Czas pracy Punktów Obsługi Pasażera w 2023 r.

Szanowni Pasażerowie, infor­mu­je­my że w 2023 r. Punk­ty Obsłu­gi Pasażera (Stacjonarne punk­ty sprzedaży biletów) będą czynne, zgod­nie z przed­staw­ionym poniżej harmonogramem:

1. Punkt Obsłu­gi Pasażera przy ul. Krasińskiego 6/9 — punkt czyn­ny od 2 sty­cz­nia 2023 r.
tel. 33 822 80 53, e‑mail: kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl
godziny otwar­cia:
– poniedzi­ałek: 8:00 – 16:00;
– wtorek: 8:00 – 16:00;
– śro­da: 8:00 – 17:00;
– czwartek: 8:00 – 16:00;
– piątek: 8:00 – 16:00;
– sob­o­ta: 8:00 – 13:00 – zgod­nie z har­mono­gramem (poniżej);
– niedziela: nieczynne.
UWAGA! W pier­wszy i ostat­ni roboczy dzień miesią­ca czyn­ny od 8:00 do 18:00.

2. Punkt Obsłu­gi Pasażera – Kasa Głów­na przy ul. Długiej 50 (biurowiec MZK)
Parter, tel. 33 814 35 11 wew. 242, e‑mail: kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl
godziny otwar­cia:
– poniedzi­ałek: 8:00 – 14:15;
– wtorek: 8:00 – 14:15;
– śro­da: 8:00 – 14:15;
– czwartek: 8:00 – 14:15;
– piątek: 8:00 – 14:15;
– sob­o­ta: nieczynne;
– niedziela: nieczynne.

3. Punkt Obsłu­gi Pasażera przy ul. Pias­towskiej (obok prze­jś­cia podziem­nego)
Punkt zlokali­zowany na przys­tanku auto­bu­sowym Pias­tows­ka Dworzec, obsługu­je wyłącznie klien­tów indy­wid­u­al­nych.
godziny otwar­cia:
– poniedzi­ałek: 9:00 – 16:00;
– wtorek: 9:00 – 16:00;
– śro­da: 9:00 – 16:00;
– czwartek: 9:00 – 16:00;
– piątek: 9:00 – 16:00;
– sob­o­ta: 8:00 – 13:00 – zgod­nie z har­mono­gramem (poniżej);
– niedziela: nieczynne.
UWAGA! W pier­wszy i ostat­ni roboczy dzień miesią­ca czyn­ny od 8:00 do 17:00.

Har­mono­gram otwar­cia Punk­tów Obsłu­gi Pasażera w sobo­ty w 2023 r.
Punk­ty Obsłu­gi Pasażera przy ul. Krasińskiego oraz przy ul. Pias­towskiej będą czynne w następu­jące sobo­ty:
28 sty­cz­nia;
25 lutego;
1 kwiet­nia;
29 kwiet­nia;
1 lip­ca;
29 lip­ca;
2 wrześ­nia;
30 wrześ­nia;
28 październi­ka;
2 grud­nia;
30 grud­nia.

Polecane posty