Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy — wolontariusze

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że zgod­nie z Zarządze­niem nr ON-II.0050.54.2023.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 25 sty­cz­nia 2023 r., w dniu 29 sty­cz­nia 2023 r. pod­czas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy wszyscy wolon­tar­iusze WOŚP posi­ada­ją­cy stosowne iden­ty­fika­to­ry (w przy­pad­ku osób poniżej 16 roku życia wraz z jed­nym opiekunem) będą uprawnieni do bezpłat­nych prze­jazdów auto­busa­mi na całej sieci orga­ni­zowanej przez Mias­to Bielsko-Biała.

Mias­to Biel­sko-Biała po raz kole­jny włącza się w orga­ni­za­cję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy, która w tym roku gra pod hasłem „Chce­my wygrać z sep­są! Gramy dla wszys­t­kich – małych i dużych!”

WOŚP 2023
WOŚP 2023

Polecane posty