Historia Solarisów Urbino 12 II generacji (2002–2022)

W grud­niu 2002 r. Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej wprowadz­ił do eksploat­acji 6 sztuk Solar­isów II gen­er­acji – były to wów­czas pier­wsze auto­busy mar­ki Solaris w Biel­sku-Białej. Auto­busy wyjechały na trasy w sty­czniu 2003 r. Ich eksploat­ac­ja trwała blisko 20 lat – 22 wrześ­nia 2022 r. ostat­ni auto­bus o numerze taborowym 089 opuś­cił bramę zajezd­ni. Z sześ­ciu eksploa­towanych pojazdów pięć zostało zezło­mowanych, nato­mi­ast jeden (o numerze taborowym 087) został przekazany przez MZK na utwor­zony w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skiego Mias­ta Biel­s­ka-Białej Poligon Strażac­ki, gdzie tworzy skład­ową scenografii wypad­ku komu­nika­cyjnego w okol­i­cy przys­tanku auto­bu­sowego i służy strażakom w trak­cie ćwiczeń. Czy­taj więcej »>

Solaris Urbino 12 II generacji
Solaris Urbino 12 II generacji

Polecane posty