Święto Trzech Króli — utrudnienia w ruchu

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że 6 sty­cz­nia 2023 r. od ok. godz. 11:30 na czas prze­marszu Orsza­ku Trzech Króli z koś­cioła św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Alek­sandrow­icach na Rynek Starego Mias­ta nastąpi cza­sowe wstrzy­manie ruchu na ul. Cieszyńskiej. Z związku z powyższym wys­tąpią chwilowe utrud­nienia w kur­sowa­niu auto­busów linii nr 1, 2, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 23, 28, 32.

Orszak Trzech Króli fot. organizator
Orszak Trzech Króli fot. organizator

Polecane posty