Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy oraz nowy rozkład jazdy

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 14 sty­cz­nia 2023 r. (sob­o­ta) wprowad­zone zosta­ją nowy rozkład jazdy oraz nowa trasa prze­jaz­du linii nr 10 w kierunku Wapi­eni­cy — auto­busy będą kur­sowały ul. Cieszyńską oraz ul. Międzyrzecką (wiadukt) z pominię­ciem ul. Przy Torach i Zagajnik. 

Wyłąc­zony z obsłu­gi linii zosta­je przys­tanek Przy Torach PKP Wapi­eni­ca. W zami­an obsługi­wany będzie przys­tanek Cieszyńs­ka Znic­zowa. Przys­tanek Przy Torach PKP Wapi­eni­ca w dal­szym ciągu obsługi­wany będzie przez lin­ię nr 20.

Nowy rozkład jazdy zakła­da stałe częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia w ciągu dnia oraz koor­dy­nację godzin odjazdów na wspól­nych odcinkach tras z inny­mi liniami.

Przed­miotowa zmi­ana jest wynikiem licznych wniosków pasażerów linii nr 10 – doty­chcza­sowa obsłu­ga przys­tanku „Przy Torach PKP Wapi­eni­ca” z uwa­gi na nowy układ dro­gowy w Wapi­eni­cy i zamknię­cie prze­jaz­du kole­jowego „w starym śladzie ul. Międzyrzeck­iej” – powodu­je znaczne wydłuże­nie trasy prze­jaz­du linii oraz opóźnienia w real­iza­cji rozkładu jazdy (w szczegól­noś­ci w godz­i­nach szczytów komu­nika­cyjnych), co dodatkowo związane jest z koniecznoś­cią włączenia się z pod­porząd­kowanej ul. Zaga­jnik na ul. Międzyrzecką przed wiaduk­tem. Powyższe powodu­je nieplanowane wydłuże­nie cza­su prze­jaz­du linii nr 10 obniża­jąc jej konkuren­cyjność w porów­na­niu do cza­su prze­jaz­du środ­ka­mi komu­nikacji indy­wid­u­al­nej w relacji: cen­trum mias­ta – Wapi­eni­ca. Należy wskazać, iż wnios­ki o wprowadze­nie przed­miotowej korek­ty w trasie prze­jaz­du były zgłaszane zarówno przez pasażerów dojeżdża­ją­cych do zakładów pra­cy zlokali­zowanych w Wapi­eni­cy z innych rejonów trans­portowych mias­ta jak i samych mieszkańców Wapi­eni­cy. Utrzy­mana została relaty­wnie wyso­ka częs­totli­wość kur­sowa­nia przy zachowa­niu doty­chcza­sowej licz­by kursów.

Nowa trasa przejazdu linii nr 10 w kierunku Wapienicy
Nowa trasa prze­jaz­du linii nr 10 w kierunku Wapienicy

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 14 stycznia.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 14 sty­cz­nia 2023 r.:

Linia nr 10 – kierunek: ATH Błonia

Linia nr 10 – kierunek: Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB (Wapi­eni­ca Strażac­ka / Wapi­eni­ca Giełda)

Linia nr 10 – pozostałe przys­tan­ki na trasie przejazdu

Polecane posty