęp­nego pod linkiem oraz w punk­tach sprzedaży biletów MZK.
Wypełnione zgłosze­nie rekla­ma­cyjne prosimy dostar­czyć do Punk­tu Obsłu­gi Pasażera mieszczącego się na parterze biurow­ca MZK, przy uli­cy Długiej 50 lub do innego Punk­tu Obsłu­gi Pasażera na tere­nie mias­ta — wykaz POP.
Bile­ty jed­no­ra­zowe moż­na nabyć również w punk­tach hand­lowo-usłu­gowych (kios­ki, sklepy, placów­ki pocz­towe) zlokali­zowanych w grani­cach admin­is­tra­cyjnych Gminy Biel­sko-Biała oraz na tere­nie gmin ości­en­nych: Czechow­ic-Dziedz­ic, Wilkow­ic, Jasieni­cy i Best­winy — wykaz punk­tów.