Nowy Punkt Obsługi Pasażera MZK

Od 2 sty­cz­nia 2023 r. (poniedzi­ałek) uru­chomiony zosta­je nowy Punkt Obsłu­gi Pasażera Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o., zlokali­zowany w kamieni­cy przy ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 6/9 — zastąpi on lik­wid­owaną kasę bile­tową MZK przy ul. Suki­en­niczej. Pomieszczenia pod siedz­ibę nowego punk­tu zostały grun­town­ie wyre­mon­towane, utwor­zono nowoczes­ną przestrzeń dos­tosowaną do obsłu­gi osób niepełnosprawnych.

W nowej lokaliza­cji pasażerowie będą mieli możli­wość zakupu biletów oraz załatwić sprawy admin­is­tra­cyjne – jak np. odwołanie się od ewen­tu­al­nych opłat dodatkowych czy też składanie rekla­macji, wniosków do spół­ki.
“To bard­zo kom­plek­sowe miejsce i też sposób na wyjś­cie do mieszkańców. Cały czas MZK rozwi­ja swo­je usłu­gi, rozwiąza­nia przy­jazne pasażerom” – mówił prezy­dent Biel­s­ka-Białej Jarosław Kli­maszews­ki. “Mias­tu zależy prze­cież na tym, aby jak najwięcej osób korzys­tało z komu­nikacji miejskiej, i to z wielu powodów – kor­ki, ekolo­gia — to jest oczy­wiste. I właśnie taki punkt w cen­trum mias­ta, bard­zo blisko, przy bard­zo uczęszczanych trasach, jest dobrym rozwiązaniem. Po pros­tu wychodz­imy do klien­ta, jeszcze bliżej”.

Godziny otwar­cia punktu:

  • poniedzi­ałek: 8:00 — 16:00;
  • wtorek: 8:00 — 16:00;
  • śro­da: 8:00 — 17:00;
  • czwartek: 8:00 — 16:00;
  • piątek: 8:00 — 16:00;
  • sob­o­ta: 8:00 — 13:00 — zgod­nie z har­mono­gramem (poniżej);
  • niedziela: nieczynne.
    UWAGA! W pier­wszy i ostat­ni roboczy dzień miesią­ca czyn­ny od 8:00 do 18:00.
POP Krasińskiego
POP Krasińskiego

Polecane posty