Dodatkowy kurs linii P2 do zakładu Proseat 6 stycznia 2023 r.

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że 6 sty­cz­nia 2023 r. uru­chomiony zosta­je dodatkowy kurs linii P2 z przys­tanku Szk­lana Pros­eat o godz. 6:10.

Jed­nocześnie zaw­ies­zona zosta­je real­iza­c­ja kur­su linii P2 o godz. 6:10 w dniu 7 sty­cz­nia 2023 r.

Linia nr P2
Linia nr P2

Polecane posty