Bilety mobilne

Pasażerowie korzys­ta­ją­cy z komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej mają możli­wość zakupu biletów z wyko­rzys­taniem mobil­nych plat­form sprzedaży e‑biletów poprzez aplikację Sky­Cash, moBiLET oraz mPay a także poprzez plat­formy bankowe: PKO Bank Pol­s­ki, Bank Pekao, Alior Bank, San­tander Bank Pol­s­ka, Mil­len­ni­um Bank oraz BNP Paribas.

Za pomocą aplikacji moż­na zakupić bile­ty jed­no­ra­zowe i okre­sowe (cen­nik ważny od 1 sty­cz­nia 2021 r.):
– bilet jed­no­ra­zowy nor­mal­ny (4 zł) i ulgo­wy (2 zł);
– bilet 60-min­u­towy nor­mal­ny (5 zł) i ulgo­wy (2,5 zł);
– bilet 24-godzin­ny na okazi­ciela nor­mal­ny (14 zł) i ulgo­wy (7 zł);
– week­endowy bilet rodzin­ny Rodz­i­na + nor­mal­ny (10 zł);
– imi­en­ny bilet 7‑dniowy na wszys­tkie lin­ie nor­mal­ny (40 zł) i ulgo­wy (20 zł);
– imi­en­ny bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie nor­mal­ny (110 zł) i ulgo­wy (55 zł);
– bilet 30-dniowy na wszys­tkie lin­ie (110 zł) i ulgo­wy (55 zł);
– imi­en­ny bilet miesięczny spec­jal­ny na wszys­tkie lin­ie ulgo­wy (36 zł).