Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy — wolontariusze

WOŚP 2023

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że zgod­nie z Zarządze­niem nr ON-II.0050.54.2023.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­­ka-Białej z dnia 25 sty­cz­nia 2023 r., w dniu 29 sty­cz­nia 2023 r. pod­czas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy wszyscy wolon­tar­iusze WOŚP posi­ada­ją­cy stosowne iden­ty­fika­to­ry (w przy­pad­ku osób poniżej 16 roku życia wraz z jed­nym opiekunem) będą uprawnieni do bezpłat­nych prze­jazdów auto­busa­mi na całej sieci orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała. Mias­to Biel­sko-Biała po raz kole­jny włącza się w orga­ni­za­cję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy, która w tym roku gra pod hasłem „Chce­my wygrać z sep­są! Gramy dla wszys­t­kich – małych…

Więcej >>>

Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy oraz nowy rozkład jazdy

Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 14 sty­cz­nia 2023 r. (sob­o­ta) wprowad­zone zosta­ją nowy rozkład jazdy oraz nowa trasa prze­jaz­du linii nr 10 w kierunku Wapi­eni­cy — auto­busy będą kur­sowały ul. Cieszyńską oraz ul. Międzyrzecką (wiadukt) z pominię­ciem ul. Przy Torach i Zagajnik. 

Więcej >>>

Święto Trzech Króli — utrudnienia w ruchu

Orszak Trzech Króli fot. organizator

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że 6 sty­cz­nia 2023 r. od ok. godz. 11:30 na czas prze­marszu Orsza­ku Trzech Króli z koś­cioła św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Alek­sandrow­icach na Rynek Starego Mias­ta nastąpi cza­sowe wstrzy­manie ruchu na ul. Cieszyńskiej. Z związku z powyższym wys­tąpią chwilowe utrud­nienia w kur­sowa­niu auto­busów linii nr 1, 2, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 23, 28, 32.

Więcej >>>

Historia Solarisów Urbino 12 II generacji (2002–2022)

Solaris Urbino 12 II generacji

W grud­niu 2002 r. Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej wprowadz­ił do eksploat­acji 6 sztuk Solar­isów II gen­er­acji – były to wów­czas pier­wsze auto­busy mar­ki Solaris w Biel­sku-Białej. Ich eksploat­ac­ja trwała blisko 20 lat – 22 wrześ­nia 2022 r. ostat­ni auto­bus o numerze taborowym 089 opuś­cił bramę zajezdni.

Więcej >>>

Zakup biletów autobusowych w dniu 31 grudnia 2022 r.

Zakup biletów w dniu 31 grudnia 2022 r.

Szanowni Pasażerowie infor­mu­je­my, że 31 grud­nia 2022 r. (Syl­west­er) skró­cone zosta­ją godziny otwar­cia Punk­tów Obsłu­gi Pasażera (Kas Bile­towych MZK). Dodatkowo w związku z koniecznoś­cią przeprowadzenia inwen­taryza­cji infor­mu­je­my, że w dniu 31 grud­nia 2022 r. od godzin poran­nych wyłąc­zone zostaną stacjonarne automaty bile­towe. Ponowne uru­chomie­nie bile­tomatów nastąpi w dniu 1 sty­cz­nia 2023 r. w godz­i­nach porannych.

Więcej >>>