Komunikacja Miejska w Bielsku-Białej w 2023 r.

Szanowni Pasażerowie!

Dla pub­licznego trans­portu zbiorowego kilka­naś­cie ostat­nich miesię­cy to kul­mi­nac­ja wielu nieko­rzyst­nych uwarunk­owań. Najpierw na kondy­cji prze­woźników odbiła się w znaczą­cy sposób pan­demia, a następ­nie sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i gospo­dar­cza panu­ją­ca w naszym kra­ju. Ros­nące opłaty za energię, wzrost cen paliw i mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych, a także wysok­ie kosz­ty pra­cy nie mogły pozostać bez wpły­wu na sytu­ację pub­licznego trans­portu, w tym Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej.

W mija­ją­cym roku dzi­ałal­ność Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego kosz­towała pon­ad 79 mln zło­tych. Sza­cow­any koszt funkcjonowa­nia trans­portu pub­licznego w naszym mieś­cie w roku 2023 to już 91 mln zło­tych. Ta sytu­ac­ja wyma­ga bezwzględ­nego pod­ję­cia dzi­ałań optymalizacyjnych.

Decyzją Prezy­den­ta Mias­ta Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny nie pójdzie w śla­dy innych orga­ni­za­torów trans­portu pub­licznego w naszym region­ie i nie pod­niesie cen biletów, choć takie rozwiązanie wyda­je się najbardziej nat­u­ral­nym krok­iem w obec­nej sytu­acji. Dzię­ki utrzy­ma­niu cen prze­jazdów na doty­chcza­sowym poziomie samorząd zamierza nadal pro­mować komu­nikację miejską i zachę­cać mieszkańców do korzys­ta­nia z niej.

Nie zmienia to fak­tu, że poszuki­wanie oszczęd­noś­ci jest konieczne. Zwłaszcza, że zgod­nie z założony­mi plana­mi dopła­ta do funkcjonowa­nia komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej wyniesie w przyszłym roku około 66 mln zło­tych. Środ­ki te pochodz­ić będą, oczy­wiś­cie, z Budże­tu Miasta.

Należy pod­kreślić, że trans­port zbiorowy orga­ni­zowany przez mias­ta, w tym przez Biel­sko-Białą, nie może liczyć na wspar­cie z rzą­dowego Fun­duszu Roz­wo­ju Prze­wozów Auto­bu­sowych, z którego korzys­ta np. Komu­nikac­ja Beskidz­ka.

Jak zatem zamierza­my opty­mal­i­zować dzi­ałal­ność Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego? Będziemy przede wszys­tkim kon­tyn­uować rozpoczęte w tym roku zmi­any w rozkładach jazdy poszczegól­nych linii. Będziemy to robić eta­pa­mi,
na bieżą­co mon­i­toru­jąc i oce­ni­a­jąc skuteczność wprowadzanych korekt.

Jed­ną z pier­wszych zmi­an wprowad­zonych wraz z początkiem 2023 r. będzie lik­widac­ja jed­nej z dwóch linii pra­cown­iczych do zakładu Pros­eat przy ul. Szk­lanej. Mowa o linii P1. Utrzy­mana zostanie nato­mi­ast na doty­chcza­sowych zasadach linia P2. Pasażerowie, którzy do tej pory korzys­tali z lik­wid­owanej linii, nadal będą mogli dojechać na ul. Szk­laną, ale w ramach podróży łąc­zonej z prze­si­ad­ką z linii nr 7, 10 lub 16 na przys­tankach „Pias­tows­ka Starost­wo Powia­towe”, „Wyspi­ańskiego Staros­towo Powia­towe” oraz z linii nr 24 na przys­tanku „Sobieskiego Piastów Śląskich”.

O kole­jnych zmi­anach w sieci komu­nika­cyjnej na tere­nie Biel­s­ka-Białej będziemy infor­mować na bieżąco.

Zastęp­ca Prezy­den­ta
Piotr Kucia

Polecane posty