Zakup biletów autobusowych w dniu 31 grudnia 2022 r.

Szanowni Pasażerowie infor­mu­je­my, że 31 grud­nia 2022 r. (Syl­west­er) skró­cone zosta­ją godziny otwar­cia Punk­tów Obsłu­gi Pasażera (Kas Bile­towych MZK).

Punk­ty Obsłu­gi Pasażera przy ul. Suki­en­niczej 3 (obok Domu Hand­lowego Alexan­der) oraz przy ul. Pias­towskiej (obok prze­jś­cia podziem­nego) będą czynne do godziny 12:00.

Dodatkowo w związku z koniecznoś­cią przeprowadzenia inwen­taryza­cji infor­mu­je­my, że w dniu 31 grud­nia 2022 r. od godzin poran­nych wyłąc­zone zostaną stacjonarne automaty bile­towe. Ponowne uru­chomie­nie bile­tomatów nastąpi w dniu 1 sty­cz­nia 2023 r. w godz­i­nach porannych.

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że bile­ty moż­na zakupić w aplikac­jach mobil­nych, 23 bile­tomat­ach oraz w pon­ad 150 punk­tach hand­lowo-usłu­gowych (kios­ki, sklepy, placów­ki pocz­towe – możli­wość zakupu biletów jed­no­ra­zowych). Wykaz punk­tów jest dostęp­ny na inter­ak­ty­wnej mapie.

Zachę­camy do wcześniejszego naby­cia odpowied­niej licz­by biletów. Za pow­stałe utrud­nienia przepraszamy.

Biletomat solarny w Kamienicy
Bile­tomat solarny w Kamienicy

Polecane posty