Komunikacja Miejska w Bielsku-Białej w 2023 r.

Komunikacja Miejska w Bielsku-Białej w 2023 r.

Szanowni Pasażerowie!
Dla pub­licznego trans­portu zbiorowego kilka­naś­cie ostat­nich miesię­cy to kul­mi­nac­ja wielu nieko­rzyst­nych uwarunk­owań. Najpierw na kondy­cji prze­woźników odbiła się w znaczą­cy sposób pan­demia, a następ­nie sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i gospo­dar­cza panu­ją­ca w naszym kra­ju. Ros­nące opłaty za energię, wzrost cen paliw i mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych, a także wysok­ie kosz­ty pra­cy nie mogły pozostać bez wpły­wu na sytu­ację pub­licznego trans­portu, w tym Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Bielsku-Białej.

Więcej >>>

Likwidacja linii P1 do zakładu Proseat

Przesiadki z linii nr 7, 10, 16 i 24 na linię P2

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w związku ze zmi­aną umowy z fir­mą Pros­eat Sp. z o.o. w zakre­sie real­iza­cji zadań prze­wozowych na lini­ach pra­cown­iczych zapew­ni­a­ją­cych dowóz do zakładu przy ul. Szk­lanej od 2 sty­cz­nia 2023 r. (poniedzi­ałek) zlik­wid­owana zosta­je linia P1 relacji Wapi­eni­ca Strażac­ka — Szk­lana Proseat.

Więcej >>>

Historia linii nr 1 do Cygańskiego Lasu

Historia linii nr 1 do Cygańskiego Lasu

11 grud­nia 1895 r. w Biel­sku uru­chomiona została linia tramwa­jowa łączą­ca Dworzec kole­jowy z Cygańskim Lasem — data ta uznawana jest za początek komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej. Z okazji 127. roczni­cy uru­chomienia prze­wozów pasażer­s­kich przy­go­towany został okolicznoś­ciowy artykuł opowiada­ją­cy o his­torii biel­skiej jedyn­ki, wzbo­ga­cony archi­wal­ny­mi fotografi­a­mi udostęp­niony­mi przez biel­s­kich pasjonatów komu­nikacji oraz Pana Józe­fa Dzieniszewskiego — wielo­let­niego preze­sa Biel­skiego Towarzyst­wa Tramwajowego. 

Więcej >>>

PILNE! Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 28 listopada 2022 r.

Linia nr 2 w Wilkowicach.

Gmi­na Wilkow­ice w ślad za infor­ma­cją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojew­ódz­kich w Katow­icach infor­mu­je, że dniu 28 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) w godz. od godz. 9:00 do 13:00 nastąpi całkowite zamknię­cie DW942 (ul. Żywieck­iej) w miejs­cowoś­ci Wilkow­ice na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Stalową (pęt­la Mikus­zow­ice Krakowskie) do skrzyżowa­nia z ul. Wyz­wole­nia. W związku z powyższym w ww. przedziale cza­sowym wszys­tkie kursy linii nr 2 zosta­ją skró­cone do przys­tanku Mikus­zow­ice Krakowskie. 

Więcej >>>

Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 25 listopada 2022 r.

Linia nr 2 w Wilkowicach.

Gmi­na Wilkow­ice w ślad za infor­ma­cją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojew­ódz­kich w Katow­icach infor­mu­je, że dniu 25 listopa­da 2022 r. (piątek) w godz. od godz. 9:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknię­cie DW942 (ul. Żywieck­iej) w miejs­cowoś­ci Wilkow­ice na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Stalową (pęt­la Mikus­zow­ice Krakowskie) do skrzyżowa­nia z ul. Wyz­wole­nia. W związku z powyższym w godz­i­nach od 9:00 do 19:00 wszys­tkie kursy linii nr 2 zosta­ją skró­cone do przys­tanku Mikus­zow­ice Krakowskie. 

Więcej >>>